SSTP sa predstavila na 67. zasadnutí Rady ZSVTS

1.7.2008, Peter Tomlein

 Dňa 26.9.2008 o 8.00 hod.

Zasadnutie Rady ZSVTS sa koná raz štvrťročne a zavádza sa pravidlo, že na úvod sa predstaví niektorá z odborných spoločností s informáciou o svojej činnosti, ktorú doplní o odbornú prednášku.  V prípade Spoločnosti pre techniku prostredia s informáciou vystúpil jej predseda Prof. Petráš, ktorý uviedol hlavné aktivity. SSTP má 300 individuálnych a 100 kolektívnych členov. Majú svoju www.sstp.sk.  Celkom 15 odborných sekcií, zorganizuje ročne asi 35 podujatí. Najaktívnejšie sú sekcie vykurovania, tepelnej ochrany budov a sanitárnej techniky. V činnosti dominuje 5 rozhodujúcich konferencií, z ktorých najväčšia je „Vykurovanie“. Mnoho seminárov je organizovaných popri veľtrhoch a pomerne početné sú tiež firemné dni.

Prof. Dušan Petráš, PhD., (naľavo) hovoril o činnosti SSTP a Prof. Ivan Chmúrny, PhD. o energetickej certifikácii budov podľa Zákona č. 55/2005 Z.z.

Prednáška o certifikácii budov

Člen SSTP Prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., hovoril na tému: „Energetická certifikácia budov“. Uviedol, že energetická certifikácia by nemala byť samoúčelným cieľom, ale nástrojom na zlepšenie stavebnej podstaty budov a to pri:

  1. Navrhovaní, projektovaní nových budov.
  2. Obnove existujúcich budov.

Energetický certifikát by nemal byť len administratívne vynúteným opatrením, ale mal by byť:

  • Skutočným prínosom pre vlastníka, aby vedel svoju budovu správne zaradiť.
  • Scenárom opatrení pre obnovu budovy.

Zatiaľ máme cca 200 autorizovaných odborníkov SKSI (z toho 15 pre VaK) na vydávanie energetických certifikátov budov.

Cieľ certifikácie budov

Je znížiť emisie CO2, vplývať na trhovú hodnotu budov a dať nástroj verejnej správe  k ovplyvňovaniu výstavby a obnovy budov, ktorých spotreba energie v rámci ES dosahuje až 40 % z celkovej spotreby. To znamená viac ako v priemysle, v doprave. Čiže je tu veľký potenciál úspor. V našich podmienkach napríklad na panelových domoch so životnosťou cca 80 rokov (teraz priemerný vek 40 rokov) až 50-60% po obnove (zateplení, výmene okien, vykurovacích zariadení, ...). Predpokladá sa, že cez budovy máme šancu znížiť celkové emisie CO až o 22 %.

Kategórie dokumentu