AREA zasadala v Budapešti

1.10.2007, Peter Tomlein

Zľava Róbert Berckmans (bývalý tajomník za B), Jean Jacquin (prezident za F), Norman Mitchell (bývalý prezident za UK), Attila Zoltán (riaditeľ za MR), Graeme Fox (predseda technickej komisie za UK), Norman Mitchell (hospodár za UK), Joop Hoogkamer (tajomník za NL)

 26-27 októbra 2007 v hoteli Flamenco

Vo štvrtok 26.10 rokovali strategická, technická a kvalifikačná komisia. Zo strategického hľadiska AREA odmietla premenu na organizáciu komerčného typu, keďže na to nie je zatiaľ dôvod. Zámer postupne rozširovať členstvo v AREA sa zameriava najmä na pobaltské krajiny, Rumunsko a Bulharsko. K účasti na zasadnutiach AREA bude tiež prizývané Rusko. Z hľadiska aplikácie Nariadenia 842/2006 a EN 13313 podporí povinnú certifikáciu firiem a tiež osôb. Bude sa snažiť aj na internetovej stránke vytvoriť dostatok informácií pre konečných užívateľov chladiacich zariadení, a organizácie tzv. facility managementu zodpovedných za realizáciu predmetného nariadenia. Zjednodušene povedané prenos tejto zodpovednosti na servisné organizácie môže byť len za predpokladu, že sa zmluvne prenesú všetky kompetencie za prevádzku chladiacich zariadení, vrátane jej financovania.

Musíme vždy hovoriť o energetickej efektívnosti a vtedy budeme úspešní

Zľava Jiří Dobiášovský (ČR), Jiří Brož (ČR), Rainer Jacobs (IZWE SRN), Andrej Zyla (Polsko) Marco Buoni a Prof Sachi (Italy), Lars Nordell (Švédsko), Sascha Wenzler, Christian Scholz a Yorick Lowin (SRN)

Povedal nový prezident AREA pán Christian Scholz. V tomto duchu sa niesla tiež diskusia o smerovaní AREA a dohodlo sa spracovanie stanoviska AREA k energetickej efektívnosti a k príprave projektu AREA, v ktorom časť by mala byť venovaná práve energetickej efektívnosti. Energetická efektívnosť by sa mala chápať ako z pohľadu výberu energeticky efektívnejšieho riešenia pre danú aplikáciu, tak i z pohľadu energeticky efektívnej prevádzky v praxi. Ide hlavne o využitie nameraných teplôt tlakov, prúdov a podobne žiadaných ako z hľadiska Nariadenia o F plynoch tak i z hľadiska EPBD (energetickej hospodárnosti budov) nielen pre nepriame zisťovanie úniku chladív, ale tiež pre zisťovanie, overovanie energetickej efektívnosti prevádzky. Dôležitou súčasťou tohto projektu, ktorý by mal byť ukončený pred revíziou Nariadenia 842/2006, by mala časť zameraná na udržateľnosť používania HFCs chladív v porovnaní s uvažovanými alternatívami (prírodnými chladivami).

Valné zhromaždenie AREA

Traja prezidenti Jean Jacquin (súčasný) Christian Scholz (nový), Norman Mitchell (bývalý). Predstavenie nového člena Frigoristi (I), Z podpisu dohody o účasti AREA na výstave IKK v Stuttgarte medzi Norman Mitchellom (AREA)a a Saschom Wenzlerom (VDKF)

Konalo sa 27.10. 2007. Do funkcie prezidenta na nasledujúce dvojročné funkčné obdobie bol na miesto odstupujúceho Jeana Jacquina (F) uvedený Christian Scholz (SRN), bývalý prezident VDKF. Vzhľadom na možný konflikt záujmov pri reprezentácii AREA na výstavách predovšetkým v Nemecku (IKK a Chilventa) bude AREAu zastupovať a podmienky účasti vyjednávať Norman Mitchell. Vyriešil sa tak diplomaticky takmer rok vlečúci sa problém po vytvorení sa konkurenčnej výstavy Chilventa (Nürnberg), ktorá sa spolu s IKK (Stuttgart). Obe sa budú konať v októbri v roku 2008.

Joop Hoogkamer súčasný tajomník AREA zatiaľ nespĺňa očakávania AREA členov. Značne sa znížila úroveň práce po odchode Róberta Berckmansa, čo Joop Hoogkamer odôvodnil vysokou zaneprázdnenosťou vo funkciách doma v Holandsku. Vedenie AREA bude preto hľadať na túto funkciu vhodného odborníka.

Do funkcie riaditeľa AREA po Attilovi Zoltánovi (MR) nastupuje Gerhard Neuhauser (A). Hospodárom naďalej ostáva Norman Mitchell (UK). Ďalšie zasadnutie AREA je plánované na 9-10 máj 2008 vo Viedni.

Z diskusií

 Zaujímavá diskusia prebehla k požiadavke Nariadenia 842/2006 a to ku opätovnej kontrole opraveného úniku chladiva do jedného mesiaca nezávisle od času vykonanej opravy. Keďže nie je stanovené ako dlho po oprave má byť opätovná kontrola úniku vykonaná, AREA prijala nasledovné odporúčanie:

Opätovná kontrola na únik sa má vykonať v rámci vhodného času vzhľadom na veľkosť zariadenia a jeho zložitosť.

To znamená, že v niektorých prípadoch jednoduchých, fungujúcich okruhoch so stabilizovanou prevádzkou chladiaceho okruhu sa opätovná kontrola na tesnosť vykoná v rámci danej opravy pri tej istej návšteve a pri zložitejších okruhoch, kde stabilizovaná plnohodnotná prevádzka sa dosahuje s odstupom času, v rámci druhej návštevy, ktorú samozrejme zákazník musí zaplatiť. Je však treba dávať pozor na to, aby prípadná opätovne zistená netesnosť nebola chápaná ako reklamácia, ale ako zo zákona predpokladaná možnosť. Oprávnený pracovník, musí spôsob vykonanej kontroly zapísať do prevádzkového denníka.

Kategórie dokumentu