Skúšky v Štúrove po dvoch pandemických rokoch opäť prezenčne

21.5.2022, PT, SZ CHKT

21.5. 2022 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

Súčasne prebiehali aktualizácia i nové skúšky podľa Nar 2015/2067

Chladiari v Maďarsku

majú záujem o obnovu osvedčenia podľa Nariadenia 2015/2067/EU

Na počítačový test a písomnú skúšku účastníkov pripravuje lektor Akos Korbacska. Na skúške sa venujeme novým chladivám, nových technológiám, energetickej efektívnosti podkritických a nadkritických obehov a  bezpečnostným skupinám chladív. Kladieme tiež vyšší dôraz na zhodnocovanie chladiva, vákuovanie pred naplnením chladiva. Inak skúšky prebiehajú štandardným spôsobom. Test na počítači (abc a grafik), praktická, písomná a ústna skúška boli zamerané ako obvykle. 

Testy sú na web stránke a prebiehajú pre viac kategórií naraz. Na záver predseda komisie pán Ladislav Nagy za účasti lektora Ákosa Korbacskua tajomníčky skúšobnej komisie Mariky Slezák odovzdal úspešným absolventom osvedčenia

Väčšina absolventov získala kategóriu II. Z celkového počtu 50 účastníkov, nie všetci zvládli test a niektorí boli posunutí do nižšej kategórie.

Kategórie dokumentu