PONUKA VZDELÁVANIA PRE CHLADIARENSKÉ ODBORY

6.6.2023, Mgr. Róbert Pallya

PONUKA VZDELÁVANIA PRE CHLADIARENSKÉ ODBORY
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Centrum OVP pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Mgr. Róbert Pallya, SOŠT Zlaté Moravce, 29. valné zhromaždenie SZCHKT

Kompletná ponuka vzdelávania v chladiarenských odboroch

 

1 - ročné skrátené štúdium 2683 H 17

elektromechanik chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá – externé štúdium, podmienkou prijatia je minimálne stredoškolské vzdelanie (výučný list). Učebný program je možné absolvovať v jednom školskom roku (september až jún). Úspešný absolvent získa ďalší výučný list.

 

2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium 2697 N

mechanik elektrotechnik pre oblasť diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení - denné štúdium pre absolventov úplného stredného vzdelania, podmienkou prijatia bez prijímacej skúšky je maturita získaná v skupine odborov 26 – elektrotechnika. V prípade maturity v inej skupine odborov ako elektrotechnika musí uchádzač úspešne absolvovať prijímaciu skúšku z elektrotechniky. Tento odbor je v systéme duálneho vzdelávania 18+ (1 deň teória v škole, 4 dni prax vo firmách). 

 

3 – ročný učebný odbor 2683 H 17

elektromechanik chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá - denné štúdium, absolvent získa výučný list. Tento odbor je v systéme školského vzdelávania (odborný výcvik aj teória prebieha v škole, možnosť vykonávať odbornú prax vo vyšších ročníkoch vo firmách)

 

4 – ročný študijný odbor 2697 K 

mechanik elektrotechnik pre oblasť diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení - denné štúdium, absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie. Tento odbor je v systéme duálneho vzdelávania (týždeň teória v škole, týždeň prax vo firmách).

1 - ročné skrátené štúdium v odbore 
2683 H 17 elektromechanik chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá (rekvalifikácia)

 • Odbor určený pre absolventov minimálne stredného odborného vzdelania
 • Učebný program je možné absolvovať v jednom školskom roku (september až jún) ak uchádzač spĺňa stanovené kritériá
 • Po ukončení vzdelávania záverečnou skúškou absolvent získava výučný list
 • Absolvent má možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. (paragraf 21)
 • Vyučovanie prebieha v popoludňajších hodinách podľa stanoveného rozvrhu teoretických odborných predmetov a odborného výcviku (žiak neabsolvuje všeobecnovzdelávacie predmety)
 • Možnosť študovať popri zamestnaní

 

Duálne vzdelávanie „Duál 18+“

 • Duálne vzdelávanie 18+ 
 • poskytuje zamestnávateľovi zrýchlenú cestu k získaniu kvalifikovanej  pracovnej sily v porovnaní s klasickým systémom duálneho vzdelávania, do ktorého vstupujú  absolventi 9. ročníka základných škôl vo veku 15+. 
 • uskutočňuje sa podľa vzdelávacieho programu, ktorý obsahuje:
 • iba odbornévyučovacie predmety teoretického vyučovania a praktické vyučovanie u zamestnávateľa.

 

Pomaturitné kvalifikačné štúdium s odborným výcvikom:

 • dĺžka štúdia 2 roky, ukončenie štúdia je odbornou zložkou maturitnej skúšky absolvent získava druhé maturitné vysvedčenie (v chladiarenskom odbore).

 

 

Počty žiakov v chladiarenských odboroch v SOŠ technickej Zlaté Moravce 
v školskom roku 2022/23

 

4 – ročný študijný odbor 2697 K 

mechanik elektrotechnik pre oblasť diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení 43 žiakov (7 žiakov končí štúdium v tomto školskom roku)

 • Schválený počet prvákov v školskom roku 2023/24 20 žiakov 

 

1 - ročné skrátené štúdium v odbore 2683 H 17 

elektromechanik chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá 27 žiakov.

Možnosť prijať v školskom roku 2023/24 30 žiakov

 

Plány a výzvy do ďalších rokov na SOŠT Zlaté Moravce

PLÁNY:

 • Zvyšovať počet žiakov v chladiarenských odboroch
 • Zapojiť do odborného vzdelávania viac firiem a živnostníkov
 • Získať do školstva viac odborníkov (učiteľov, majstrov odborného výcviku, inštruktorov)
 • Neustále zlepšovať a inovovať materiálno – technické zabezpečenie škôl

 

VÝZVY:

 • Vysoká potreba absolventov chladiarenských odborov:
 • Obrovský nárast v oblasti inštalácie tepelných čerpadiel
 • Nárast v oblasti klimatizácie, rekuperácie, vzduchotechniky
 • Požiadavky na revízie, kontroly a následný servis zariadení
 • Požiadavky na ďalšie (celoživotné) vzdelávanie:
 • Zavádzanie nových chladív (HC, CO2)
 • Zložité systémy riadenia a regulácie 
 • IT v odbore chladenia, klimatizácie a tepelných čerpadiel

Vzdelanie chladiara je dostupné

Ide o študijný odbor  26 elektro, ktorý sa študuje školským alebo duálnym spôsobom 3 roky s maturitou 4 rokov. Kvalifikáciu mechanika chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel je tiež možné získať nadstavbovým štúdiom alebo rekvalifikáciou na SOŠT Zlaté Moravce. 

Pomerne náročnému štúdiu sa dá vyhnúť absolvovaním základného školenia na prácu s chladivom za predpokladu že žiadateľ má elektrotechnickú spôsobilosť min. §21 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a certifikát na spájkovanie minimálne meď/meď podľa normy STN EN 13585. Ukazuje sa, že zruční inštalatéri, kúrenári, elektrikári dokážu zvládnuť prácu s chladivom a získať zručnosti a vedomosti v krátkom čase. No nemusí to platiť všeobecne. Nie každému sa to podarí.

Bližšie pozri Správy 6/2021.

www.sostzm.sk

www.dualnysystem.sk

www.facebook.com/dualnevzdelavanie

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 4/2023

Kategórie dokumentu