PRÁCA TECHNICKEJ KOMISIE PRI SÚTN č. 81, časť 1

4.8.2023, PT, SZ CHKT

 

 

Názov: Chladenie, klimatizácia a vzduchotechnika TK 81. Dátum založenia 12. 02. 2016

Doc. Ing. Peter Tomlein, CSc., SZ CHKT

Tajomníčka technickej normalizačnej komisie TK 81 Chladiaca technika Ing Jana Michalcová  zo SÚTN pripravila prehľad platných noriem a návrh na postupné vyraďovanie starších noriem, ktoré už neplatia. O stave v preklade vybraných noriem informoval predseda TK Ing. Jozef Loffler. O potrebách noriem pre monitorovanie parametrov chladenia a vykurovania chladiacimi okruhmi diskutoval  Ing. Martin Durian.

Normalizácia v oblasti chladenia, klimatizácie a vzduchotechniky v TK 81

TK 81 bola znovu založená dňa 12. 02. 2016 podľa Štatútu a rokovacieho poriadku TK, SK, PS vydaného ÚNMS SR v r. 2015. TK 81 je od 12. 02. 2016 zlúčená: TK 59 Klimatizácia a vzduchotechnické zariadenia, ktorá bola založená pri SÚTN dňa 11. 10. 1994 s TK 81 Chladiace zariadenia, ktorá bola založená pri SÚTN dňa 21. 07. 1997.

Medzinárodné a európske normalizačné organizácie, ktorých oblasť pôsobnosti je priamo totožná s pracovným programom TK 81:

•         CEN/TC 44    Domáce chladiace zariadenia a obchodné chladiace zariadenia

•         CEN/TC 113Tepelné čerpadlá a klimatizačné jednotky

•         CEN/TC 156Vetranie budov

•         CEN/TC 182Chladiace zariadenia, bezpečnostno-technické  požiadavky a ochrana                                     životného prostredia

•         CEN/TC 195Vzdušné filtre na čistenie vzduchu

•         CEN/TC 232Kompresory. Bezpečnosť

•         CEN/TC 243Technológia čistých priestorov (klimatizácia)

•         CEN/TC 422Vetracie zariadenia so stranovou  vzduchovou clonou – bezpečnosť

•         ISO/TC 86     Chladiaca technika a klimatizácia (O-členstvo)

                                    ISO/TC 86/SC 1 Bezpečnostné a environmentálne požiadavky na chladiace                           systémy (O-členstvo)

                                    ISO/TC 86/SC 4 Skúšanie chladiacich kompresorov (O-členstvo)

                                    ISO/TC 86/SC 6 Skúšanie a meranie klimatizačných jednotkiek a tepelných                            čerpadiel (O-členstvo)

                                    ISO/TC 86/SC 7 Konštrukcia a skúšanie chladiaceho nábytku pre potreby                               obchodu (O-členstvo)

                                    ISO/TC 86/SC 8 Chladiace zmesi a mazivá pre chladiace zariadenia 

                                    (nie je členstvo)

•         ISO/TC 117   Priemyselné ventilátory (O-členstvo)

•         ISO/TC 142   Čistiace zariadenia vzduchu a iných plynov (nie je členstvo)

•         ISO/TC 209   Čisté miestnosti a s tým spojené regulované prostredia (nie je členstvo)

 

B    Prostredie

B.1    Podnikateľské prostredie

Technické normy sú v oblasti chladenia, vzduchotechniky a klimatizácie zamerané na:

•         navrhovanie, výrobu, projektovanie, uvádzanie do prevádzky a preberanie, prevádzku, kontrolu, servis, vyraďovanie z prevádzky výrobkov a systémov; 

•         označovanie, klasifikáciu a terminológiu;

•         bezpečnosť, funkčnosť a kvalitu.

B.2   Potreby trhu a identifikácia malých a stredných podnikov

Používatelia noriem vydaných v rámci TK 81 sú v Slovenskej republike účastníci životného cyklu podľa B.1, najmä:

•         výrobné organizácie;

•         projektové organizácie;

•         realizačné, dodávateľské organizácie;

•         prevádzkovatelia, užívatelia, kontrola, servis.

B.3    Trendy v technike a obchode

Technická normalizácia v rámci TK 81 je dôležitá pre všetky zainteresované strany hlavne z dôvodov vytvorenia harmonizovaného medzinárodného trhu, kde sa od nej očakáva, že bude dôležitým prostriedkom pri odstraňovaní prekážok voľného obchodu medzi krajinami s ďalším rozšírením aj do ostatných častí životného cyklu po uvedení do prevádzky. 

 

B.4    Životné prostredie

Chladenie, klimatizácia a vzduchotechnika je významnou súčasťou systému životného prostredia. 

 

C    Plán práce

C.1    Ročný plán

Ročný plán sa nachádza sa v prílohe C. 

 

C.2    Zdroje a potrebná infraštruktúra

Komunikácia členov TK je prostredníctvom internetu, telefonicky, emailom, osobná komunikácia.

Pozvánky na zasadanie budú zasielané prostredníctvom e-mailu.

 

D    Budúca práca

Kľúčovou činnosťou bude preberanie EN do sústavy STN. Očakáva sa zvyšovanie aktivít TK a prehĺbenie spolupráce medzi jej členmi.

 

Plán noriem TK-81 na rok 2023

 

Zoznam noriem aj s návrhmi na zrušenie sme publikovali v Správy 6/2022. 

 Pokračovanie, časť 2.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 6/2023

 

Kategórie dokumentu