Koncepcia činnosti Zväzu

12.8.2013, Ladislav Nagy

Ladislav Nagy
prezident Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku,
20 rokov Zväzu

Počas uplynulého dvadsaťročného obdobia sa zástupcovia predstavenstva, jednotlivých sekcií, komisií, redakčnej rady a lektorského zboru nášho Zväzu sa vo svojej činnosti každým rokom zamýšľali nad intenzitou doterajšej činnosti a jej zameraním pre ďalšie roky. Žiada sa spomenúť, že po založení nášho Zväzu 28.7. 1993, sme vstúpili do roku 1994 už ako fungujúce profesné spoločenstvo. Naše stanovy zvýrazňujú naše zameranie na zvyšovanie základnej úrovne našej odbornosti, celoživotné vzdelávanie v súlade s legislatívou SR. Máme zabezpečenú precíznu kontrolu nášho hospodárenia kontrolnou komisiou. Funkciu zmierovacej komisie sme doposiaľ nevyužili. Máme fungujúci certifikačný orgán, aby sme splnili požiadavky normy STN EN 17024.

Dnes už vnímame niektoré stabilizované formy práce, ktoré sa však neohraničili, rozvíjajú sa a vyšli ústretovo smerom ku klimatizácii, vetraniu, tepelným čerpadlám. Spočiatku sme rozmýšľali skromne o možnostiach Zväzu. V priebehu roka sme sa presvedčili, že vieme investovať do Zväzu nielen finančné prostriedky, ale aj pestrú činnosť. Presvedčili sme sa, že odborníci v chladiacej a klimatizačnej technike sú na svoju profesiu a svoje profesné spoločenstvo hrdí, podporujú ho, pretože toto spoločenstvo ich reprezentuje smerom dovnútra, ale i smerom von voči vládnym a medzinárodným organizáciám a tak dáva vážnosť tejto profesii. Dnes takto Zväz podporuje viac ako 600 členov, z čoho takmer polovica je kolektívnych členov. Napriek tomu je naďalej našou spoločnou úlohou šíriť dobré meno nášho Zväzu, zvyšovať jeho spoločenskú prestíž a pritiahnuť do našej členskej základne väčšinu organizácií i jednotlivcov, ktorí v tomto odbore pracujú a tak priamo, či nepriamo využívajú služby Zväzu.

Naša krajina je malá a preto každý nový člen vlastne pomáha rozložiť naše náklady tak, aby sme minimálne členské príspevky nemuseli zvyšovať a to od vzniku Zväzu. To sa nám zatiaľ darí. Na druhej strane vyššie príjmy Zväzu by sme pocítili v kvalite poskytovaných služieb, ďalej v členstve v rámci asociácie európskych zväzov AREA, EHPA, IIR a pod. Je v našom spoločnom záujme členskú základňu rozširovať a zlepšovať služby Zväzu i za cenu zvýšených nákladov tam, kde sa to plošne v základnej úrovni, respektíve vo vzťahu k vládnym a medzinárodným organizáciám pozitívne prejaví.

Na rozvoj marketingu

Toto spoločenstvo za dvadsať rokov svojej existencie vydalo celkom 200 periodík, 20 zborníkov 20 učebných textov, 2 knižky v rozsahu vyše 20.000 strán. Máme teda malé vydavateľstvo. Ide o veľmi dôležitú oblasť našej činnosti, ktorá hoci sme od seba vzdialení, dáva nás dohromady. Vytvára podmienky na rozvoj marketingu z pohľadu periodickej tlače vydávaním odborného časopisu v takmer mesačných intervaloch s možnosťou farebnej obchodnej a odbornej prezentácie firiem. Dôležitý zdroj informácií pre zákazníkov je katalóg firiem v odbore chladiaca a klimatizačná technika, semináre a konferencie, z ktorých doposiaľ 8 bolo medzinárodných zameraných na kompresory a 8 s medzinárodnou účasťou z čoho 2 boli zamerané na klimatizáciu a šesť na servis. Konferencie striedavo zameriavame na:

 • Kompresory v roku 2001 už co-sponzorovaná IIR a od roku 2004 je to už sponzorovaná konferencia IIR.
 • Tendencie v klimatizácii a tepelných čepadlách.
 • Domáce, komerčné, poľnohospodárske, priemyselné, transportné chladenie.

Na seminároch a výstavách sa snažíme zviditeľnovať najmä výsledky domácich odborníkov a výrobcov. Takto boli chápané i medzinárodné konferencie na tému: "Kompresory", spolu s prehliadkou linky licenčných kompresorov najskôr v Calexe, v Zlatých Moravciach, potom v Embraco Slovakia a predpokladáme v budúcnosti prehliadku Secop Compressors Zlaté Moravce. Tieto aktivity jasne vypovedajú o zameraní Zväzu.

Po obchodnej stránke sme sa zamerali na propagáciu firiem uvedených na mape firiem http://www.szchkt.org, v časopise Správy, v zborníku, prezentáciou týchto publikácií na výstavách, Climatherm v Bratislave, Aquatherm v Nitre a tiež priamymi kontaktmi s partnerskými organizáciami najmä SPPK, SMZ, SPZ, ap. V zahraničí s S CHKT, HKVZs, IIR, AREA, UNEP, EHPA ..., veľvyslanectvami v zahraničí a pod. Vytvorili sme na stránke Dopytový systém

Publikačná činnosť

Naša publikačná činnosť umožňuje firmám plošne rýchlo rozširovať nové poznatky, úspešné aplikácie formou odborných článkov a reklám, ktorých však stále nie je dosť. Chýbajú najmä domáci autori a tiež inzerujúce firmy, najmä však tie, ktorých obchodnými partnermi sú priamo členovia Zväzu. Podmienky na takúto činnosť máme presne stanovené a vydávame farebný časopis s preberaním tiež hodnotných príspevkov zo zahraničných časopisov. Máme záujem, aby to, čo uverejňujeme bolo nielen aktuálne, ale postihovalo tiež široké spektrum problémov a prejavilo sa čo najviac autorov. Z toho to pohľadu je potrebné vyzdvihnúť Ing. Mariána Blahu, CSc, ktorý sa doposiaľ najvýznamnejšou mierou autorsky podieľa v našich technických novinách. Priestor je pre odborníkov zo škôl, SV IIR, TSÚ, obchodných firiem a pod. Naše Správy by sa zase mali stať zase miestom slúžiacim k prezentácii našich názorov, potrieb, pripomienok. Vyzdvihnúť treba vydávanie učebných textov pre školenia mechanikov a na preškoľovanie na prácu s látkami od autorských kolektívov Ing. Mariána Blahu, CSc., Prof. Ing. Václava Havelského, CSc. a Doc. Ing. Petra Tomleina, CSc.

Vzdelávanie

Uskutočňovanie základných školení a skúšok na získanie registračného čísla odborníka Zväzu pre takmer 2500 potencionálnych mechanikov a technikov v odbore v celom rozsahu chladiacej a klimatizačnej techniky ťažko nachádzalo vhodný kompromis. V neustále turbulentnej diskusii na toto i medzinárodne kontraverzne diskutované téma sa u nás vyštrukturovali dva smery a to jeden s prevahou na domáce chladenie a druhý na stredné chladenie a klimatizáciu. Tieto smery majú u nás vhodnú a fungujúcu realizačnú základňu, ktorú treba ešte doladiť s európskou normou EN 13313. I keď neustála diskusia prebieha, môžeme systém základných školení hodnotiť ako úspešný nasmerovaný na tri stupne vzdelania, registrácie vo Zväze:

 • Základný (zelený preukaz) pre kategóriu I.
 • Pokročilí (modrý preukaz) kategória I a školenie podľa STN EN 13313.
 • Profesionálny (žltý preukaz) vydaných 41 preukazov lektorom Zväzu.

Zväz prostredníctvom svojich školiacich pracovísk uskutočňuje cyklické školenia mechanikov podľa právnych noriem a na registračné číslo odborníka Zväzu. Databáza registrovaných odborníkov je Zväzom stále viac propagovaná. Jej význam stále narastá v súvislosti s uplatňovaním:

 • preventívnych prehliadok na tesnosť chladiacich okruhov,
 • preventívnych prehliadok na pevnosť tlakových častí,
 • dvojročných záruk a podobne.

Zväz je odborným garantom školení na prácu s látkami v zmysle Zákona na ochranu ozónovej vrstvy Zeme č. 76/1998 Z.z. v znení zákona č. 410/2000 Z.z. a organizuje tiež školenia na získanie odborného pracovníka podľa vyhlášky č. 718/2002 Z.z. Je tiež poverenou organizáciou na školenie a skúšky podľa zákona 286/2009 Z.z. Zväz má akreditované školenie na tepelné čerpadlá MŠRVaŠ. SZ CHKT školí: Na ozón poškodzujúce chladivá, Na HFC chladivá, Mobilnú klimatizáciu, Na tepelné čerpadlá, Podľa normy EN 13313, Inšpektorov klimatizačných zariadení, Rozpúšťadlá, Na plyn SF6

Predstavenstvo

Za 20 rokov činnosti predstavenstvo zvládlo svoje úlohy napriek neľahkej situácii v podnikoch Calex Zlaté Moravce a Vzduchotechnika Nové Mesto n/V. Základné smerovanie Zväzu bolo odsúhlasené predstavenstvom pod vedením Ing. Karola Strnádka a od roku 1998 ho úspešne rozvíja predstavestvo pod vedením pána Ladislava Nagya. V predstavenstve aktivity a zámery Zväzu ďalej hodnotili respektíve hodnotia páni Strnádek, Nagy, Cagala, Kuko, Priščák, Podoba, Besedič, Blaha, Maťašovský, Kocián, Kováč, Ondrejmiška, Zumrík, Pochaba, Machovec, Tančák, Sebera, Löffler.

Sekcie Zväzu

Prácu, ktorú predstavujú jednotlivé sekcie: výrobná, servisno-obchodná, vzdelávacia, projekčná a klimatizačná, ktoré pod vedením Ing. Jána Pangela, Ing. Petra Manasa†, Ing. Jozefa Papána, Ing. Jána Končála a Ing. Pavola Fialu†, Ing. Júliusa Šajbena, CSc., Ing. Františka Ďuriša, Ing. Juraja Forgácsa, Ing. Švingáľovej, Ing. Višňovského, Ivana Kalužu a ďalších reagujú pri vzniku problému.

Sekcie pri SOPK, SPPK a ZSVTS

Sekcia CHKT pri SOPK v súčinnosti so Zväzom s možnosťami SOPK je pomerne silný orgán, ktorý dokáže legilatívne pôsobiť a doslova legislatívu nasmerovať respektíve ovplyvňovať. Sekciu pri SOPK sme vytvorili v roku 1995. Ide vlastne o súčinnosť Zväzu a Sekcie, so službami a možnosťami SOPK. Cieľom je lepšie napĺňanie a prehlbovanie najmä obchodných záujmov členskej základne v našom odbore chladiacej a klimatizačnej techniky. Je členom Správnej rady CO CHKT, ktorá sa schádza raz ročne.

Dôležitá z pohľadu marketingu je obdobná spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, ktorej členovia sú našimi zákazníkmi. Preto na stránke SPPK zverejňujeme náš kalendár podujati a cestou SPPK distribujeme i náš katalóg. Je členom Správnej rady CO CHKT, ktorá sa schádza raz ročne.

V rámci ZSVTS sme členom Rady ZSVTS. Spolupravujeme najmä v oblasti ekonomiky, pri kontrole hospodárenia Zväzu.

Legislatíva, normalizácia, skúšobníctvo

Tento priestor sme vykryli pri pripomienkovaní viacerých zákonov no najmä zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme pri tvorbe vyhlášky o nakladaní s látkami a podobne. Iniciovali sme vznik technicko normalizačných komisií 81 a 59 pri SÚTN pre odbor CHKT, ktorá vznikla 21.7. 97 v Rovinke. Jej predsedom sa stal Ing. Peter Manas neskôr Ing. Sulík a Ing, Löffler, ktorý vedie TNK 59 – vetranie a vzduchotechnika. Ciele TNK sú jednoznačné. Je snaha posilniť TNK CHKT z radov najmä domácich výrobcov a tiež dovozcov. Boli sme tiež členmi TC182 WG4 na revíziu normy EN 13313, ktorá v roku 2010 zasadala v Bratislave. Normu sme aj preložili.

Podarilo sa nám zabrániť obchodnému i neobchodnému dovozu ekologicky škodlivých výrobkov zásluhou najmä pánov Knoppa a Manasa najskôr cestou rozšírenie zoznamu výrobkov podliehajúcich licenčnému konaniu potom cestou zákona 272/94 Z.z. - O ochrane zdravia ľudí - a vzápätí nato vyšla i vyhláška o dovoze použitých výrobkov. Riešili sme nedorozumenia v odpisovaní CHKT podľa novelizovanej vyhlášky v spolupráci s SOPK. Zapojili sme sa do novelizácie vyhlášky 74/1996 Z.z. vo vzťahu k odbornej spôsobilosti, technickým možnostiam a k vysvetľovaniu vyhlášky vo vzťahu najmä k tlakovým nádobám. Podporili sme úspešne novelizáciu zákona č. 236/2000 Z.z. o autorizovaných stavebných inžinieroch. Pripomienkovali sme novelizáciu občianského zákonníka zameranú na prechod na dvojročné záruky. Pripomienovali sme všetky právne normy súvisiace s F plynmi. V roku 2012 ďalej zaoberali týmito právnymi otázkami a úlohami:

 1. Aplikáciou nového zákona č. 321/2012 vo vzťahu k EÚ 1005/2009 a ku zákonu č. 408/2000 Z.z. (76/98 Z.z.). Po vstupe do EÚ a ich presadzovaní v praxi sme školeniami podporili zber a recykláciu chladív, výrobkov, (Zákon, EN 13313, TNS, EHPA, ..)
 2. Pripomienkovali sme návrh vyhlášky k zákonu o OZE zabezpečovali realizáciu vo vzťahu ku TČ.
 3. Pripomienkovali sme národný akčný plán pre OZE vypracovaný MH SR.
 4. Pripomienkovali sme vyhlášku 311/2009 Z.z. z hľadiska PEF a emisných faktorov.
 5. Pripomienkovali sme návrh zákona o odpadoch najmä vo vzťahu k recyklačným poplatkom.
 6. Pripomienkovali sme návrhy na novelizáciu Nar. 842/2006/ES v rámci AREA.
 7. Realizovali sme postup na obnovovanie osvedčení FO podľa Nariadení EK a zákona.
 8. Pripomienkovali sme návrh inšpekcií klimatizačných zariadení nad 12 kW podľa EPBD.
 9. Podieľame sa na výbere a zavádzaní noriem v rámci TNK 81 a TNK 59 pri SÚTN.

Pokiaľ sa nevyžaduje plnenie vyhlášky, nie sú ani s plnením jej ustanovení problémy

Vyhláška 74/96 Z.z. hneď ako sa začne dôslednejšie používať nastávajú mnohé problémy nielen s plnením ale tiež s vysvetľovaním jej ustanovení. Napríklad vo vzťahu k tlakovým nádobám na CHKT sú vyžadované passporty, periodické kontroly a skúšky, oprávnenia na odbornú spôsobilosť a podobne. Otázky sformulované Ing. Jozefom Löfflerom nám písomne zodpovedal Ing. Kónický, riaditeľ TI SR. Stanovili sme si oblasti vo vzťahu k odbornej spôsobilosti, technickým možnostiam a k vysvetľovaniu vyhlášky vo vzťahu k tlakovým nádobám a VTZ, ktoré budeme sledovať a snažiť sa ovplyvňovať. Od roku 2002 už máme 12 vlastných nami vyškolených odborných pracovníkov kompetentných vykonávať prehliadky tlakových nádob.

Zákon na ochranu ozónovej vrstvy Zeme

Tento zákon dnes už neznamená ekonomickú hrozbu pre SR. Uviedli sme ho do života a tak podporili pripravené ekologické aktivity, ako sú zber a regenerácia chladív. Zastavili sme dovoz CFC látok, alebo výrobkov obsahujúcich látky poškodzujúce ozónovú vrstvu.

Zväz prakticky od svojho vzniku sa staval na stranu podpory ekologických aktivít v zmysle medzinárodných záväzkov SR. Vyvíjali sme v súčinnosti s MŽP SR a ďalšími organizáciami spočiatku najmä s firmou CETT Bratislava úsilie na zaistenie podmienok k možnosti systémového prístupu riešenia komplexu súvisiacich problémov, tak aby sa zamedzilo zbytočným ekonomickým stratám. Môžeme byť hrdí na na zvládnutie tohoto prechodu bez vážnejších problémov. Čaká nás však dôraznejšie naplnenie zákona a jeho vyhlášok najmä po vstupe do EÚ. Podporili sme zriadenie recyklačného centra cez SREP a cestou bývalého ŠFŽP v spolupráci s MŽP SR sme v roku 1998 technicky zabezpečili školiace pracoviská, vydali sme knihu – Chladivá – a do servisnej siete zabezpečili 55 odberových zariadení. V roku 2001 sme vykonali experiment zberu a recyklácie chladív.

Odborná spôsobilosť

Sme poverenou organizáciou MŽP SR v rámci zákona č. 76/1998 Z.z. v znení zákona č. 408/2000 Z.z. na preškoľovanie na látky. Túto činnosť vykonávame na našich školiacich pracoviskách v Novom Meste n/V, v Zlatých Moravciach a v Rovinke. Zorganizovali sme celkom 55 školení s viac ako 1200 absolventami. V súčasnosti už pozornosť zameriavame na prípravu nového školenia zameraného na preventívny servis chladiacich zariadení podľa zákona vrátane zariadení s obsahom HFC chladív a to ako z pohľadu tesnosti, tak i pevnosti tlakových chladiacich okruhov a ich energetickej efektívnosti. Základom bude norma 378 1-4.

Norma STN EN ISO/IEC 17024:2003 pre certifikáciu podľa zákona 286/2009 Z.z.

Uvedená norma stanovuje požiadavky na prácu certifikačných orgánov, ktoré certifikujú osoby. Náš certifikačný orgán máme akreditovaný u SOPK a SPPK. Akreditáciou je tiež poverenie na výkon činnosti, v našom prípade pre certifikáciu osôb na halogénované chladivá MŽP SR podľa zákonov č.76/1998 Z.z. a č. 286/2009 Z.z. a organizáciou EHPA na certifikáciu inštalatérov tepelných čerpadiel podľa EUCERT.HP. Ďalej v rámci stanov SZ CHKT školíme a osvedčujeme odborné spôsobilosti podľa normy STN EN 13313. V priebehu funkcie certifikačného orgánu akreditácia je pravidelne akreditačným orgánom (Správnou radou) kontrolovaná a obnovovaná.

Uchádzači, ktorí chcú získať certifikát, musia splniť požiadavky, ktoré má certifikačný orgán definované pre získanie certifikátu, absolvovať certifikačný postup a ak splní všetky požiadavky, je im udelený certifikát s obmedzenou platnosťou. Výstupom certifikačného postupu u certifikačného orgánu pracujúceho v režime normy STN EN ISO/IEC 17024 je certifikát, ktorý je dokladom o tom, že jeho držiteľ spĺňa stanovené požiadavky, že v certifikovanej oblasti dosiahol odbornej úrovne požadovanej pre udelenie certifikátu a že si tuto úroveň udržuje po celou dobu platnosti.

Aká je situácia podľa SZCHKT

Slovenská republika spĺňa požiadavky európskych nariadení. Naše firmy dokázali zainvestovať do vzdelania svojich odborníkov, takže sa dosiaľ mohli vydať osvedčenia úspešným absolventom školení a skúšok v takýchto počtoch: 129 – SF6, 784 – MobKlim, 982 – Kategória I, 122 – Kategória II, 19 – Kategória III, 9 – Kategória IV a 122 – Kategória I_S, kategória TČ 36, tlakové nádoby 10.

Odhadujeme, že osvedčenie (s platnosťou podľa zákona na tri roky) by malo získať ešte približne 300 odborníkov. Firmám sme po prehlásení zhody so zákonom v oblasti technickej vybavenosti, zamestnancov s osvedčením o odborných znalostiach a v oblasti vedenia elektronickej evidencie o pohybe chladív vydali takýto počet certifikátov s platnosťou na jeden rok: 0 – Dočasný, 17 – SF6, 461 – MobKlim, 474 – Kategória I, 65 – Kategória II, 6 – Kategória III, 3 – Kategória IV, 33 – Kategória I_S (túto kategóriu možno pripočítať ku Kategórii III). Z počtu vydaných osvedčení a certifikátov vidieť, že servisné organizácie sú na realizáciu právnych noriem v boji o záchranu používania HFCs chladív pripravené Ako Slovensko v konečnom dôsledku dokáže znížiť emisie HFCs chladív bude závisieť ešte od prevádzkovateľov, ktorí nesú hlavnú zodpovednosť za realizáciu.

Ekonomika kontrol únikov podľa zákona

Účtovanie povinných prehliadok je nová položka, na ktorú naši zákazníci doteraz neboli zvyknutí. Preto je potrebné postupovať uvážlivo. Je možné zvoliť viacero možností výpočtu ceny práce. Vychádzať sa dá zo skutočne odpracovaných hodín, z množstva chladiva v zariadení, alebo z chladiaceho výkonu a podobne.

Zákazník by mal byť informovaný, že kontrola úniku podľa Nariadení EÚ a zákona SR je zároveň kontrolou správnej funkcie chladiaceho okruhu. Správna náplň chladiva totiž výrazne ovplyvňuje spotrebu energie, prevádzkové náklady, životnosť a spoľahlivosť komponentov chladiaceho okruhu, predovšetkým kompresora.

Cena práce

Je východiskom pre určenie ceny kontroly úniku. Od roku 1998, kedy sme po zohľadnení všetkých režijných nákladov na administratívnu prácu a technické vybavenie odporúčali 300 Sk/hod sa postupne zvýšila na terajších cca 25,-€. Po diskusii v servisnej sekcii, ale aj medzi servisnými technikmi sme sa dohodli odporučiť hodinovú sadzbu v rozmedzí 25,-€ až 35,-€, keďže ide o vysoko špecializovanú prácu, na ktorú je školená a osvedčovaná len kategória I. Ďalšia možnosť je účtovanie servisnej prehliadky podľa náplne chladiva v okruhu. Tu by bola primeraná cena za prehliadku jedného zariadenia s náplňou 3 až 30 kg minimálne 50,-€. Pri zariadeniach s náplňou 30 až 300 kg 70,- € a viac.

Jednou z možností ako vyúčtovať kontrolu úniku je spojenie s ďalšími servisnými úkonmi podľa skutočne odpracovaných hodín. Práve spojenie s ďalšími pravidelnými zmluvne dohodnutými servisnými údržbami sa rozhodli využiť mnohé väčšie servisné firmy. To je síce v poriadku a správne, ale v týchto prípadoch sa väčšinou kontrola úniku účtuje len za symbolickú cenu aj to len z toho dôvodu, aby jej vykonanie bolo jasne identifikované.

Tým, ale vzniká problém pre tých, ktorí chcú ponúkať kontrolu úniku ako samostatnú službu. Buď uspejú, pretože zákazník nie je ochotný zaplatiť za pravidelnú komplexnú servisnú prehliadku, alebo pod tlakom zákazníka pristúpia na nižšiu cenu.

**Ceny by sme mali držať správnou prevádzkovou praxou **

Nemali by sme nedoceňovať svoju prácu. V cene by sme mali zohľadniť náklady na prípravu, školenia, skúšky, certifikáciu, nákup technického vybavenia podľa zákona, administratívne vybavenie zákazníka záznamníkom, dopravu, ostatné režijné náklady a podobne.

Znižovanie uvedených cien môže byť len na úkor nesplnenia požiadaviek podľa Nariadení ES respektíve zákonov ES. To zároveň znamená, že na úkor kvality práce a to sa nám môže vrátiť ako bumerang. Zákazník nám nabudúce povie, ani nechoďte, len nám pošlite faktúru na nejakú symbolickú cenu, aby bol krytý pred zákonom.

Napriek uvedenému, nie je možné povedať, že schovaním ceny za kontrolu úniku do celkovej ceny komplexnej údržby je na úkor kvality. To práve naopak. Na druhej strane však tento postup sťažuje stanovenie odpovedajúcej ceny ostatným. Ideálny, správny stav teda je z pohľadu nielen ekonomického, energetickej efektívnosti, ale tiež kvality kontroly úniku, ak servisná firma ponúka komplexný zmluvný servis.

K tlakovým nádobám

Riešime uplatnenie vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (prehliadky tlakových nádob) a Nariadením vlády č. 576/2002 o Technických požiadavkách na tlakové zariadenia. Vydávame písomný doklad pre odborníkov s kategóriou I. Spájame vonkajšie prípadne i vnútorné prehliadky - tlakových nádob s kontrolou na tesnosť zariadení dľa Nariadení 842/2006/ES, 1516/2007/ES, ďalej podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a normy STN EN 378-2. Z doteraz preškolených 12 odborníkov s osvedčením, zatiaľ len piati získali oprávnenie na výkon odborných prehliadok. Pozornosť venujeme tiež ATEX 94/24/EC zameraná výrobu s explozívnymi chladivami, a smernici 1999/92/EC.

Školenia na odborné znalosti a odbornú spôsobilosť, meracie laboratórium

Podľa zákona č. 76/1998 Z.z., sme ukončili školenia a skúšky na školiacich pracoviskách v Zlatých Moravciach, v Novom Meste n/Váhom a v Rovinke. Celkom bolo viac ako 60 školení s cca 1500 absolventmi. Od roku 2009 sme začali realizovať školenia a skúšky Nariadenia č. 303/2008 na F plyny a certifikáciu firiem podľa zákona 286/2009 Z.z. Máme už viac ako 2500 absolventov (300 v roku 2012) s osvedčením z čoho viac ako 500 je z ČR a MR.

Vykonávame tiež školenia a osvedčovanie na SF6, rozpúšťadlá a mobilnú klimatizáciu. Zaviedli sme kontroly vybraných prístrojov, merania chladiacich okruhov a TČ.

Celoživotné vzdelávanie a vydávanie preukazov

K zabezpečovaniu celoživotného vzdelávania v odbore s cieľom zvýšiť jeho vážnosť s dôrazom na vzťah výroby, dovozu a servisného zabezpečenia výrobkov sa pripojili Sekcie CHKT pri SOPK, SPPK. Vydávame, osvedčenia, certifikáty a preukazy registrovaných odborníkov Zväzu (vydaných viac ako 500) vo vzťahu k servisu u nás vyrobenej alebo dovezenej techniky.

Pôvodná realizácia osvedčovania odborných znalostí vykonávaná od roku 2007 podľa STN EN 13313 dvojdňovým sústredením so skúškou podľa STN EN 13313 pred nezávislou komisiou predsedov SK (Správy 1/07) sa dala do súladu s Nariadením 303/2008 a zákonom č. 286/2009 Z.z. Preukazy sú vydávané v súlade so skúšobným poriadkom zamestnancom certifikovaných firiem, ktorí majú platné osvedčenie o odborných znalostiach. Firmám po registrácii sú vydané certifikáty, ktoré sú obnovované raz za rok cez www.szchkt.org.

Sekcia pre tepelné čerpadlá

Realizácia projektu CER²” preklad učebnice, výroba modelu TČ, realizácia školenia 06/2006 a certifikácia inštalatérov TČ podľa zmluvy INTERREG IIIB projekt CER2, MA27-379/2004. Projekt ukončený v júni 2006. Presadzovali sme v roku 2007 TČ do stratégie SR pre obnoviteľné zdroje energie a do stratégie pre energetickú efektívnosť. Propagácia TČ je realizovaná na výstavách, seminároch a školeniach podľa systému koordinovaného EHPA. V novembri 11/2009 sa konalo zasadnutie vzdelávacej komisie EHPA v Bratislave. V roku 2011 sme pripravili a v roku 2012 ukončili akreditáciu kurzu podľa zákona č. 136/2011 Z.z.

Inšpekcie klimatizačných zariadení s výkonom nad 12 kW Realizujeme školenisa kontrolórov KZ podľa zákona 17/2007 Z.z. od roku 2009 a od roku 2013 podľa zákona 314/2012 Z.z..

Odpady

 1. decembra 2011 sme zorganizovali seminár k zákonu o odpadoch vo vzťahu ku CHKT, TČ v spolupráci so spoločnosťou Envidom, ktorý sme pripomienkovali v roku 2012. Podarilo sa zastaviť recyklačné poplatky pre fixné inštalácie.

Výstavy a médiá

Zväz bol odborným garantom podujatí pri výstavách Gastra Nitra, Klimatherm, Gastro Košice, Climatherm BA, a ďalších. Ponuka na spoločnú expozíciu Zväzu a firiem začala byť postupne zo strán firiem využívaná. Máme vlastnú výstavu náradia a ekologických výrobkov. Zväz výstavy odborne podporuje rôznymi podujatiami, na ktorých zabezpečuje pre svojich členov zvýhodnené podmienky. Výstavky tiež organizujeme počas konferencií a valného zhromaždenia Zväzu formou DNT. Prezentovali v publikáciách Zpravodaj CHKT, IIR News, Obchod, TZB, Inštalatér, AREA, EHPA Newsletter apod.

Podujatia na Internete

Prešli sme už v roku 2009 na elektronickú komunikáciu. Zo stránky SZ CHKT je možné dostať na stránky www firiem, ktoré majú stránku v katalógu firiem SZ CHKT. V roku 2011 sme služby na internete ešte rozšírili najmä so zameraním na propagáciu certifikovaných osôb (download katalóg) nový iTest, F plyny, nový SW Leaklog a na podujatia Sekcie a Zväzu, ako aj možnosť rešerší podľa kľúčových slov. Tieto služby sú využívané stále viac. Na Internete máme E mailovú adresu szchkt@szchkt.sk a tiež adresu www stránky - http://www.szchkt.org z dôvodu medzinárodných aktivít a spôsobu práce partnerských organizácií v zahraničí.

Súťaže a ocenenia

Organizovali sme do roku 2007 súťaž o najlepšieho žiaka mechanika s účasťou i z Českej republiky počas DNT a s vyhodnotením najlepších vzápätí na valnom zhromaždení Zväzu. Vyhodnocujeme najlepšiu študentskú prácu a od roku 2003 udeľujeme prestížne ocenenia, ktoré na základe prihlášok navrhne nezávislá skupina odborníkov, vedeckých pracovníkov v Slovenskom výbore pre spoluprácu s Medzinárodným inštitútom pre chladenie (SV IIR). Ocenenie, ktoré má hodnotu predovšetkým morálnu a sponzorstva nad propagáciou, bude udelené riešeniu chladenia v rôznych oblastiach použitia vrátane klimatizácie a tepelných čerpadiel, predovšetkým:

 • chladeniu s energetickými úsporami a praktickým technickým, ekonomicky, ekologicky prijateľným riešením a
 • servisu chladenia v rôznych oblastiach použitia vrátane klimatizácie a tepelných čerpadiel, predovšetkým však preventívnemu zmluvne zabezpečenému servisu ap.
 • vzdelávaniu

Do vyhodnotenia bolo prijaté chladenie respektíve servis, ktoré boli riadne identifikovateľné a na požiadanie boli odborníkom z SV IIR poskytnuté potrebné údaje pre posudzovanie.

Šport a kultúra

Počas našich konferencií je samozrejmosťou kultúrno spoločenský program a tiež športové súťaže. Vystupovali u nás Prešovské mažoretky, skupina moderných tancov Trend, strýko Izidor, skupina Bojník s s modernými i starodávnymi tancami, šermiarmi z Levoče, či Bojníc, fakírom, streľbou z kuše, viaceré folklórne súbory ako napríklad Maguráčik, Verešvaran, Goraľská muzika, Prešporčatá, súbor mažoretiek Diana a ďalšie. Splavili sme Dunajec. Navštívili sme jaskyne. Máme viacerých víťazov športových súťaží vo volejbale, hokeji stolnom tenise, veľkom tenise, bowlingu, motokárách, kolobežkách, v plávaní, ...

Zahraničné kontakty

Naše spoločenstvo sa stáva silným a dôstojným partnerom domácim i zahraničným organizáciám. Zväz za krátku dobu svojej existencie našiel svojich partnerov najmä v Česku, Maďarsku, a podobne, ktorí pracujú a existujú na rovnakých alebo podobných princípoch ako náš Zväz. V Rakúsku sa táto činnosť rozvíja popri obchodnej komore. U nás sa najmä z dôvodu jazykovej bariéry žiada posilniť najmä publikačná, vzdelávacia činnosť a podobne. Zapájame sa tiež do práce asociácie zväzov nášho odboru AREA, EHPA, IIR, ktoré vytvárajú podmienky pre spoluprácu s orgánmi EÚ v oblasti normalizácie, legislatívy a podobne. Zúčastili sme sa tiež zasadaní UNEP RTOC pre chladivá a tiež spoločnej komisie s IIR pre projekt GEF – preškolenie na HFC chladivá.

16 krát sme navštívili výstavu IKK, neskôr Chillventu Nemecku a navštívili sme 12 výrobcov chladiacej techniky v Nemecku. Organizujeme periodicky sa opakujúcu medzinárodnú konferenciu Kompresory sponzorovanú IIR.

Významnejšie podujatia máme záujem koordinovať najmä v spolupráci so Zväzom CHKT v ČR a propagovať ich tiež po dohode v iných krajinách, najmä však s IIR. V roku 2012 sme sa v rámci medzinárodnej spolupráce zamerali najmä na:

 1. Spoluprácu s AREA, IIR, UNFCC, UNEP, EHPA v rámci spoločných stanovísk.
 2. Vystavovanie a poradenstvo na výstavách Aquatherm Nitra, Climatherm Bratislava.
 3. Akreditované školenie a certifikáciu inštalatérov TČ v rámci EHPA a MH SR.
 4. Zabezpečovali sme aj certifikáciu podľa F plynov maďarských odborníkov.
 5. Navštívili sme výstavu Chillventa Nürnberg v roku 2012 (autobus 20 účastníkov).
 6. Informácie pre zahraničie cestou www stránky, katalógu, a priamymi kontaktmi.

Koordinácia podujatí

Vo svojej činnosti už teraz zohľadňuje množstvo firemných a iných podujatí u nás doma, ale tiež v zahraničí, ktoré by bránili účasti a znížili tak význam našich snáh a podujatí. Preto je dobré, ak sa využíva kalendár podujatí Zväzu uverejňovaný v časopise Správy koncom i začiatkom roka pre možnosť ich lepšieho plánovania.

Sila odboru

Branža chladiacej a klimatizačnej techniky dokázala využiť ekologické tlaky po vystúpení „ozónovej diery a skleníkového efektu“, požiadaviek na kvalitu prostredia a rastúceho povedomia na šetrenie energiami, na posilnenie vlastnej hospodárskej sily. Ročný obrat v tomto odbore sa blíži k 1 mld. €, v ktorom dominovali respektíve dominujú firmy Embraco Slovakia s.r.o., Secop s.r.o., Liebert s.r.o., Pastorkalt s.r.o., Fiving s.r.o., ABC Klima s.r.o., a ďalší výrobcovia, dodávatelia, montážne, servisné firmy a podobne.

Toto odvetvie však nie je náročné len z hľadiska svojej štruktúry a obratu, ale najmä z hľadiska svojho vývoja. Je nutná spolupráca s vládnymi i nevládnymi organizáciami, so zahraničnými partnermi, práca na tvorbe legislatívy, normotvorby a podobne. Rozbúrené more informácií v prechode na nové chladivá, technológie, ako aj nová legislatíva, právne normy v oblasti odpadov na zneškodňovanie, recykláciu výrobkov s látkami a podobne núti k neustálemu vzdelávaniu. Túto úlohu prevzal na seba Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku.

Za doterajšie výsledky za uplynulé dvadsaťročné obdobie by som na záver rád poďakoval funkcionárskemu aktívu a v mene Vás všetkých mu želám ďalšie úspešné obdobie s činnosťou na prospech nás všetkých.

Kategórie dokumentu