F-Gas Polish REAL Alt.

1

Dla którego z podanych czynników chłodniczych temperatura krytyczna wynosi 31°C?


R717
R744
R290
R32

2

Ciśnienia dla R744 w temperaturze nasycenia 20°C wynosi ok:


25 bar g
14 bar g
56 bar g
90 bar g

3

Jakim rodzajem czynnika jest R1234ze?


Czynnikiem HFC z nienasyconym wiązaniem węglowym
Czynnikiem HFC z nasyconym wiązaniem węglowym
Węglowodorem
Dwutlenkiem węgla

4

Która klasa bezpieczeństwa dotyczy R744?


A1
A2
A3
B2L

5

R290 to


Propan
Propylen
Izobutan
Propen

6

Jakie są zagrożenia związane z czynnikami klasy A2L?


Wysoka toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, wysoka palność
Niska toksyczność, niższa palność
Wysoka toksyczność, niższa palność

7

Która norma określa maks. napełnienie dla instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych I pomp ciepła


EN13313
ISO817
EN378
EN60079

8

W instalacji na R744 podczas pracy nadkrytycznej czynnik wchodzący do zaworu regulacyjnego chłodnicy jest...


Płynem przechłodzonym
Płynem nadkrytycznym
Mieszaniną dwufazową pod ciśnieniem pośrednim
Parą nasyconą pod ciśnieniem pośrednim

9

W instalacjach nadkrytycznych R744 zawór wylotowy chłodnicy gazu steruje:


Ciśnieniem w chłodnicy gazu
Temperaturą wlotu do chłodnicy gazu
Temperaturą wylotu z chłodnicy gazu
Wentylatorami chłodnicy gazu

10

R744 opisywany jest jako lotny, jeśli jest stosowany jako wtórny czynnik chłodniczy. Oznacza to, że czynnik ten…


Jest gazem, który łatwo zamienia się w ciecz
Podczas chłodzenia częściowo odparowuje
Podlega zmianom temperatury I ciśnienia w sposób nieprzewidywalny
R744 nie odparowuje

11

Dlaczego w niektórych instalacjach na czynniki palne, wentylator sprężarki pracuje w sposób ciągły?


Aby zapobiec narastaniu zanieczyszczeń na skraplaczu
Aby ciśnienie tłoczenia nie było za wysokie
Aby bezpiecznie rozproszyć czynnik chłodniczy w przypadku wycieku.
Aby zmniejszyć zużycie energii

12

Które zdanie najlepiej opisuje zachowanie R717 i mineralnego smaru sprężarkowego?


R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie wysokiego ciśnienia jako warstewka powyżej R717
R717 bardzo dobrze miesza się z olejem sprężarkowym I łatwo wraca do sprężarki
R717 nie miesza się z olejem sprężarkowym, więc olej zostaje w instalacji po stronie niskiego ciśnienia jako warstewka poniżej R717
W instalacji na R717 nie można stosować instalacji oleju powrotnego, bo olej jest za gorący

13

Wydajność R32 jest podobna do wydajności:


R1234ze
R290
R134a
R410A

14

Ile wynosi przybliżona wydajność chłodnicza R1270 w odniesieniu do R404A?


siedmiokrotnie większa
50%
200%
100%

15

Które z urządzeń nie spowoduje zapłonu w przypadku wycieku czynnika palnego?


Urządzenie klasyfikowane jako “n”
Termostat
Elektronicznie komutowany silnik wentylatora parownika
Wyłącznik ciśnieniowy

16

Jaka jest główna przyczyna stosowania rurek miedzianych K65 w niektórych instalacjach R744?


Może wytrzymać wyższe ciśnienie
Łatwo się gnie
Ma szerszy zakres średnic
Ma dobrą charakterystykę niskotemperaturową

17

Które zdanie jest poprawne w zakresie instalacji zaworów Schradera?


Zaworów Schradera nie można stosować w instalacjach na R744
Węglowodory wyciekają przez zawory Schradera
Wszystkie rdzenie zaworów Schradera są odpowiednie dla wszystkich czynników
Podczas lutowania korpusu zaworu do instalacji trzeba wymontować rdzeń, a potem go założyć i dokręcić odpowiednim momentem obrotowym

18

Który rodzaj instalacji jest najbardziej podatny na wycieki?


Domowa chłodziarka
A packaged chiller
Instalacja centralna
Meble chłodnicze

19

Który czynnik może być wykrywany papierka z fenyloftaleiną?


R1234ze
R1270
R717
R744

20

Jak często należy sprawdzać ręczny elektroniczny detektor wycieków R32?


Nie ma wymagań co do kontroli szczelności dla R32
Po każdych 100h pracy
Co najmniej raz w roku
Częstotliwość zależy od wielkości napełnienia

21

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem F-gazowym (od 1 stycznia 2015 roku), jak często należy sprawdzać szczelność instalacji o napełnieniu 60 ton ekw. CO2 czynnika chłodniczego F-gazowego?


Raz w roku
Dwa razy w roku
Cztery razy w roku
Sprawdzanie szczelności nie jest wymagane

22

Jak na stronę wysoką instalacji (bez regulacji ciśnienia tłoczenia) wpływa niedobór czynnika?


Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy
Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy

23

Jaka jest korzyść ze stosowania helu jako gazu śladowego w azocie podczas próby ciśnieniowej?


Ma mniejsze cząsteczki i łatwiej dyfunduje
Ma wyższe ciśnienie niż czysty azot
Jest niepalny
Ma wyraźny zapach

24

Dlaczego opróżnioną instalację na R477 należy początkowo napełniać czynnikiem w postaci gazowej?


By zapobiegać tworzeniu suchego lodu
By zapobiec uszkodzeniu sprężarki
By zapewnić powolne napełnianie R744
By zapobiec otwieraniu zaworu spustowego

25

Jeśli instalacja na R744 zawiera wilgoć ponieważ nie została poprawnie opróżniona, jaki będzie prawdopodobny skutek?


Obniżenie wydajności chłodniczej
Tworzenie wodorofluorku, który rozłoży się do kwasu fluorowodorowego I uszkodzi sprężarkę
Tworzenie kwasu węglowego, który wpłynie na uszkodzenie instalacji
Nadmiernie wysokie ciśnienie tłoczenia

26

Jak upewnić się, że włączenie pompy próżniowej do opróżnienia instalacji na R32 jest bezpieczne?


Do wylotu pompy próżniowej zamocować długi wąż, by przetłoczyć R32 poza obszar roboczy
Użyć detektora gazowego R32, by upewnić się, że w przestrzeni nie ma palnego czynnika
Przepłukać obszar roboczy azotem przed włączeniem pompy
Opróżnić instalację do lekkiej próżni przed całkowitym opróżnieniem za pomocą pompy próżniowej

27

Jak w jak największym stopniu opróżnić instalację z agregatem skraplającym o napełnieniu czynnikiem 800g R1234ze?


Upuścić R1234ze na zewnątrz, napełnić instalację azotem wolnym od tlenu do nadciśnienie, upuścić i opróżnić dwukrotnie, napełnić system azotem wolnym od tlenu i upuścić
Upuścić R1234ze na zewnątrz i opróżnić instalację
Odzyskać R1234ze tak, by w instalacji była próżnia I usunąć próżnię azotem wolnym of tlenu do ciśnienia 0,1 bar g
Odzyskać R1234ze tak, by w instalacji była próżnia

28

Jak uniknąć ryzyka związanego z włączaniem standardowej pompy próżniowej przy opróżnianiu instalacji na węglowodór?


Umieścić pompę na wysokości 3m nad podłogą
Do wylotu pompy przymocować długi wąż, by przetłoczyć węglowodór z dala od instalacji
Stosować pompę próżniową w przestrzeni wentylowanej, a włącznik w odległości co najmniej 3m od pompy
Umieścić pompę na zewnątrz

29

Co wynika z różnicy gęstości między węglowodorami I czynnikami z grupy HFC?


Ciężar węglowodorów jest mniejszy
Instalacja musi być napełniania bardzo powoli, by uniknąć uszkodzenia sprężarki
Instalacja na węglowodór musi być napełniana gazem, a nie cieczą
Trzeba dłużej opróżniać instalację

30

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


Instalacja nadkrytyczna “booster” na R744
Instalacja na R717
Instalacja wtórna z R744
Instalacja kaskadowa na R744

31

Zagrożenia związane z R1234ze obejmują:


Lekką palność
Wysoką korozyjność
Wysoką toksyczność
Wysoką palność

32

Jakie jest maks. napełnienie R1270 do zastosowań w supermarkecie (kategoria dostępności A)


1,5kg
Nie może być używany w takim zastosowaniu
150g
Nie ma ograniczenia

33

Jakie jest główne zastosowanie R600a?


Domowe chłodziarki i zamrażarki
Agregaty glikolowe do chłodzenia procesowego
Systemy klimatyzacji samochodowej
Centralne instalacje dla handlu

34

W której klasie bezpieczeństwa jest R744?


A2
A1
A3
B2L

35

Jaka jest przybliżona granica praktyczna dla R1234ze?


0,1kg/m3
0,008kg/m3
0,00035kg/m3
0,06kg/m3

36

Objętościowa wydajność chłodnicza R744 jest...


Podobna do R404A
Ok. pięciokrotnie mniejsza niż R404A
Ok. siedmiokrotnie większa niż R404A
Ok. dwa razy większa niż R404A

37

Jakie czynniki bierze się pod uwagę do wyznaczenia maks. napełnienia w zastosowaniach klimatyzacji/ogrzewania komfortu?


Niższa granica palności, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Niższa granica palności, kubatura pomieszczenia
Granica praktyczna, kubatura pomieszczenia
Granica praktyczna, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi

38

W temperaturze otoczenia 250C, ciśnienie postojowe w stopniu dolnym instalacji kaskadowej R744 będzie zwykle…


Takie samo jak ciśnienie wysokie ustawione na wyłączniku ciśnieniowym
Takie samo jak ciśnienie ustawione na zaworze upustowym
Wyższe niż maks. dopuszczalne ciśnienie na stopniu dolnym
27,5 bar g

39

R744 opisywany jest jako lotny, jeśli jest stosowany jako wtórny czynnik chłodniczy. Oznacza to, że czynnik ten…


Podlega zmianom temperatury I ciśnienia w sposób nieprzewidywalny
Jest gazem, który łatwo zamienia się w ciecz
Podczas chłodzenia częściowo odparowuje
R744 nie odparowuje

40

Ciśnienie pracy i postojowe R32 są podobne do własności którego czynnika HFC?


R410A
R422D
R404A
R1234ze

41

Jaka jest przybliżona wydajność chłodnicza R1234ze, odniesiona do R134a?


Siedmiokrotnie większa
100%
75%
50%

42

W dwustopniowej instalacji typu „booster”...


Gaz tłoczony ze sprężarki na wyższym stopniu przepływa do ssania sprężarki na niższym stopniu
Ciepło powstające na wyższym stopniu jest pochłaniane przez odparowujący czynnik na stopniu niższym
Gaz tłoczony ze sprężarki na niższym stopniu jest przetłaczany do ssania sprężarki na wyższym stopniu
Ciepło powstające na niższym stopniu jest pochłaniane przez odparowujący czynnik na stopniu wyższym

43

Jaka jest przybliżona wydajność chłodnicza R1270, odniesiona do R404A?


50%
siedmiokrotnie większa
100%
200%

44

Które z urządzeń nie spowoduje zapłonu w przypadku wycieku czynnika palnego?


Elektronicznie komutowany silnik wentylatora parownika
Wyłącznik ciśnieniowy
Urządzenie klasyfikowane jako “n”
Termostat

45

Które zdanie jest poprawne w zakresie instalacji zaworów Schradera?


Wszystkie rdzenie zaworów Schradera są odpowiednie dla wszystkich czynników
Węglowodory wyciekają przez zawory Schradera
Zaworów Schradera nie można stosować w instalacjach na R744
Podczas lutowania korpusu zaworu do instalacji trzeba wymontować rdzeń, a potem go założyć i dokręcić odpowiednim momentem obrotowym

46

Jaki jest cel wycieku odniesienia?


Metoda wykrywanie wycieków, która wykorzystuje domieszkę fluorescencyjną
Barwnik dodawany do czynnika, który wspomaga wykrywanie nieszczelności
Sprawdzenie czułości elektronicznego wykrywacza wycieków
Wykrywanie wycieków czynników

47

Jaka jest zależność między ciśnieniem (P) i temperaturą (T) azotu na początku (1) i na końcu (2) próby szczelności


P2 = T1/(P1 x T2)
P2 = (P1 x T2)/T1
P2 = T2/(P1 x T1)
P2 = (P1 x T1)/T2

48

Jakie jest zalecany poziom alarmowy dla stałej instalacji wykrywania wycieków dla R744?


500 ppm
370 ppm
20000 ppm
2000 ppm

49

Który rodzaj instalacji jest najbardziej podatny na wycieki?


Domowa chłodziarka
Agregat wody lodowej
Meble chłodnicze
Instalacja centralna

50

W której instalacji nie można stosować metody wykrywania wycieku z domieszką


Z separatorem koalescencyjnym
Kaskadowej
Nadkrytycznej
Fluorescencyjnej

51

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem F-gazowym (od 1 stycznia 2015 roku), jak często należy sprawdzać szczelność instalacji o napełnieniu 60 ton ekw. CO2 czynnika chłodniczego F-gazowego?


Raz w roku
Cztery razy w roku
Sprawdzanie szczelności nie jest wymagane
Dwa razy w roku

52

Dlaczego dokładny ciężar napełnienia jest ważniejszy dla instalacji krytycznych R1270 niż dla instalacji HFC?


Z powodu niższego ciśnienia roboczego
Ponieważ jego gęstość jest niższa, więc napełnienie jest mniejsze w porównaniu do instalacji HFC
Ponieważ instalacje te nie mają odbiorników cieczy
Ponieważ R1270 stosowany jest tylko w instalacjach o napełnieniu mniejszym niż 150g

53

Jakiego materiału nie należy stosować w wyposażeniu serwisowym do instalacji R717?


Aluminium
Miedź i brąz
Stal węglowa
Stal nierdzewna

54

Jaki jest bezpieczny ciężar napełnienia R290 dla butli do odzysku, jeśli dla R404A bezpieczne napełnienie wynosi 10kg?


22kg
10kg
15,4kg
4,5kg

55

Jak w jak największym stopniu opróżnić instalację z agregatem skraplającym o napełnieniu czynnikiem 800g R1234ze?


Upuścić R1234ze na zewnątrz i opróżnić instalację
Odzyskać R1234ze tak, by w instalacji była próżnia
Upuścić R1234ze na zewnątrz, napełnić instalację azotem wolnym od tlenu do nadciśnienia, upuścić i opróżnić dwukrotnie, napełnić system azotem wolnym od tlenu i upuścić
Odzyskać R1234ze tak, by w instalacji była próżnia I usunąć próżnię azotem wolnym of tlenu do ciśnienia 0,1 bar g

56

Które z zjawisk jest zagrożeniem związanym z z napełnianiem R744 obiegu wtórnego w pompowym układzie R744?


Obieg pierwotny (np. R134a) będzie blokował się (?) na przełączniku ciśnieniowym, jeśli najpierw nie zostanie napełniony obieg R744
Obieg pierwotny (np. R134a) będzie blokował się (?) pod niskim ciśnieniem
Może się otworzyć zawór spustowy obiegu R744 (wtórnego)
Może się otworzyć zawór spustowy obiegu pierwotnego (np. R134a)

57

Jeśli instalacja na R744 zawiera wilgoć ponieważ nie została poprawnie opróżniona, jaki będzie prawdopodobny skutek?


Tworzenie kwasu węglowego, który wpłynie na uszkodzenie instalacji
Obniżenie wydajności chłodniczej
Tworzenie fluorowodorku, który rozłoży się do kwasu fluorowodorowego I uszkodzi sprężarkę
Nadmiernie wysokie ciśnienie tłoczenia

58

Dlaczego nie należy używać stacji odzysku HFC dla R1234ze?


Stacja odzysku nie wytrzyma ciśnienia pracy R1234ze
Ustawienia wyłącznika niskiego ciśnienia nie są odpowiednie dla R1234ze, z powodu niższego ciśnienia pracy
Zawiera źródła zapłonu
Olej stacji odzysku nie miesza się z R1234ze

59

Który czynnik musi być początkowo wprowadzany do opróżnionej instalacji aż do osiągnięcia ciśnienia co najmniej 4,2 bar g?


R32
R717
R1234ze
R744

60

Jaką należy zachować minimalną odległość źródeł zapłonu od obszaru roboczego węglowodorów?


3m
10m
0,1m
1m

61

Jakim rodzajem czynnika jest R1234ze?


Węglowodorem
Czynnikiem HFC z nienasyconym wiązaniem węglowym
Dwutlenkiem węgla
Czynnikiem HFC z nasyconym wiązaniem węglowym

62

R32 stosowany jest w instalacjach, w których tradycyjnie używa się:


R134a
R404A
R290
R410A

63

Ciśnienie R744 w temperaturze nasycenia 20°C wynosi ok.


25 bar g
14 bar g
90 bar g
56 bar g

64

Który czynnik jest lżejszy od powietrza?


R1234ze
R1270
R717
R744

65

Czynnik z klasy bezpieczeństwa A3 cechuje się jakimi zagrożeniami?


Lekka palność, niższa toksyczność
Niższa toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Wysoka toksyczność, nie rozprzestrzenia płomienia
Wysoka palność, niższa toksyczność

66

Jakie jest GWP czynnika R32 (według EN378:2008)?


6
0
3945
550

67

Jakie czynniki bierze się pod uwagę do wyznaczenia maks. napełnienia w zastosowaniach klimatyzacji/ogrzewania komfortu?


Granica praktyczna, kubatura pomieszczenia
Granica praktyczna, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Niższa granica palności, wysokość jednostki wewnętrznej, powierzchnia podłogi
Niższa granica palności, kubatura pomieszczenia

68

Jaka wyporność sprężarki jest wymagana dla R1270, w odniesieniu do sprężarek na R404A?


150%
Podobna
600%
50%

69

W temperaturze otoczenia 250C, ciśnienie postojowe w stopniu dolnym instalacji kaskadowej R744 będzie zwykle…


Wyższe niż maks. dopuszczalne ciśnienie na stopniu dolnym
Takie samo jak ciśnienie wysokie ustawione na wyłączniku ciśnieniowym
Takie samo jak ciśnienie ustawione na zaworze upustowym
27,5 bar g

70

Jaka jest prawidłowa definicja temperatury krytycznej?


Temperatura dla niektórych substancji, charakteryzująca się zerowym oporem elektrycznym
Temperatura, dla której prężność par cieczy jest równa ciśnieniu otoczenia wokół cieczy
Temperatura, w której substancja zmienia stan z gazowego na stały
Temperatura, powyżej której nie istnieją odrębne fazy ciekła

71

Wydajność czynnika R32 jest podobna do wydajności którego czynnika?


R134a
R290
R410A
R1234ze

72

Co to jest klasyfikacja przestrzeni (w odniesieniu do zastosowania czynników palnych)?


Umieszczenie barierek ochronnych podczas prac przy instalacji z palnym czynnikiem chłodniczym
Badanie, które określa zasięg strefy zagrożonej wybuchem w przypadku wycieku czynnika palnego
Określenie, gdzie należy umieścić znaki ostrzegające przed palnością
Wyznaczanie strefy, gdzie prowadzone będą inwazyjne prace przy instalacji zawierającej gaz palny

73

W instalacji nadkrytycznej, w warunkach nadkrytycznych, czynnik w chłodnicy gazowej


traci ciepło podczas zmiany fazy
traci ciepło, gdy spada jego temperatura
traci ciepło, gdy spada jego ciśnienie
traci ciepło przy stałej temperaturze i ciśnieniu

74

R717 charakteryzuje się wysoką korozyjnością wobec


aluminium
tytanu
miedzi
stali nierdzewnej

75

Dlaczego w niektórych instalacjach na czynniki palne, wentylator sprężarki pracuje w sposób ciągły?


Aby bezpiecznie rozproszyć czynnik chłodniczy w przypadku wycieku.
Aby ciśnienie tłoczenia nie było za wysokie
Aby zapobiec narastaniu zanieczyszczeń na skraplaczu
Aby zmniejszyć zużycie energii

76

Który rodzaj instalacji jest najmniej podatny na wycieki czynnika chłodniczego?


Agregat po fabrycznym rozruchu i napełnieniu
Instalacja centralna
Chłodnia ze zdalnym agregatem skraplającym
Agregat ze skraplaczem zdalnym

77

Jaki jest efekt wielokrotnego otwierania zaworu upustowego?


Zawór jest całkowicie otwarty w sposób ciągły
Ciśnienie upustowe rośnie
Zawór nie będzie się otwierał
Ciśnienie upustowe spada

78

Jak często, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem F-gazowym EU517/2014 (od 1.01.2105), należy sprawdzać szczelność instalacji o napełnieniu 60 ton ekw. CO2 czynnikiem z grupy F-gazów?


Sprawdzanie szczelności nie jest wymagane
Cztery razy w roku
Raz w roku
Dwa razy w roku

79

Jaka jest zależność między ciśnieniem (P) i temperaturą (T) azotu na początku (1) i na końcu (2) próby szczelności


P2 = (P1 x T1)/T2
P2 = T1/(P1 x T2)
P2 = (P1 x T2)/T1
P2 = T2/(P1 x T1)

80

Dla którego z tych czynników prawo wymaga prowadzenia opisu instalacji?


R717
R32
R744
R290

81

Jaki jest zalecany poziom alarmowy dla stałych systemów wykrywania wycieków dla R717?


500 ppm
5000 ppm
500000 ppm
50000 ppm

82

Jaka jest korzyść ze stosowania helu jako gazu śladowego w azocie podczas próby ciśnieniowej?


Ma wyraźny zapach
Ma mniejsze cząsteczki i łatwiej dyfunduje
Jest niepalny
Jest łatwo wykrywalny

83

Jak na stronę wysoką instalacji (bez regulacji ciśnienia tłoczenia) wpływa niedobór czynnika?


Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie niższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy
Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie niższy
Ciśnienie tłoczenia będzie wyższe, stopień przechłodzenia będzie wyższy

84

Dlaczego nie należy używać stacji odzysku HFC dla R600a?


Ustawienia wyłącznika niskiego ciśnienia nie są odpowiednie dla R600a, z powodu niższego ciśnienia pracy
Stacja odzysku nie wytrzyma ciśnienia pracy R600a
Zawiera źródła zapłonu
Olej stacji odzysku nie miesza się z R600a

85

Jak upewnić się, że bezpiecznie jest włączyć palnik lutowniczy do rozlutowania połączenia w instalacji na czynnik palny?


Upewnić się, że przestrzeń jest dobrze wentylowana i stosować detektor gazu palnego
Pracować na zewnątrz
Nie wolno rozlutowywać połączeń w instalacji na czynnik palny, należy je rozcinać przecinakiem do rur
Oczyścić azotem wolnym od tlenu

86

Która instalacja może wymagać ręcznego odzysku oleju?


Instalacja kaskadowa R744
Obieg wtórny R744
Instalacja nadkrytyczna na R744, typu „booster”
Instalacja na R717

87

Dlaczego dokładny ciężar napełnienia jest ważniejszy dla instalacji krytycznych R1270 niż dla instalacji HFC?


Ponieważ jego gęstość jest niższa, więc napełnienie jest mniejsze w porównaniu do instalacji HFC
Ponieważ R1270 stosowany jest tylko w instalacjach o napełnieniu mniejszym niż 150g
Z powodu niższego ciśnienia roboczego
Ponieważ instalacje te nie mają odbiorników cieczy

88

Jaką należy zachować minimalną odległość źródeł zapłonu od obszaru roboczego węglowodorów?


3m
10m
1m
0,1m

89

Jak w jak największym stopniu opróżnić instalację z agregatem skraplającym o napełnieniu czynnikiem 800g R1234ze?


Odzyskać R1234ze tak, by w instalacji była próżnia I usunąć próżnię azotem wolnym of tlenu do ciśnienia 0,1 bar g
Odzyskać R1234ze tak, by w instalacji była próżnia
Upuścić R1234ze na zewnątrz, napełnić instalację azotem wolnym od tlenu do nadciśnienie, upuścić i opróżnić dwukrotnie, napełnić system azotem wolnym od tlenu i upuścić
Upuścić R1234ze na zewnątrz i opróżnić instalację

90

Które z zjawisk jest zagrożeniem związanym z z napełnianiem R744 obiegu wtórnego w pompowym układzie R744?


Może się otworzyć zawór spustowy obiegu R744 (wtórnego)
Obieg pierwotny (np. R134a) będzie blokował się (?) pod niskim ciśnieniem
Może się otworzyć zawór spustowy obiegu pierwotnego (np. R134a)
Obieg pierwotny (np. R134a) będzie blokował się (?) na przełączniku ciśnieniowym, jeśli najpierw nie zostanie napełniony obieg R744