Záznam z VZ SR CO CHKT

15.12.2022, PT, SZ CHKT

Prezenčne Pontoon Bratislava, 15.12.2022 o 12:00

 

 

Prítomní: Ingrid Neuwirthova (SOPK), Marián Mituch (SPPK) Vladimír Orovnický a Peter Tomlein, (SZCHKT)

Ospravedlnení: ...

Materiály: Príručka kvality (7 príloh, 7 dokladov), správa z kontroly hospodárenia za rok 2021 a prvý polrok 2022, skúšobný poriadok schválený MŽP, žiadosti, vzory osvedčení certifikátov, cenník a postup certifikácie a obnovovania platnosti na www.szchkt.org 

Program :                 Skúšobný poriadok podľa Nar. 2015/2067 – aplikácia na Slovensku a v  Maďarsku

 1. Správa z kontroly hospodárenia 2021 a 2022
 2. Cenník služieb a fakturácia za vykonané skúšky a certifikáciu
 3. Manažment Správnej rady, sťažnosti, praktické skúsenosti
 4. Systém zabezpečenia osvedčovania a certifikácie a obnovovania
 5. Žiadosti, certifikáciu a oznamovanie údajov na www.szchkt.org
 6. Elektronická evidencia prevádzkovateľov
 7. Zápis z rokovania a jeho overenie

 

Správna rada berie na vedomie

Školenie na návrh a inštaláciu TČ je akreditované MŠ SR s platnosťou do roku 2023. Certifikačné skúšky sú vykonávané MH SR podľa vyhlášky a EU_CERT.HP  od roku 2013. Zvýšený záujem v dôsledku spustenej dotácie na TČ v roku 2015 dočasne v poklese v roku 2020 opäť rastie. Školenia na TČ pokračujú s vyššími počtami cez 100 účastníkov za rok a  v ponuke od roku 2018 sú aj aktualizačné školenia.

Certifikát podľa EU_CERT.HP je vydávaný s vodoznakom COCHKT a zmenou loga COCHKT v roku 2019.

Osvedčenie podľa Nariadenia 303/2008/ES   bude vydávané s vodoznakom CO CHKT vydávané naďalej

Osvedčenie podľa nového Nariadenia 2015/2067/EÚ  je vydávané s vodoznakom CO CHKT absolventom školenia a skúšok ohľadom chladív z nízkym GWP podľa doplnku ku skúšobnému poriadku schváleného MŽP SR.

Osvedčenie podľa nového Nariadenia 2015/2066/EÚ na SF6  je vydávané s vodoznakom CO CHKT od roku 2015.

Vydávanie osvedčenia Real Alternatives 4Life vydávané s vodoznakom CO CHKT od roku 2019 je zastavené.

Predĺženie osvedčenia a certifikát FO a PO podľa zákona 286/2009 a 348/2015 Z.z. sú vydávané bez vodoznaku len elektronicky. Certifikát FO podnikateľa a PO je obnovovaný raz za rok. Certifikované spoločnosti sú na www.szchkt.org s históriou oznamovania údajov.

Kontrolný postup detektorov úniku v praxi a pokyny pre prevádzkovateľov sú zverejnené na www.szchkt.org.

Postup podľa zákona, podávanie žiadostí a oznamovanie údajov na www.szchkt/cochkt

Skúšky na odborné znalosti podľa Nariadení  EU zákonov SR o chladivách a STN EN 13313 sme začali v novembri roku 2009 aj pre ČR, od mája 2011 aj pre MR a od decembra 2014 do decembra 2015 aj pre PL.

Neboli prijaté žiadne sťažnosti na CO CHKT, SZ CHKT, SPPK, SOPK. Systém školení, osvedčovania, certifikácie je realizovaný bez sťažností.

Znížené ceny za skúšky a osvedčenie pre kategóriu I a II boli po prechodnom období v roku 2012 vrátené na úroveň z roku 2009. V roku 2020 sa školenie rozšírilo o jeden deň s nezmenenou cenou. Cena skúšky je vyššia o 30 €.

Správna rada na valnom zhromaždení schválila:

 1. Príručku kvality CO CHKT bez zmien. Osvedčovania a certifikácia je bez sťažností.
 2. Správu KK o hospodárení CO CHKT a účtovnú uzávierku za rok 2021 a 1. polrok 2022 skontrolovanú KK SZ CHKT a Ing. Zuzanou Košíkovou členkou KK SZCHKT Šamorín a odvedenú daň. 
 3. Informáciu o hospodárení CO CHKT za prvý polrok 2022 skontrolovanú Tinou Vassovou členkou kontrolnej komisie SZ CHKT a Ing. Zuzanou Košíkovou za ZSVTS. 
 4. Kalkulácia nákladov na školenia a certifikáciu, na základe ktorej bola stanovená cena pre člena SZ CHKT na úrovni nákladov sa nemení. Kalkulácia v cenníku umožní okrem úhrady režijných nákladov úhradu aj členstva v AREA, EHPA, IIR, BPB, SKI, ZSVTS, SPPK ... a účasť na valných zhromaždeniach a podujatiach.
 5. Cenník prác SZ CHKT a cenník výkonov a fungovania CO CHKT po 4.7. 2011 platný od 1.9.2011 zvýšený o 5 % podľa rozhodnutia predstavenstva SZ CHKT zo 7.3.2014 sa mení v roku 2023 (je prílohou záznamu). 
 6. Vyplácané položky lektorom, členom skúšobných komisií, realizátorom certifikácie budú bez zmeny tak ako doteraz násobkom ceny a počtu osôb. Cena práce lektorov a predsedov SK bola zvýšená podľa rozhodnutia predstavenstva SZ CHKT z marca 2020-21 od roku 2022. Riaditeľ COCHKT môže zohľadniť prípravu na prednášku a stratu času cestovaním zvýšením počtu hodín. 
 7. Cenník osvedčovania a certifikácie sa nemení.
 8. Správna rada schvaľuje doterajší spôsob fakturácie CO CHKT od hodnotiaceho orgánu na úrovnikalkulovaných nákladov pre členov Zväzu bez zmien. Fakturovaná suma SZ CHKT sa rovná plnej úhrade, poplatkov za členov Zväzu      SZ CHKT. Rozdiel po odpočítaní nákladov COCHKT zdaňuje.
 9. Z príjmov navyše od nečlenov, ktorí sa nepodieľajú na zabezpečení réžie hodnotiaceho orgánu, budú pred zdanením odčítané účtovné položky náklady na správnu radu, za zaúčtovanie položiek CO CHKT, prezentáciu činnosti CO CHKT na konferenciách, dotácie účasti lektorov na podujatiach SZ CHKT a iných, s ktorými SZCHKT spolupracuje, technického vybavenia na školenia a skúšky a podobne. 
 10. Správna rada súhlasí s dotovaním technického vybavenia SZ CHKT, vydaním vzdelávacích publikácií, vzdelávacích aktivít lektorov na konferencii SZ CHKT i dotovaní      účasti na medzinárodných konferenciách, kongresoch IIR, a iných podujatiach zameraných na realizáciu zákona, podporu výskumných činností z príjmov navyše od nečlenov nepodieľajúcich sa na réžii SZCHKT.
 11. Na stránkach SOPK a SPPK udržiavať odkaz na stránku www.szchkt.org vo vzťahu k zákonom č. 286/2009, 348/2015, 210/2019 a vyhláške 314/2009, 382/2016, ku osvedčeniam o odborných znalostiach a k certifikácii na odbornú spôsobilosť podľa zákona.
 12. Za opakované osvedčovanie a certifikáciu od roku 2016 namiesto 3 rokov až 5 rokov, sú fakturované na ďalších 5 rokov platnosti bez zmeny ceny voči trojročnej platnosti nasledovne:

10x5rokov na zamestnanca po uplynutí doby platnosti osvedčenia

 1. Alternatívne spoločnostiam so zamestnancami s osvedčením zo zahraničia cena za obnovenie platnosti osvedčenia na päť rokov sa vypočíta: 10x5rokovxpočet zamestnancov
 2. Poplatok za obnovenie prerušenej platnosti certifikátu (50 % z ceny registrácie)
 3. Pokračovať podľa skúšobného poriadku vo vzťahu ku realizácii Nar 2015/2067.
 4. Postup podľa Nar. 305/2008 a 2015/2066 vrátane fakturácie na jedno (predtým dvojdňové) školenie vzťahu ku SF6 sa vzhľadom nízke počty účastníkov 4-6 (predtým 30-40) nemení.
 5. Všetky výsledky skúšok na PC i ústne (praktické) prebehli bez pripomienok a sťažností a to napriek tomu, že podiel neúspešných sa niekedy blíži k 50 %, čo je spôsobené nedostatočným vzdelaním a praxou. 
 6. SPPK, SOPK vyjadria podporné stanovisko SZ CHKT na MŠVVaŠ k zvýšeniu počtu žiakov na SOŠT Z.M. 

 

Správna rada odporučila

 1. Ďalšie zasadnutie Správnej rady v druhom polroku 2023 s cieľom zhodnotiť rok 2022 a pokračovať v certifikácii podľa Nar 2015/2067 a 2066/EU Nar. 517/2014/EU.
 2. Ceny za školenie (51 a69 Euro/deň školenia)  upraviť podľa inflácie a počtu účastníkov na školeniach a skúškach pri zachovaní zľavy 33% pre členov SZ CHKT 
 3. Kontrolovať kalkulácie školení, skúšok, certifikácie každoročne  v závislosti od počtu osôb, certifikovaných firiem a reálnych nákladov.
 4. Riešiť na úrovni SPPK a SOPK možnosti dotácií EU fondov na informačný systém pre malých a stredných podnikateľov.

To znamená na Slovensku sme vydali doteraz 9596 osvedčení na F plyny a 529 TČ.

Poznámky: 

V roku 2022 sme vydali pre 389 osvedčení odborníkov z Maďarska.

V roku 2010 sme ukončili osvedčovanie českých odborníkov.

Od 1.1.2016 sme ukončili osvedčovanie poľských odborníkov. 

Od roku 2017 sa začína upgrade podľa Reg 2015/2067/EU

Situácia v komorách

            SOPK sa zapája do návrhu opatrení, apelov na vládu v rámci koronakrízy najmä v spolupráci s klubom 500, RÚZ, AZZZ a podobne. Výsledky sú nevýrazné, priemysel sa zotavuje len pomaly. Najhoršia situácia je v cestovnom ruchu, ktorý svoje potreby bránil sám cez svoje združenia a výstavníctvo, na ktoré je naviazaných veľa služieb najmä gastronómia, hotelierstvo a podobne

SPPK

 zápasí s MPLaVH o spoluprácu pri prijímaní operatívnych i strategických plánov. Kriticky sa pozerajú na iniciatívy zeleného poľnohospodárstva od roku 2023. Agrokomplex má problémy, preferujú sa dni poľa, firemné dni, kde poľnohospodári vidia techniku v činnosti. Predpoklad dotačných schém na klimatizované sklady zeleniny a ovocia. Dosahuje vyššia pridaná hodnota a je tu priestor na sebestačnosť.                       

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 1/2022

Kategórie dokumentu