Usmernenia Covid-19

21.3.2020, SZ CHKT

Informácie tu sú nezáväzné

Odporúčame aktuálnosť informácií overovať

" Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdzuje, že opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 sa nevzťahuje  na servisné služby pre chladiacu a klimatizačnú techniku a teda tieto je naďalej možné vykonávať. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je momentálna situácia vnímaná práve ako zvýšená potreba výkonu takýchto služieb, kvôli predchádzaniu možným havarijným stavom, ktoré by mohli v krízovej situácii ďalej ohroziť verejné zdravie". 

Spresnenia a dajú vyžiadať na infolinka 0800 221 234, alebo email novykoronavirus@uvsr.sk,

https://www.ip.gov.sk/koronavirus-najcastejsie-otazky/, telefonovať môžete tiež na regionálne  inšpektoráty práce, www.applia.sk, www.soi.sk
 

Preventívna činnosť na chladiacich, klimatizačných okruhoch a tepelných čerpadlách je dôležitá a je potrebné ju spájať s kontrolami na únik chladiva, ktorý priamo i nepriamo ovplyvňuje nielen životné prostredie, ale aj spoľahlivosť, energetickú efektívnosť a bezpečnosť prevádzky chladiaceho okruhu. 

Obsah

  1. Informácie vo vzťahu ku domácnostiam
  2. Usmernenia na vykonávanie kontrol zariadení
  3. Informácie vo vzťahu ku montážnym prácam
  4. ČESTNÉ PREHLÁSENIE zákazníka pre účely ochrany zdravia servisného technika pri oprave v domácnosti

Opatrenia pre prevádzku budov počas pandémie

 

Prevádzkovatelia zariadení s HFCs chladivami

Sú zodpovední za bezpečnú, spoľahlivú i energeticky efektívnu prevádzku chladiacich zariadení a systémov. Zodpovedajú za zhodnotenie chladiva, pravidelnosť kontrol v stanovených intervaloch a za veľkosť únikov plynov, zabraňujú týmto únikom a sú povinní zabezpečiť, aby sa bezodkladne vykonala oprava zariadenia v prípade zistenia úniku. Zodpovedajú tiež za vedenie záznamníka oznamovanie, ktoré si môžu zmluvne zaistiť servisnou organizáciou, certifikovanou fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá zodpovedajúcu evidenciu vedie.

Celý systém vzťahov medzi prevádzkovateľom a certifikovanou servisnou organizáciou by mal byť komplexne prepojený a jeho spoločným mottom by malo byť:

•       ak chladiaci okruh pracuje správne, uniká menej chladiva a zariadenie sa menej kazí,

•       ak sa chladiaci okruh pravidelne kontroluje, úniky sa včas zistia a systém je energeticky efektívnejší,

•       ak sú prevádzkové parametre správne nastavené a ovládané dosahuje sa nielen  zníženie zaťaženia chladiaceho okruhu, dlhšia životnosť, ale tiež významné úspory energie.

Ak kompresor pracuje v normálnych prevádzkových tlakoch, nenastávajú prejavy porúch vysokého či nízkeho tlaku, únik chladiva je v medziach zákona, funkcia okruhu je správne nastavená a okruh je bezpečný.

Potreba preventívnej činnosti  je potrebná aj v čase núdzového stavu najmä tam, kde by nefunkčnosť chladenia ohrozovala verejné zdravie, zásobovanie, výrobyschopnosť priemyslu a podobne

 

Informácie vo vzťahu ku domácnostiam

Odporúčania pri riešení záručných a bežných opráv výrobkov počas obmedzení v súvislosti s COVID-19 v domácnostiach vydala APPLIA www.applia.sk a www.soi.sk, z ktorých vyberáme:

Odporúčania pri riešení záručných a bežných opráv výrobkov počas obmedzení v súvislosti s COVID-19 v domácnostiach vydala APPLIA www.applia.sk z ktorých vyberáme:
Nefunkčnosť  chladničky, mrazničky. sa považuje za ohrozenie zdravia obyvateľstva. Preberanie do opravy sa môže vykonať napr. mimo bytu, domu s úplnou ochranou opravára i zákazníka. Pokiaľ by takéto osobné návštevy na základe ďalších opatrení boli úplne zakázané, je nutné dôsledne rešpektovať takýto zákaz.
Odporúčania APPLIA sa rozlišujú vo vzťahu ku:

existujúcim zákazníkom, ktorí už majú výrobok v oprave

novým zákazníkom

osobnej návštevy - opravy v domácnosti.

APPLIA odporúča redukovať osobné návštevy a vybavovanie reklamácií, opráv s čo najnižšou frekvenciou a vykonať servisný zásah len v nevyhnutných prípadoch alebo život a zdravie ohrozujúcich stavoch, kam patrí aj nefunkčnosť chladničky/mrazničky, vykurovania a teda aj tepelných čerpadiel.
Obmedzenia vydané štátnymi organizáciami SR z dôvodu šírenia sa ochorenia COVID 19 by však boli neodstrániteľnou prekážkou, kedy počas takýchto obmedzení sa nedajú dodržať zákonné lehoty na vybavenie reklamácií, čo potvrdil trhový dohľad SOI  klinite TU. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte na www.applia.sk a www.soi.sk.

 

Usmernenia na vykonávanie kontrol zariadení

Požiadali sme o usmernenie vo veci vykonávania kontrol zariadení na únik v súvislosti s mimoriadnou situáciou so šírením coronavírusu.  
Na základe konzultácií odboru krízového riadenia MŽP SR a Úradu verejného zdravotníctva SR nám sekcia  ochrany ovzdušia zaslala stanovisko ÚVZ:

" Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdzuje, že opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 sa nevzťahuje  na servisné služby pre chladiacu a klimatizačnú techniku a teda tieto je naďalej možné vykonávať. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je momentálna situácia vnímaná práve ako zvýšená potreba výkonu takýchto služieb, kvôli predchádzaniu možným havarijným stavom, ktoré by mohli v krízovej situácii ďalej ohroziť verejné zdravie. 

Prirodzene, odporúčame v čo najväčšej možnej miere chrániť zdravie osôb vykonávajúcich servis ochrannými prostriedkami, prípadne vykonávať túto službu počas hodín, v ktorých sa v prevádzke bežne nevyskytuje zvýšený počet osôb (napr. mimo otváracích hodín prevádzky)."

 

Informácie vo vzťahu ku montážnym prácam

Informácie vo vzťahu ku zabezpečeniu bezpečnosti montážnych prác: https://www.ip.gov.sk/koronavirus-najcastejsie-otazky/.

Telefonovať môžete tiež na inšpektoráty práce.

Aktuálne opatrenia ÚVZ SR súvisiace s vyhláseným núdzovým stavom uzatvárajú vybrané maloobchodné prevádzky, neobmedzujú zatiaľ výrobné, montážne, servisné činnosti. Treba však dodržať bezpečnosť: https://szchkt.org/a/docs/news/584

Vo vzťahu ku montážnym prácam .... v čase mimoriadnej situácie, ak zamestnávateľ umožní alebo nariadi zamestnancovi výkon práce na pracovisku,v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.  §5 je zamestnávateľ povinný posudzovať riziko a na základe tohto posúdenia oprávnený prijať a vykonať zabezpečenie BOZP, pričom sa môže riadiť opatreniami, ktoré prijala Vláda SR, resp. odporúčaniami MZ SR, MZVaEZ SR, ÚVZ, ktoré zverejňujú na svojich stránkach. K takýmto opatreniam okrem iného patrí  povinnosť poskytnúť zamestnancovi potrebné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky chrániace zamestnanca pred biologickými nebezpečenstvami (napr. ochranné rúška a respirátory na ochranu dýchacích orgánov, ochranné rukavice, dezinfekčné prostriedky na ochranu rúk a pod.) a tak dostatočne zamedziť ohrozeniu života a zdravia zamestnanca koronavírusom SARS-CoV-2. Dôležité je obmedziť kontakt remesiel, iných osôb na stavenisku, ...

Všetky obmedzenia nájdete na oficiálnej stránke Úradu verejného zdravotníctva: https://www.korona.gov.sk/suhrn-opatreni-pocas-nudzoveho-stavu/

Vo vzťahu k zabezpečeniu prevádzky: https://www.polacekpartners.sk/clanok/rusko-pre-vas-biznis-covid-19-a-zamestnavatel 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE zákazníka pre účely ochrany zdravia servisného technika pri oprave v domácnosti podľa APPLIA

V súvislosti s vyhlásenými opatreniami Vlády Slovenskej republiky  a Hlavného hygienika SR ohľadne šírenia nemocí označovanie ako COVID-19 („Koronavírus“) a zabezpečenia ochrany zdravia zamestnanca servisu  žiadame o pravdivé  odpovedanie na uvedené otázky:

Prehlasujem, že :

1. Som nenavštívil/-la v posledných 14 dní žiadnu z krajín s vysokým rizikom prenosu nákazy?
(Južná Kórea, Japonsko, Čína, Taliansko, Španielsko, Rakúsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Česká republika, Slovinsko a ďalšie krajiny v zmysle opatrení Hlavného hygienika SR alebo v zmysle aktuálneho zoznamu Ministerstva Zahraničných vecí)

2. Nebol/la som alebo nie som:
v kontakte s osobou, ktorá má potvrdený prípad COVID-19 nenavštívil miesto (hotel, spoločenská udalosť, iné.. ), kde je/bol potvrdený prípad COVID-19 nie som v povinnej domácej karanténe

Svoje pravdivo uvedené údaje zákazník i opravár potvrdia svojím prehlásením a podpisom nižšie v tabuľke. Text je vhodné poslať zákazníkovi vopred emailom.

Následne sa preberie do opravy zariadenie pri dodržaní max ochrany  zákazníka a opravára pokiaľ je to možné s prevzatím výrobku do opravy mimo bytu, domu.

Dátum opravy (návštevy)

Číslo reklamácie/

reklamačného listu

Meno a priezviskoAdresaOdpoveď na otázku č.1 ANO/NIEOdpoveď na otázku č.2 ANO/NIEPodpis zákazníka, opravára
      zákazník/opravár

 

Svojimi podpismi všetci zúčastnení prehlasujú, že počas inštalácie budú dodržiavať všetky hygienické

opatrenia. Nosenie vhodného ochranného prostriedku na prekrytie nosa, očí a úst (rúška, okuliare, respirátor..),

používať rukavice, dodržiavať dostatočný odstup, zabezpečiť vetranie priestorov v maximálnej možnej

miere.

 

Podpis zákazníka: 

Podpis inštalatéra:

 

OPATRENIA PRE PREVÁDZKU BUDOV POČAS PANDÉMIE

Európska asociácia REHVA spracovala dočasné opatrenia, ktoré majú pomôcť pri spomalení šírenia koronavírusu COVID-19. Spoločnosť Climaport priniesla preložený manuál pre prevádzkovateľov budov, pomáhajúci k zabráneniu prenosu vírusu SARS-CoV-2. 

Kontrolujte trasy vzduchu - vetrajte

Manuál podľa REHVA pre služby (teplo, vetranie, klimatizácia) v stavebníctve 

Usmerňujúci  dokument k bráneniu šírenia sa vírusu SARS-CoV-2

Dve prenosové trasy na obrázku: cez veľké a malé kvapôčky pri kýchaní, kašľaní, rozprávaní, a prostredníctvom povrchového kontaktu s kontaminovaným predmetmi

Expozičné mechanizmy kvapôčok vírusu SARS_CoV-2 podľa WHO, ktorá uvádza nielen vzdušné, ale aj fekálno-orálne a kontaktné cesty prenosu

Odporúčania: 

zvýšiť nepretržité vetranie všetkých priestorov najmä toaliet so zvýšenou hygienou, 
 

splachovať toaletu pri zatvorenom veku, utesniť kanalizáciu,
 

vzduch nerecirkulovať, 
 

vypnúť rotačné výmenníky tepla,
 

ak čistenie vzduchu v miestnosti, tak s HEPA filtrom, 
 

vonk. filtre F7, F8 zachytávajú častice  PM1, ktoré zachytávajú na sebe SARS_CoV-2
 

vlhkosť nad 30 %. 
 

Vykurovacie a chladiace, zvlhčovacie systémy sa prevádzkujú bez obmedzení, keďže vírus je odolný voči zmenám prostredia.

Kategórie dokumentu