Hostia z AREA

1.4.2004, Peter Tomlein

Prezident Asociácie dodávateľov chladiacej a klimatizačnej techniky v EÚ pán Norman Mitchell a generálny tajomník pán Róbert Berckmans zaujali jednoduchým, jasným spôsobom vysvetľovania významu a prínosov pripravovanej európskej smernice na HFC chladivá pre náš odbor, ktorej platnosť sa očakáva koncom roku 2005. Preklady oboch príspevkov nájdete v technických novinách.

Potlesk pre Normana

Prezident AREA Norman Mitchell, inak riaditeľ rodinnej firmy na predaj, montáž a servis chladiacej techniky v UK, si získal naše publikum i svojim humorom a ochotou byť všade nápomocný. S mikrofónom sa rýchlo premiestňoval medzi diskutujúcimi, začo si vyslúžil potlesk. Pán Mitchel však hlavne zaujal svojou úprimnou snahou o rozvoj nášho odboru v európskom priestore s rovnosťou východzích podmienok pre všetky krajiny.

Vyzdvihli náš vzdelávací systém

Generálnemu tajomníkovi Róbertovi Berkmansovi tlmočil priebeh nášho rokovania Prof. Havelský. Norman Mitchell prednášal zanietene a s radosťou uvádzal najmä tie časti novej Smernice EÚ o HFCs chladivách, ktoré podporia ziskovosť nášho odboru. Obom našim hosťom odovzdal pozornosti prezident Zväzu pán Ladislav Nagy.

Róbert Berckmans, ale najmä Norman Mitchell vysoko hodnotili náš vzdelávací systém. Norman doslova povedal:
„To o čom my rozmýšľame ako to urobiť, na Slovensku sme našli ako fungujúcu realitu“

O vstupe a po vstupe, informoval Ing. Ľubomír Žiak

Zmeny v právnych predpisoch súvisiace s našim vstupom do EÚ uviedol Ing. Žiak z MŽP SR. Bude novelizovaný náš zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme. Ten zostane v niektorých častiach prísnejší ako Smernica 2037/2000 platná v EÚ. Sankcie sa budú platiť rovnako za porušenie ako Zákona, tak i Smernice. Poplatky za ODS chladivá už nebudú. Licencie na dovoz chladiva v rámci EÚ nebudú potrebné a v prípade dovozu z krajiny mimo EÚ, licenciu už nevydá MH SR, ale Európska komisia. V platnosti ostávajú osvedčenia na nakladanie s látkami. Náš systém vzdelávania je na úrovni EÚ. Väčší dôraz bude klásť SIŽP na kontroly prevádzkovateľov chladiacej techniky, či si objednávajú vykonanie kontrol podľa § 20 vyhlášky k Zákonu. Po vstupe platnosti Smernice na HFCs chladivá už bude zabezpečené, že v EÚ si bude môcť kúpiť chladivo len odborne spôsobilá osoba.

Kategórie dokumentu