Chladenie

Čo prinesie Európsky klimatický predpis a „Balík noriem Fit for 55“

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Čo prinesie Európsky klimatický predpis a „Balík noriem Fit for 55“

Balík „Fit for 55“ prijatý na jar 2021 horizontálne upravuje ciele EÚ a právne ustanovujúce cieľ klimatickej neutrality na EÚ úrovni do 2050, ku ktorej sa Slovensko pridalo.

Cieľom klimatickej politiky nie je len znižovanie dôsledkov zmeny klímy (tzv. mitigácia) a prispôsobovanie sa jej (tzv. adaptácia), ale hlavne nízko uhlíková transformácia Slovenska s cieľom dosiahnuť klimatickú...

Základná časť výrobkovej značky ATEX

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Základná časť výrobkovej značky ATEX 

V Európskej únii označenie CE (požiadavka) označuje, aká by mala byť základná časť označenia ATEX. 

Táto požiadavka je špecifikovaná v európskej smernici 2014/34/EU. Za označením CE a prípadne identifikačným číslom notifikovaného kontrolného orgánu nasleduje špecifické označenie ochrany pred výbuchom, symboly skupiny a kategória zariadenia".

 

Tabuľka Základná časť značky ATEX

Kategória zariadení označuje, v...

Klasifikácia rizikovej zóny pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Klasifikácia rizikovej zóny 

pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

V ATEX smernici sú plyny zoskupené podľa skupín výbušného prostredia. Bez ohľadu na minimálnu energiu vznietenia sa rozlišuje predovšetkým medzi plynmi v baniach (metán, skupina I) a inými plynmi v povrchových aplikáciách (skupina II). 

Táto druhá skupina II (A-propán) je zasa rozdelená podľa hodnoty minimálnej energie zapálenia EMI:

(EMI= Je to minimálna energia iskry,...

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

1.8.2021, PT, SZ CHKT

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

Chladiace okruhy s horľavými chladivami pracujúce v horľavom prostredí 

Význam smerníc ATEX sa dostáva do pozornosti výrobcov, projektantov najmä z dôvodu uplatňovania horľavých chladív v chladiacich okruhoch v horľavom prostredí.

Sú dve ATEX smernice súvisiace s umiestňovaním výrobkov vo výbušnom prostredí: 

  1. ATEX “Pracovisko” Smernica 1999/92/EC o bezpečnosti zamestnancov pri práci v atmosfére...

V SPP používajú princíp použitý tiež našom web_Leaklogu

1.8.2021, PT, SZ CHKT

V SPP používajú princíp použitý tiež našom web_Leaklogu

 

Podobný princíp na akom funguje web_Leaklog fungujú aj napríklad systémy SPP. Servisný technik príde k zákazníkovi namontuje, demontuje, ... napríklad plynomer. Po vykonaní servisného zásahu zavolá zákazníka k servisnému vozidlu, vypíše na PC zákazkový list a zákazník si prácu preberie. Všetky údaje sú v reálnom čase videné aj priamo na SPP.

Postup servisného technika SPP po odpojení...

Svetový deň chladenia

26.6.2021, PT, SZ CHKT

Svetový deň chladenia

26. jún každý rok

Sedem organizácií organizuje sériu webinárov o dôležitosti chladenia a o možnostiach uplatnenia mladých ľudí v tomto odvetví s názvom:

„Skvelá kariéra pre lepší svet“

Podľa odhadov v odvetví chladenia pracuje na svete asi 15 miliónov ľudí. Sú špecializovaní na obchodné, prepravné chladenie v chladiacej reťazi, nízke a veľmi nízke teploty, prácu s chladivom, tepelné čerpadlá, klimatizáciu a vnútornú kvalitu...

APPLIA zorganizovala online poradu s MH, MŽP, NIP, SOI

3.6.2021, PT, SZ CHKT

APPLIA zorganizovala online poradu s MH, MŽP, NIP, SOI

Online 3.6.2021 k povinnostiam výrobcu vyplývajúcich z ekodizajn požiadaviek

Cieľom porady bolo overiť možnosti online overovania technickej spôsobilosti na prácu a elektrickými zariadeniami, plynovými spotrebičmi a prácu s F-plynmi. Takéto overovanie vyplýva z Nariadenia Komisie o ekodizajne pre jednotlivé výrobky určené pre domácnosť. 

Program diskusie:

  • Definícia profesionálny opravár (IČO)
  • Stručne povinnosti pre...

SKSI konferencia o ECB na mieste spotreby – Chladenie a vetranie

1.6.2021, PT, SZ CHKT

SKSI konferencia o ECB na mieste spotreby – Chladenie a vetranie

Online 1.6.2021 – odborným garantom pre SKSI bolo SZCHKT

Energetická hospodárnosť budov je popísaná európskymi nariadeniami, slovenským zákonom a vyhláškou:

 

Energetická certifikáciu na mieste spotreby Chladenie a Vetranie vyhláška vyžaduje u budov, ktoré sú na obrázku žltým podfarbené a to len v tom prípade, ak chladená plocha presahuje 80 % z celkových plôch. Táto podmienka väčšinou umožňuje...

Máme za sebou sériu školení a skúšok na kategóriu I

1.6.2021, PT, SZ CHKT

Máme za sebou sériu školení a skúšok na kategóriu I

Štyri krát za prvý polrok 2021 

            17. apríla bola úspešnosť na skúškach opäť nízka. Z celkom 45 uchádzačov traja odstúpili, jedenásť nespravilo,  osemnásť bolo posunutých do nižšej kategórie. Dvanásť uchádzačov bolo úspešných a získali najvyššiu kategóriuvrátane alternatívnych chladív. Ukazuje sa, že súčasná doba , technická úroveň, spoľahlivosť chladiacich okruhov si vyžaduje...

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ – neúspešnosť rastie

1.6.2021, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ – neúspešnosť rastie

V poradí štvrté školenia a skúšky boli online

Online neúspešnosť je vyššia!

Hodnotenia vynikajúce i veľmi slabé

Marci a apríli 2021 prebehli v poradí už štvrté a piate školenia a skúšky online. Na marcovom školení s celkom 37 uchádzačmi bolo:

  • 10 uchádzačov o kategóriu II, z ktorých jeden neuspel a štyria skončili bez alternatívnych chladív
  • 27 uchádzačov o kategóriu I, z ktorých 9...

Adaptívne ALC zaplavovanie výparníka s takmer nulovým prehriatím

1.6.2021, PT, SZ CHKT

Adaptívne ALC zaplavovanie výparníka s takmer nulovým prehriatím

            Využíva ALC pri vyšších vonkajších teplotách, kedy sú aj vyššie požiadavky na chladiaci výkon. To znamená s takmer nulovým prehriatím pracujú výparníky len pri vyššej záťaži.

 

Použitie Combi ejektora v teplotných podmienkach strednej Európy

            Combi ejektor bol použitý v menšom supermarkete Eldeka Fausten v Dusseldorfe, kde sa dosiahli celoročné priemerné úspory 6734 kWh,...

SEER, SCOP, SEPR určujú energetické triedy na štítkoch

1.6.2021, PT, SZ CHKT

SEER, SCOP, SEPR určujú energetické triedy na štítkoch 

Ide o legislatívnu podporu energeticky efektívnych výrobkov

            Od roku 2018 sa od čoraz prísnejších európskych predpisov vyžaduje, aby všetci výrobcovia chladičov tekutín a tepelných čerpadiel mali za určitých teplotných podmienok štítok energetickej triedy zodpovedajúci minimálne A+. 

Toto označenie a energetické triedy sa stali nevyhnutnými pre výrobcov chladičov a tepelných čerpadiel, aby mohli...

Zvyšovanie účinnosti booster systémov s CO2

1.6.2021, PT, SZ CHKT

Zvyšovanie účinnosti booster systémov sCO2

Využitie DC motorov, rekuperácie, ejektorov adiabatického predchladenia kondenzátora 

            Na seminári Schecco firma Carel prezentovala možnosti zvyšovania účinnosti CO2 booster systémov s nadkritickom obehu využitím rekuperácie, adiabatického chladenia a ejektorov s modulovaným výkonom. Srdcom vysoko účinných okruhov s chladivom CO2 sú kompresory s DC inverterom, EEV a ejektory s modulovaným výkonom.