Inštrukcie pre autorov prezentujúcich svoje príspevky

5.7.2020, SZ CHKT

Konferencia

CHLADIACE OKRUHY, CHLADIVÁ, KOMPONENTY

INŠTRUKCIE PRE AUTOROV

PREZENTUJÚCICH SVOJE PRÍSPEVKY

(Čítajte, prosím pozorne a dodržujte inštrukcie)

 1. Príspevok musí byť prezentovaný v jazyku slovenskom alebo českom. 
 2. Dostavte sa, prosím aspoň 15 minút pred začiatkom rokovania v sekcii na tzv. Pre-sekciové stretnutie s predsedom Vašej sekcie. Pripravte si svoje materiály a technické prostriedky (notebook, kľúč/CD-ROM, svetelné pero, mikrofón, video, fólie, a pod.) Asistent organizačného výboru Vám poskytne potrebnú pomoc pri inštalácii Vašej prezentácie. Počítač a dataprojektor a svetelné pero, Vám bude k dispozícii. 
 3. V miestnosti bude pre Vás vyhradené miesto tzv. miesta pre prezentujúcich autorov a predsedu (moderátora) programu sekcie. Predseda Vás predstaví na začiatku rokovania v sekcii a odštartuje program podľa predpísaného časového rozpisu. Ak nastane čas Vášho vystúpenia, Predseda Vás podrobnejšie predstaví (post, oblasť profesionálneho pôsobenia) a stručne uvedie význam Vášho príspevku.
 4. Ak to vyžaduje situácia, používajte mikrofón. Hovorte pomaly a jasne. Nie je nič horšie, ako keď Váš hlas nie je dobre počuť a auditórium Vám nerozumie.
 5. Príspevok nečítajte!! Účastníci rokovania v sekcii majú zborníky a Váš príspevok si môžu prečítať vo voľnom čase. Štrukturalizujte Vašu prezentáciu od úvodu až k záverom. Nepúšťajte sa do technických detailov, ale vyzdvihnite hlavné-dominantné časti Vášho príspevku.
 6. Príspevok je odborný (okrem objednaných firemných prezentácii) a preto by nemal obsahovať verejnú reklamu.
 7. Máte k dispozícii 15 minút na Vaše vystúpenie, ak v programe nie je vymedzený iný čas. Predseda bude riadiť diskusiu k Vašej prezentácii.
 8. Pamätajte, že predseda bude prísne sledovať čas Vašej prezentácie. Po 13-tich minútach Vám môže naznačiť (dohodnutý signál), že Vám zostávajú ešte dve minúty vystúpenia.
 9. Po 15 minútach Vaša prezentácia končí. Odporúča sa pripomenúť auditóriu, kde je primárny zdroj informácií Vašej prezentácie. Prezentáciu ukončite komentovanými Závermi, slovne ukončené so zaužívaným klišé „Ďakujem za pozornosť“.
 10. Firemné prezentácie a prezentácia kurióznych porúch je podstatne kratšia max. do 5 minút.
 11. V diskusii odpovedajte na otázky priamo. Nezabúdajte, že Vaša prezentácia je technickou záležitosťou. Preto vynechajte akékoľvek reklamné alebo komerčné zafarbenie Vašich odpovedí. Taktiež sa odporúča  použiť dynamickú grafiku alebo internetové platformy.
 12. Akékoľvek požiadavky súvisiace s Vašou prezentáciou oznámte organizačnému výboru konferencie.

Technické prostriedky:        Videodata projektor + počítač                                            

Kategórie dokumentu