Ministerstvo dopravy a výstavby navrhlo znížiť požiadavky na ECB

16.11.2021, PT, SZ CHKT

Ministerstvo dopravy a výstavby navrhlo znížiť požiadavky na ECB

v rámci energetickej hospodárnosti budov

MDVaRR navrhuje zmeniť vyhlášku o EHB tak, že zmäkčuje hranice triedy A0, čo je krok späť. Dôvodom sú najmä problémy pri kolaudáciách RD s fiktívnymi krbmi, rekuperáciami ap. Odvoláva sa pritom na normu EN ISO 52003-1, ktorá umožňuje určité rozpätie hraníc energetických tried. Zmäkčenie je síce v danom rozpätí triedy A0, ale zhoršuje pozíciu Slovenska, v čase keď SR súhlasila s cieľom uhlíkovej neutrality do roku 2050. Ide tiež o uvoľnenie trhu pre fosílne palivá i keď stále platí, že len sám plynový kotol bez doplňujúceho opatrenia stále nedostane dom do triedy A0. 

Hranice energetickej triedy budov A0

Teraz horná hranica energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ pre budovy s takmer nulovou potrebou energie je pri požadovanom zabezpečení energie z obnoviteľných zdrojov na mieste 0,25 Rr a má sa zmeniť na 0,35 Rr. To umožní využívať fosílne palivá naďalej aj pre budovy energetickej triedy A0 aj keď doplňujúce TZB sú stále nutné.

Zmäkčenie hornej hranice triedy A0 až o 40 % je rozpore s cieľmi v oblasti dosahovania klimatických cieľov a zvyšovania energetickej efektívnosti budov. Výsledkom budú stavby s vyššími emisiami, čo vyvolalo nevôľu takmer všetkých pripomienkujúcich na legislatívnom portáli MPK. 

Bude zaujímavé sledovať ako MDVaRR pripomienky vyhodnotí.

 

Na legislatívnom portáli

Pripomienkovali sme spoločne s organizáciou BpB a tiež samostatne:

  1. V roku 2020 bol zaznamenaný strmý pokles predaja tepelných čerpadiel. Hrozí ďalší pokles, ktorého výsledkom sú stavby s násobne vyššími emisiami. Tento trend  môže ďalej pokračovať v dôsledku uvoľnenia trhu pre fosílne palivá pre energetickú triedu A0. Ide o nepotrebný krok späť v čase, kedy už trh podmienky triedy A0 zabezpečuje a diskriminuje tých, ktorí sa požiadavkám prispôsobili.
  2. Zachovanie hraníc energetických tried budov vo vyhláške je prejavom stability,  spoľahlivosti, predvídateľnosti našej legislatívy. Ak je potrebné zľaviť z nárokov z ekonomických dôvodov, problémoch pri kolaudáciách, ... je vhodnejšie voliť iné možnosti. Napríklad ak sa budova obnoví v triede A1 dotáciu alebo iné stimuly by mala nižšie ako v triede A0. Podporili by sa tak výraznejšie stavby s nižšími emisiami.
  3. Zmeny hraníc energetických tried budov vo vyhláške s uvoľnením pre stavby s vyššou uhlíkovou stopou je v priamom rozpore s cieľmi Fit for 55 a s uhlíkovou neutralitou do roku 2050 aj keď uhlíková pozícia SR v rámci EÚ je zatiaľ dobrá.

Požiadavky na EHB budov výrazným spôsobom ovplyvňovali požiadavky na TZB. Zmäkčením hraníc energetickej triedy A0 už by to tak výrazne neplatilo.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 7/2021

Kategórie dokumentu