Tepelné čerpadlá, ústrednou témou Chillventy

1.10.2008, Peter Tomlein

Jej nositeľom sa stala organizácia BWP - nemecký zväz pre tepelné čerpadlá, na čele ktorej stojí obchodný riaditeľ Karl Heinz Stawiarski. Vytvorili „dedinu priemyselných tepelných čerpadiel“ na ploche 400 m2, ktorú zamerali na aplikácie pre živnostníkov, verejných a priemyselných investorov, ktorí hľadajú možnosti znížiť energetickú náročnosť svojich budov. Ide samozrejme o náročnejšie aplikácie tepelných čerpadiel v porovnaní s tými, ktoré sa dnes už sériovo aplikujú pre rodinné domy. Ide o náročnejšie obchodovanie, projektovanie. Ide o ucelený koncept, ktorý v mnohých prípadoch vie využiť nielen nízkoptencionálne teplo, ale aj odpadové teplo z priemyselných procesov. V mnohých prípadoch je možnosť využiť aj chladenie i prostredníctvom zdroja tepla.

Kde všade s priemyselnými TČ?

Napríklad v kovospracujúcich prevádzkach, poľnohospodárskych chovoch zvierat, strojovniach, liehovaroch, liečebných kúpeľoch, nemocniciach, bytových domoch a všade tam, kde majú problémy s vysokými prevádzkovými nákladmi na energie. Trh v Nemecku s TČ neustále prirodzene rastie a ročne dáva do prevádzky cca 50 tis TČ a výrobcovia z Nemecka exportujú cca 100 tis. TČ.

Pozornosť už nie je len na investičné náklady

Dnes bodujú aj iné argumenty ako napríklad istota pri zásobovaní energiou, nižšie prevádzkové náklady, spoľahlivosť prevádzky a podobne. Silnou motiváciou je využívanie tepla zo životného prostredia cestou TČ, ako nosného piliera energetického tepelného hospodárstva a stým spojené redukovanie emisií CO2 na celom svete.

Zľava Rainer Jacobs z IZWe a Karl Heinz Stawiarski boli ústrednými postavami reprezentujúcimi tepelné čerpadlá na Chillvente

Vízia EHPA pre rok 2020

Inštalovať 70 miliónov tepelných čerpadiel, ktoré by ušetrili 230 miliónov ton emisií CO2 a vyprodukovali 770 TWH tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Ak by sa Slovensko chcelo na tejto vízii primerane (k počtu obyvateľov) podieľať, muselo by do roku 2020 inštalovať cca 870 tis. TČ, čo je z hľadiska súčasne odhadovaných cca 50.000 ks len fantázia, keďže ide 18x vyššiu hodnotu. Celkom inak to už vyzerá z pohľadu vyrobenej

tepelnej energie z OZE. Tam už Slovensko by muselo inštalovať len cca 9x viac TČ ako odhadujeme a dosiahlo by adekvátny podiel na vízii EHPA do roku 2020. To je vďaka pomerne vysokému podielu vyrobenej elektriny v atómových a vodných elektrárňach. V našich podmienkach kúriť plynom z hľadiska emisií CO2 je už jednoducho primitívne.

Ústrednou témou Chillventy bola

Energetická efektívnosť

Podľa cieľov EÚ, týkajúcich sa ochrany klímy, majú emisie oxidu uhličitého do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990 poklesnúť celkom o 20 %. Tento cieľ je rozpočítaný podľa dosahovaného HDP pre jednotlivé krajiny, to znamená, že pre SR ide o menšie číslo. Aby sa mohol tento ambiciózny cieľ naplniť, je potrebné do riešenia zapojiť nielen obnoviteľné zdroje energie, ale tiež energetickú efektívnosť využívaných chladiacich, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel. Tieto zariadenia s podielom až 15 % na celkovej spotrebe elektriny majú veľký potenciál úspor.

Hlavný potenciál úspor

V tomto smere na výstave Chillventa dominovala regulácia otáčok ventilátorov, kompresorov. Takmer všetci výrobcovia už ponúkajú reguláciu počtu otáčok a tým aj reguláciu výkonov tak, aby sa optimálne prispôsobili okamžitej potrebe. V kombinácii s nadradenou reguláciou, elektronickými expanznými ventilmi sa môžu výparné teploty zvýši, teploty kondenzácie znížiť. Znížiť sa tak môže aj stupeň tvorenia sa námrazy a intervaly rozmrazovania predĺžiť. V súčte tak vznikajú výrazné úspory energie a prevádzkových nákladov.

Opatrenia na dosahovanie úspor

Cena energií a energetické štítky

Dôležitá je v tomto najmä cena energií, ich dostupnosť a stabilita. Rast cien energií jasne ovplyvňuje požiadavky na trhu. K orientácii medzi výrobkami výrazne prispievajú energetické štítky a štítky kvality. Energetické štítky budú už aj pre budovy a týmto je už sledovaná aj energetická náročnosť budov, ktorú výrazne znižujú energeticky efektívne chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá.

Trh tepelných čerpadiel

Nemecký trh klasického vykurovania plynom, naftou utrpel v roku 2007 pokles o 26 %. Tento priestor vyplnilo tiež 45.300 TČ (22.700 Z/W, 17.748 A/W, 4.852 W/W). V Nemecku majú štátny podporný program pre využívanie OZE, kam patria aj TČ, od ktorých sa však vyžaduje dosiahnutie pomerne vysokých výkonových čísiel a to 3,5 A/W a 4 W/W pre nové budovy. Aj e táto podmienka splnená podpora môže byť 10 Eur/m2 pre TČ W/W a 5 Eur pre TČ A/W. Ak sa TČ dostane o asi 0,8 nad nominálnu hodnotu, môže majiteľ TČ požiadať o doplnkovú podporu inovácií, ktorá tvorí plus 50 % základnej podpory. Nový vývoj na trhu dáva veľké šance najmä pre uplatnenie TČ A/W s invertorom.

Nariadenie o F plynoch

V tomto roku už v Nemecku uviedli do platnosti vlastnú rozšírenú právnu úpravu Nariadenia EP a R č. 842/2006. V nej zaviedli maximálne dovolené množstvo emisií v závislosti od veľkosti náplne a veku zariadenia nasledovne:

  Dátum výroby zariadenia
Množstvo chladiva Do 30.6.2005 Do 30.6.2009 Po 1.7.2008
Pod 10 kg 8 % 6 % 3 %
10-100 kg 6 % 4 % 2 %
Nad 100 kg 4 % 2 % 1 %

Cykly kontroly úniku sú podľa nariadenia. Začali už s certifikáciou fyzických i právnických osôb. Do blízkej budúcnosti, kedy bude potrebné nahradiť veľké množstvo zariadení s chladivom R22 pozerajú s určitými obavami z hľadiska nedostatku odborníkov.