Všetky články

Správy 7/2021

16.9.2021, SZ CHKT

Vízia vzdelávania a certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Vízia vzdelávania a certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel

EHPA s Frankom Gerardom  z EC 19. apríla 2021

Porada sa zamerala na potrebu vzdelávaní inštalatérov TČ pri vízii štvornásobného počtu inštalácií do roku 2030. Doterajšie systémy v členských štátoch sú zväčšia povinné len v prípade inštalácií dotovaných TČ, podobne ako je to aj na Slovensku. Nie je zabezpečený prehľad vzdelávacích, prípadne certifikačných organizácií a popisy...

Ako štvornásobiť počet tepelných čerpadiel

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Ako štvornásobiť počet tepelných čerpadiel 

Do roku 2030

Aj takúto otázku si postavila EHPA na svojom valnom zhromaždení 26.5.2021 ktorého sa zúčastnilo 80 členov z celkom 145. EHPA s obratom takmer 600 tis. ročne so stavom na účte 1 195224 €, s 15členným predstavenstvom a s 12 zamestnancami zorganizovali  v roku 2020 20 webinárov s 2170 účastníkmi. Mnohé konferencie sa odložili na september 2021.

EHPA sa hrdí plnou digitalizáciou. Vedie štatistiku tepelných...

Čo prinesie Európsky klimatický predpis a „Balík noriem Fit for 55“

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Čo prinesie Európsky klimatický predpis a „Balík noriem Fit for 55“

Balík „Fit for 55“ prijatý na jar 2021 horizontálne upravuje ciele EÚ a právne ustanovujúce cieľ klimatickej neutrality na EÚ úrovni do 2050, ku ktorej sa Slovensko pridalo.

Cieľom klimatickej politiky nie je len znižovanie dôsledkov zmeny klímy (tzv. mitigácia) a prispôsobovanie sa jej (tzv. adaptácia), ale hlavne nízko uhlíková transformácia Slovenska s cieľom dosiahnuť klimatickú...

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

V poradí štvrté školenia a skúšky boli online

Online neúspešnosť je vyššia!

Hodnotenia vynikajúce i veľmi slabé

Marci a apríli 2021 prebehli v poradí už štvrté a piate školenia a skúšky online. Na marcovom školení s celkom 37 uchádzačmi bolo:

  • 10 uchádzačov o kategóriu II, z ktorých jeden neuspel a štyria skončili bez alternatívnych chladív
  • 27 uchádzačov o kategóriu I, z ktorých 9 neuspelo, o kategóriu...

Základná časť výrobkovej značky ATEX

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Základná časť výrobkovej značky ATEX 

V Európskej únii označenie CE (požiadavka) označuje, aká by mala byť základná časť označenia ATEX. 

Táto požiadavka je špecifikovaná v európskej smernici 2014/34/EU. Za označením CE a prípadne identifikačným číslom notifikovaného kontrolného orgánu nasleduje špecifické označenie ochrany pred výbuchom, symboly skupiny a kategória zariadenia".

 

Tabuľka Základná časť značky ATEX

Kategória zariadení označuje, v...

Klasifikácia rizikovej zóny pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Klasifikácia rizikovej zóny 

pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

V ATEX smernici sú plyny zoskupené podľa skupín výbušného prostredia. Bez ohľadu na minimálnu energiu vznietenia sa rozlišuje predovšetkým medzi plynmi v baniach (metán, skupina I) a inými plynmi v povrchových aplikáciách (skupina II). 

Táto druhá skupina II (A-propán) je zasa rozdelená podľa hodnoty minimálnej energie zapálenia EMI:

(EMI= Je to minimálna energia iskry,...

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

1.8.2021, PT, SZ CHKT

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

Chladiace okruhy s horľavými chladivami pracujúce v horľavom prostredí 

Význam smerníc ATEX sa dostáva do pozornosti výrobcov, projektantov najmä z dôvodu uplatňovania horľavých chladív v chladiacich okruhoch v horľavom prostredí.

Sú dve ATEX smernice súvisiace s umiestňovaním výrobkov vo výbušnom prostredí: 

  1. ATEX “Pracovisko” Smernica 1999/92/EC o bezpečnosti zamestnancov pri práci v atmosfére...

ANALÝZA RIZÍK S HORĽAVÝMI CHLADIVAMI

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Analýza rizík s horľavými chladivami

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Rovinka, výber z príručiek k horľavým chladivám

Horľavé a tiež toxické chladivá sa používajú od začiatku existencie chladiacich okruhov už takmer 150 rokov. Vzhľadom na stále intenzívnejšie používanie horľavých chladív a to aj v komfortnej klimatizácii môžeme sledovať množstvo publikácií od ASERCOM, JSRAE, UNEP, IIR, AEFYT, ISO, CEN ..., ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou pri práci...

Profesor Ing. Jiří Petrák, CSc., ČVÚT, SjF, Praha

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Profesor Ing. Jiří Petrák, CSc., ČVÚT, SjF, Praha

1938 - 2021†

Ostane vzácnym príkladom skvelého učiteľa

            Prof. Petrák patril do silnej generácieprofesorov Chlumského, Dvořáka a iných, ktorí zanechali za sebou výraznú vedeckú, odbornú, publikačnú stopu, ktorú Prof. Petrák ďalej rozvíjal a tiež prenášal do praxe a stal sa výraznou osobnosťou v našom odbore. 

            Do chladenia zasvätil aj mnohých slovenských inžinierov, ktorí študovali...

Rozumne s energiou v budovách

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Rozumne s energiou v budovách

Inteligentné riešenia v budovách
Uhlíková neutralita – balíčky právnych noriem
Objektívne hodnotenie energetickej, efektívnosti, hospodárnosti

Cieľom je z trhu vyradiť nielen energeticky neefektívne výrobky, ale i budovy a stavať len energeticky efektívne budovy podľa harmonogramu na obrázku.

Aké má EÚ mechanizmy na dosahovanie cieľov uhlíkovej neutrality:

  • Zariadenia (ErP) – energetické ekodizajn, energetické štítky
  • Budovy -...