STRATEGICKÉ VYHLÁSENIE TK

31.5.2022, Ing. Jana Michalcová

STRATEGICKÉ  VYHLÁSENIE TK

TK 81 Dátum založenia 12. 02. 2016

Názov: Chladenie, klimatizácia a vzduchotechnika

Ing. Jana Michalcová, tajomníčka TK 81 SÚTN Bratislava

A    Všeobecne

TK 81 bola znovu založená dňa 12. 02. 2016 podľa Štatútu a rokovacieho poriadku TK, SK, PS vydaného ÚNMS SR v r. 2015. 

TK 81 je od 12. 02. 2016 zlúčená: TK 59 Klimatizácia a vzduchotechnické zariadenia, ktorá bola založená pri SÚTN dňa 11. 10. 1994 s TK 81 Chladiace zariadenia, ktorá bola založená pri SÚTN dňa 21. 07. 1997.

Normalizácia v oblasti chladenia, klimatizácie a vzduchotechniky.

Medzinárodné a európske normalizačné organizácie, ktorých oblasť pôsobnosti je priamo totožná s pracovným programom TK 81:

•         CEN/TC 44    Domáce chladiace zariadenia a obchodné chladiace zariadenia

•         CEN/TC 113Tepelné čerpadlá a klimatizačné jednotky

•         CEN/TC 156Vetranie budov

•         CEN/TC 182Chladiace zariadenia, bezpečnostno-technické  požiadavky a ochrana                                     životného prostredia

•         CEN/TC 195Vzdušné filtre na čistenie vzduchu

•         CEN/TC 232Kompresory. Bezpečnosť

•         CEN/TC 243Technológia čistých priestorov (klimatizácia)

•         CEN/TC 422Vetracie zariadenia so stranovou  vzduchovou clonou – bezpečnosť

•         ISO/TC 86     Chladiaca technika a klimatizácia (O-členstvo)

ISO/TC 86/SC 1 Bezpečnostné a environmentálne požiadavky na chladiace                           systémy (O-členstvo)

                                    ISO/TC 86/SC 4 Skúšanie chladiacich kompresorov (O-členstvo)

                                    ISO/TC 86/SC 6 Skúšanie a meranie klimatizačných jednotkiek a tepelných                            čerpadiel (O-členstvo)

                                    ISO/TC 86/SC 7 Konštrukcia a skúšanie chladiaceho nábytku pre potreby                               obchodu (O-členstvo)

                                    ISO/TC 86/SC 8 Chladiace zmesi a mazivá pre chladiace zariadenia 

                                    (nie je členstvo)

•         ISO/TC 117   Priemyselné ventilátory (O-členstvo)

•         ISO/TC 142   Čistiace zariadenia vzduchu a iných plynov (nie je členstvo)

•         ISO/TC 209   Čisté miestnosti a s tým spojené regulované prostredia (nie je členstvo)

 

B    Prostredie

B.1    Podnikateľské prostredie

Technické normy sú v oblasti chladenia, vzduchotechniky a klimatizácie zamerané na:

•         navrhovanie, výrobu, projektovanie, uvádzanie do prevádzky a preberanie, prevádzku, kontrolu, servis, vyraďovanie z prevádzky výrobkov a systémov; 

•         označovanie, klasifikáciu a terminológiu;

•         bezpečnosť, funkčnosť a kvalitu.

B.2    Potreby trhu a identifikácia malých a stredných podnikov

Používatelia noriem vydaných v rámci TK 81 sú v Slovenskej republike účastníci životného cyklu podľa B.1, najmä:

•         výrobné organizácie;

•         projektové organizácie;

•         realizačné, dodávateľské organizácie;

•         prevádzkovatelia, užívatelia, kontrola, servis.

B.3    Trendy v technike a obchode

Technická normalizácia v rámci TK 81 je dôležitá pre všetky zainteresované strany hlavne z dôvodov vytvorenia harmonizovaného medzinárodného trhu, kde sa od nej očakáva, že bude dôležitým prostriedkom pri odstraňovaní prekážok voľného obchodu medzi krajinami s ďalším rozšírením aj do ostatných častí životného cyklu po uvedení do prevádzky. 

B.4    Životné prostredie

Chladenie, klimatizácia a vzduchotechnika je významnou súčasťou systému životného prostredia. 

 

C    Plán práce

C.1    Ročný plán

Ročný plán sa nachádza sa v prílohe C. 

C.2    Zdroje a potrebná infraštruktúra

Komunikácia členov TK je prostredníctvom internetu, telefonicky, emailom, osobná komunikácia.

Pozvánky na zasadanie budú zasielané prostredníctvom e-mailu.

D    Budúca práca

Kľúčovou činnosťou bude preberanie EN do sústavy STN. Očakáva sa zvyšovanie aktivít TK a prehĺbenie spolupráce medzi jej členmi.

Prijaté STN/TNI do sústavy STN - TK 81 (viď časopis Správy 4/2022)

Kategórie dokumentu