CEN TC182 WG 4 v Bratislave

1.10.2008, Peter Tomlein

Pracovná skupina pre spracovanie normy EN 13313 na zadefinovanie odborných spôsobilostí v oblasti chladiacej, klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel zasadala 13- 14. Novembra 2008 na SÚTN v Bratislave. K členom pracovnej skupiny z viacerých štátov EÚ sa prihovorila pani riaditeľka ÚTN Ing. Ingrid Zelinová a rokovania sa tiež zúčastnil tajomník TNK 81 – chladiaca technika Ing. Róbert Bendys.

Čo prináša nová norma?

Oproti pôvodným 4 úrovniam, noví norma prináša až 13 úrovní odborných spôsobilostí so zadefinovanými požiadavkami na odborné znalosti a zručnosti. Ide vlastne o schému, podľa ktorej by sa mali osoby certifikovať na štyroch vedomostných úrovniach. Najvyššia sa týka vývojových pracovníkov, nasledujú montážni, servisní pracovníci a nižšie úrovne sa týkajú údržby, obsluhy, prípadne aj zisťovania únikov. Východiskom pre tvorbu tejto normy je STN EN 378 1-4, ktorá je akýmsi šlabikárom pre našu branžu. Východiskovou normou pre certifikáciu osôb je norma EN ISO/IEC 17024, ktorá definuje požiadavky na certifikačné orgány pri certifikácii osôb (pozri Správy 8/2008).

Pracovná skupina v strede s pani riaditeľkou úseku tvorby noriem na SÚTN Ing. Ingrid Zelinovou. Za ňou vľavo stojí predseda pracovnej skupiny Ján Reijmers (Nl)

Časový horizont tvorby normy

Odvíja sa od pravidiel CEN. Je tri roky. Pracovná skupina síce prácu na norme ukončila za cca 1.5 roka, ale vlastne len teraz nastáva proces pripomienkovania členskými štátmi, ktorý spolu s opravami a konečným schvaľovacím konaním potrvá ešte 1.5 roka.

Zo zákulisia

Preberali sa najmä spôsoby realizácie Nariadenia o F plynoch. Kladie sa doraz na to, že chladivo môže predávať len certifikovaná a firma a to len certifikovanej firme. V Holandsku vyžadujú periodickú certifikáciu firiem (nie osôb) raz za rok, pričom jednou z podmienok je hlásenie o pohybe chladív za uplynulý rok. Tým sa zabezpečia nielen údaje pre inventarizáciu skleníkových plynov v rámci medzinárodných záväzkov daných Kjótskym protokolom, ale aj prehľad množstvách chladív použitých na úniky. Certifikácia firiem je tiež v štyroch kategóriách (podľa odbornej spôsobilosti zamestnancov). Prepravne chladenie s náplňou nad 3 kg spadá po zákon v Nemecku i Holandsku.

Kategórie dokumentu