UDRŽTE VAŠE PODNIKANIE PRIPRAVTE SA NA HORĽAVÉ CHLADIVÁ!

11.4.2019, PT, SZ CHKT

UDRŽTE VAŠE PODNIKANIE 

PRIPRAVTE SA NA HORĽAVÉ CHLADIVÁ!

Preložil: Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

 

PREČO BY STE MALI ČÍTAŤ TIETO INFORMÁCIE?

 

Stručne povedané: Pretože mnohé z chladív s nízkym GWP sú horľavé a pretože používanie horľavých chladív priamo ovplyvní Vašu každodennú prácu

 

 • Po prvé, zapamätajte si, že všetci inštalatéri, ktorí vykonávajú práce na stacionárnych chladiacich, klimatizačných zariadeniach a tepelných čerpadlách s HFC chladivami musia byť certifikovaní podľa EÚ Nariadenia o F plynoch.
 • Po druhé, práca s horľavými chladivami vyžaduje odbornú kvalifikáciu – ktorá je povinná podľa národnej legislatívy – aby sa zabezpečila bezpečnosť inštalatérov a používateľov.
 • Po tretie, popri zhode s normami, zákonmi o budovách a s pokynmi výrobcov, musíte zabezpečiť, že servisné vybavenie a pracovné podmienky sú vhodné pre prácu s horľavými chladivami.

 

PREČO JE NALIEHAVÉ BYŤ PRIPRAVENÝ NA HORĽAVÉ CHLADIVÁ?

 

Pretože mnoho z chladív s nízkym GWP je horľavých.

Ak sa nepripravíte na túto skutočnosť, skoršie alebo neskoršie nebudete schopní si poradiť s dôsledkami postupného vyraďovania HFC chladív z používania!

 

Milióny ton CO2ekv

Čím vyššie GWP má chladivo, tým bude pod väčším tlakom tzv. HFC phase-down, hoci phase-down nezakazuje HFC chladivá s GWP pod 2500.

 

Dilema:

 

 • Ak chceme používať chladivá s nízkym GWP, pre niektoré použitia budú potrebné horľavé chladivá. Existuje však vzťah medzi horľavosťou a GWP: „čím nižšie je GWP, tým vyššia je pravdepodobnosť, že chladivo bude horľavé“.

HORĽAVOSŤ ≠ HORĽAVOSŤ

 

Predovšetkým a to najdôležitejšie je, že všetky typy horľavých chladív musia byť použité LEN v systémoch navrhnutých špeciálne pre horľavé chladivá a v zhode so všetkými  relevantnými normami a zákonnými požiadavkami na budovy.

 

Dôležité je, že konverzia existujúceho zariadenia, pôvodne navrhnutého na nehorľavé chladivo na horľavé chladivo môže tiež znamenať stratu CE označenia.

 

Rozlišujú sa rôzne úrovne horľavosti, ktoré si vyžadujú  rôzne opatrenia.

Klasifikácia podľa normy ISO 817 je použitá na označenie kategórií chladív.

 

Písmená označujú úroveň toxicity

A = chladivo s nižšou toxicitou

B = chladivo s vyššou toxicitou

Čísla označujú úroveň horľavosti

1 =      nehorľavé

2L =    nižšia horľavosť (‘mierne horľavé)

2 =      horľavé

3 =      vyššia horľavosť

 

 • Väčšina v súčasnosti používaných chladív je zatriedených v A1, to znamená s nižšou toxicitou/nehorľavé. Napríklad, R-134a, R-404A a R-410A spadajú do tejto kategórie.
 • R-32, R-1234yf a R-1234ze(E) sú príkladmi A2L chladív, tzn. s nižšou toxicitou/nižšou horľavosťou
 • R-152a je príkladom na A2 chladivo, tzn. s nižšou toxicitou/horľavé
 • R-290, R-600a a R-1270 sú príkladmi na A3 chladivá, tzn. s nižšou toxicitou /vyššou horľavosťou
 • R-717 je príkladom na B2L chladivo, tzn. s vyššou toxicitou/nižšou horľavosťou
 • R-1130(E) je príkladom na B2 chladivo, tzn. s vyššou toxicitou /horľavé

 

 

ČO TIETO KATEGÓRIE ZNAMENAJÚ?

 

Niekoľko parametrov charakterizuje úroveň horľavosti (1, 2L, 2, 3) chladív zahrňujúce rýchlosť horenia, horný (UFL) a dolný limit horľavosti (LFL), minimálna energia na zapálenie (MIE), teplota samovznietenia a výhrevnosť (HOC).

Tieto parametre majú vplyv na  spôsob, možnosti využitia horľavého chladiva.

 

Príklad:

Pre triedu chladiva 3 chladivo R-290, dolný limit horľavosti LFL (in kg/m3) je podstatne nižší a jeho rýchlosť horenia je podstatne vyššia ako pre triedu 2L. Prakticky to znamená, že napríklad v obsadených priestoroch podstatne vyššie náplne chladív sú dovolené pre triedu chladív 2L, ako pre triedu chladív 3.

 

AKÁ JE ÚLOHA BEZPEČNOSTNÝCH NORIEM?

 

Bezpečnostné normy sú dôležité referencie a sú často používané ako praktickí sprievodcovia, a kódexy správnej prevádzkovej praxe, alebo ak je norma harmonizovaná, ako možnú metódu preukázať zhodu správnymi normami. Aj keď nie sú záväzné, zhoda, súlad s bezpečnostnými normami je veľmi  odporúčaná.

 

Inštalatéri alebo používatelia chladiacich a klimatizačných zariadení dodržiavajú pokyny na inštaláciu a prevádzku zariadenie od výrobcu. Tiež musia zabezpečiť zhodu s národnou, miestnou legislatívou (napríklad o budovách, BOZP, …).

 

Ak takéto pokyny nie sú poskytnuté alebo dostupné, Napríklad ak inštalatér alebo prevádzkovateľ modifikuje zariadenie, alebo montuje vlastné zariadenie, inštalatér alebo prevádzkovateľ sa stávajú výrobcom a sú preto zodpovední za bezpečnosť takéhoto zariadenia.

 

Všeobecne použiteľná norma EN378:2016 a výrobkové bezpečnostné normy ako sú EN60335-2-40, EN60335-2-89 poskytujú návod, napríklad ako zaistiť, aby systém nepresiahol dovolenú náplň chladiva pre daný priestor alebo plochu.

 

 

 

VŠEOBECNÉ A VÝROBKOVÉ BZPEČNOSTNÉ NORMY

 

EN378:2016 je všeobecná norma a EN60335-2-40, EN60335-2-89 a EN60335-2-24 sú príklady výrobkových noriem.

Niekedy všeobecné a výrobkové normy sa odvolávajú na podobné požiadavky, napríklad dovolené náplne pre miestnosti podľa veľkosti, obsadenosti, umiestnenia chladiaceho okruhu, …. V takom prípade, požiadavky výrobkovej normy majú prednosť pred požiadavkami uvedenými vo všeobecnej norme.

 

Napríklad, pre klimatizáciu alebo tepelné čerpadlá limity náplní horľavých chladív uvedené v norme EN60335-2-40 majú prednosť. Ale pre toxicitu, prednosť majú požiadavky podľa EN378:2016, keďže tieto požiadavky nie sú zahrnuté vo výrobkovej norme.

 

ČO SÚ KÓDEXY BUDOV?

 

Kódexy budov sú upravené v národných a niekedy aj v miestnych pravidlách, často vzťahované ku požiarnej bezpečnosti, ale tiež k iným požiadavkám, ako sú prístup do budovy, kvalita vzduchu, BOZP, apod. Ak kódex budov zakazuje použitie horľavých chladív, potom sa použiť nemôžu. V niektorých prípadoch, sa rozlišujú chladivá 2L triedy 2 a 3, s možnosťou použitia napríklad chladiva 2L pri zákaze použitia 2 a 3. Z uvedených dôvodov je vždy veľmi dôležité použiť kódex budov pre región, v ktorom bude chladiace zariadenie umiestnené pred inštaláciou zariadenia s horľavým chladivom.

 

 

VŽDY NAKUPUJTE Z OVERENÝCH ZDROJOV

 

Tak ako phase-down pokračuje a zvyšuje tlak na ceny a dostupnosť chladív s vyšším GWP, ponuka nelegálnych chladív sa zvyšuje. Okrem toho, že ide o ilegálne ponuky, porušujúce majetkové  práva alebo trh, môže mať významný vplyv na bezpečnosť – zvlášť vo svetle zvýšeného použitia horľavých chladív.

 

Inštalatéri potrebujú mať vždy istotu, vedomí si svojej zodpovednosti za správnosť chladiva, ktoré použijú a za všetky dôsledky vo vzťahu ku použitiu ilegálnych chladív a dôsledkov z nesprávneho použitia chladív.

 

KONAJTE TERAZ A PRIPRAVTE SA NA HORĽAVÉ CHLADIVÁ!

 

Nevynechajte možnosť vzdelávania a pripravte sa na použitie horľavých chladív, pretože sú súčasťou ponuky používaných chladív – už dnes a tiež s nárastom v budúcnosti.

 

Vhodné vzdelávanie a kvalifikácia sú významné pre bezpečnú prácu s horľavými chladivami – a v niektorých krajinách je aj povinné. Norma EN13313 poskytuje užitočného sprievodcu o úrovniach odbornej spôsobilosti vyžadovanej pre rôzne typy chladív.

 

 

Všetky horľavé chladivá musia byť rešpektované!

 

Cieľom je aby znalosti, opatrné a starostlivé použitie podľa relevantných pokynov, noriem a kódexov zaistilo bezpečnú prácu so všetkými chladivami vo všetkých triedach horľavosti 1, 2L, 2, 3.

O AREA

AREA Je Európska asociácia dodávateľov chladiacej, klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel. Založená bola v roku 1989, AREA zastupuje záujmy 25 národných združení z 22 krajín reprezentujúcich 13,000 podnikov zamestnávajúcich 110,000 ľudí a s ročným obratom približujúcim sa k € 23 biliónom.

www.area-eur.be

 

O ASERCOM

ASERCOM, Združenie európskych výrobcov komponentov, je platforma pre zdieľanie vedeckých a technických riešení a výziev, presadzujúca normy na zisťovanie výkonov, metódy a testovanie bezpečnosti výrobkov, so sústredením sa na zlepšovanie a ochranu životného prostredia, podporujúca priemysel chladenia a klimatizácie a jeho zákazníkov. 

www.asercom.org

 

O EFCTC

EFCTC reprezentuje Európskych výrobcov F plynov.

www.fluorocarbons.org

 

O EPEE

EPEE, Európske partnerstvo pre energiu a životné prostredie reprezentuje záujmy priemyslu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá v Európe. Založená bola v roku 2000. Má 47 členov väčšinou výrobcov, ale tiež národné a medzinárodné združenia z Európy, USA a Ázie, zamestnávajúce viac ako 200,000 ľudí v Európe s obratom 30 biliónov Euro.

www.epeeglobal.org

 

 

O SZ CHKT

Združuje slovenských i zahraničných podnikateľov, zamestnancov, projektantov, inštitúcie, firmy, a ostatných záujemcov z oblasti výroby, dovozu, obchodu, servisu, vzdelávania a užitia chladiacej, klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel. Zväz má 760 členov a reprezentuje obrat približne 1 mld €.

 

O CO CHKT

Zabezpečuje certifikáciu odbornej spôsobilosti fyzických a právnických osôb vykonavajúcich prácu s chladivami podľa európskych nariadení a noriem STN EN 13313 a STN EN 378 1-4.

 

Bezpečné použitie horľavých chladív

Podľa textov Real Alternatives Life preložil Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

 

Súhrn kľúčových ohrození , ktoré sú vážnejšie, ako ohrozenia z tradičných chladív :

 

Horľavosť.  

A2L, B2L a A3 chladivá sú potencionálne horľavé vo vzduchu.   Môžu byť zapálené  otvoreným plameňom a iskrami z nekrytých elektrických zariadení.

 

Znižovanie rizík

Veľkosť náplne musí byť obmedzená podľa normy EN 378 časť 1 Príloha C tabuľka   C.2. (okrem R717, kde toxicita je dominantným ohrozením a použije sa tabuľka C.1).

Simulované testovanie úniku by sa molo vykonať, aby sa identifikovali zdroje zapálenia(napríklad iskriace elektrické zariadenia) v horľavej zóne v prípade úniku.   Ak skúška identifikuje, že zdroje zapálenia sú v potencionálne horľavej zóne, niektoré z nasledovných možností by sa mali prijať:

 

 • Použitie bezpečných elektrických zariadení (napr. s označením Ex);
 • Rozmiestnenie elektrických zariadení mimo horľavej zóny;
 • Dostatočné permanentné vetranie.

 

Zisťovanie úniku môže byť vyžadované na niektorých systémoch / chladivách (EN 378 Part 1 určuje, kedy by malo byť použité).

 

Bezpečná práca

Vhodné osobné ochranné pomôcky (OOP) musia sa použiť pri práci s vniknutím do systémov s horľavými chladivami.   Tieto zahŕňajú rukavice a ochranné okuliare.  Doplňujúco kontinuálne monitorovanie prítomnosti horľavých chladív v pracovnom priestore by malo byť použité.

Pracovný priestor musí byť správne vetraný bez zdroja iskrenia v okruhu do 3 m od systému a pripojených zariadení.

Odberové zariadenie a detektor úniku musia byť vhodné na použitie s horľavými chladivami.

Pred uvoľnením spájkovaných spojov akákoľvek zbytková náplň chladiva musí byť odobratá zo systému, systém sa vákuuje a naplní nízkym tlakom dusíka bez obsahu kyslíka.

Ak sa nahrádzajú elektrické zariadenia, zodpovedajúce náhrady  by sa mali použiť.

 

 

Európska smernicaATEX[1] pre pracovné prostredie sa aplikuje na pracovné prostredie, v ktorom horľavé látky sú použité, vrátane priestorov, v ktorých technici pracujú a pripájajú sa do chladiacich systémov s horľavými chladivami. Uvedené body sú  podľa uvedenej Smernice, ale Vy sa musíte odvolávať priamo na  ATEX 137 pre získanie úplnej informácie.   Inštitút chladenia v UK má sprievodcu, ktorý sumarizuje všetky povinnosti.

 

Hodnotenie rizík

 

Hodnotenie rizík je metóda, pomocou ktorej sa rozhodujeme s akou pravdepodobnosťou sa ohrozenie stane pri určitej činnosti (napríklad úroveň rizika) a aké opatrenia treba prijať, aby sa riziká zvládli. Riziko je súčasťou každodenného života – neočakáva sa, že riziká eliminujeme, ale mali by sme hlavné riziká poznať a vedieť ako ich zodpovedne zvládnuť.   Tento sprievodca sa zaoberá len rizikami spojenými s používaním alternatívnych chladív – ktoré prinášajú ďalšie ohrozenia v porovnaní s tradičnými chladivami.

 

 1. Nebezpečenstvo (S) je vlastnosť objektu spôsobiť neočakávaný negatívnu jav
 2. Ohrozenie (L) je niečo, čo môže spôsobiť škodu.
 3. Riziko (R) je pravdepodobnosť, že ohrozenie, že ohrozenie spôsobí škodu.

 

  R = L x S

Rozlišujeme štyri etapy hodnotenia rizík:

 

 

 1. Identifikácia ohrození;
 2. Identifikácia kto môže byť ohrozený, typicky je to servisný technik, v niektorých prípadoch zamestnanci a verejnosť;
 3. Zhodnoťte riziká, vezmite do pozornosti pravdepodobnosť udalosti a vážnosť dôsledkov.  Vezmite do pozornosti opatrenia v sekciách;
 4. Zaznamenajte výsledky a závery.

 

Ak hodnotené riziká sú vysoké, je potrebné zvážiť ďalšie opatrenia.   Napríklad presunutie zariadenia s horľavým chladivom na otvorený priestor pre potreby opravy, výrazne zníži možné riziká.

 

Nasledujúce hodnotenie rizík je príkladom s odberom chladiva R1270 z chladiacej vitríny s náplňou 850 g, s pripojením cez Schrader ventily na strane vysokého a nízkeho tlaku.   Odber chladiva sa vykoná na ploche, podlahe v obchode.[1] ATEX je názov bežne spájaný s  Európskou smernicou na minimálne požiadavky na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov s potencionálnym rizikom vzniku výbušnej atmosféry.

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 3/2019