Výročná správa SV IIR za r.2010

18.7.2012, Václav Havelský

Slovenská republika vstúpila  do Medzinárodného ústavu chladenia v Paríži ( IIR) v r. 1993, dňa 17.5.1993 bola  zvolaná ustanovujúca schôdza Slovenského výboru IIR (SV IIR) na ktorej bol zvolený predseda a ustanovení členovia SV IIR a vláda potvrdila tieto návrhy svojim rozhodnutím 1510/93-KM. Bývalé Československo bolo členom IIR od jeho vzniku v r.1920.

Činnosť SV IIR je významná najmä z  hľadiska  získavania a rozširovania z celosvetového hľadiska najnovších odborných a vedeckých znalostí v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky v rámci výučby na vysokých školách ale aj v technickej odbornej praxi v tejto oblasti - ide tiež o zvyšovanie znalostí a odbornosti technického a servisného personálu obchodných a servisných firiem najmä prostredníctvom kurzov a školení usporiadaných Slovenským zväzom chladiacej a klimatizačnej techniky (SZ CHKT) s vedeckou a technickou podporou SV IIR.

Činnosť SV IIR sa významne prejavuje v oblastiach výsledkov vedy a výskumu v SR, čoho dôkazom je organizovanie v spolupráci so SZ CHKT od r. 1995 už siedmich medzinárodných konferencií "Compressors"  pod záštitou a sponzorstvom IIR ( posledná sa uskutočnila v r. 2009). Týchto konferencii sa zúčastňujú desiatky zahraničných aj slovenských firiem a organizácií  a sú prezentované najnovšie  poznatky z oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky významnými vedeckými osobnosťami z celého sveta v počte často nad 100 aktívnych účastníkov.

Na činnosti SV IIR sa podieľajú najmä nasledovne firmy a organizácie pôsobiace v SR:

SZ CHKT Rovinka, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UPJS Košice, Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice, Elektrotechnicky ústav SAV Bratislava, Messer Slovanft s.r.o. Bratislava, Technicky skúšobný ústav Piešťany, Výskumný ústav vzduchotechniky Piešťany, Embraco Slovakia, a .s. Spiška Nová Ves, Danfoss Zlate Moravce, Fiving, s r.o.Liptovský Mikuláš, Ekotez Slovakia,s r.o. Nitra a ďalšie. 

Činnosť SV IIR bola v r. 2010  tak ako aj po iné roky zameraná na získavanie a rozširovanie najnovších odborných a vedeckých znalostí v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky v rámci výučby odborníkov v tejto oblasti na vysokých školách ale aj v technickej odbornej praxi, kde ide najmä o zvyšovanie znalostí a odbornosti technického personálu výrobných servisných a obchodných firiem najmä prostredníctvom kurzov a školení zabezpečovaných  SZ CHKT na ktorých sa naši členovia ako lektori aktívne zúčastňujú.

V r. 2010 sa  SV IIR  sústredil najmä na prípravu  aktívnej účasť svojich členov na dvadsiatom treťom medzinárodnom kongrese IIR  konanom v Prahe v dňoch 21 .-26.08.2011, ktorý na nasledujúce štyri roky volí svoje orgány a prezentuje najnovšie poznatky v oblasti výskumu a vývoja chladiacej a klimatizačnej techniky. Účasť našich členov na konaní kongresu IIR  sa zameria najmä na:

-        prezentovanie vedeckých príspevkov v jednotlivých komisiách IIR z oblasti výskumu a vývoja v predmetnej oblasti  v SR ( predbežne prihlásených päť príspevkov)

-        spoluprácu s Českým komitétom IIR v rámci prípravy kongresu, ide o spracovávanie recenzií prihlásených vedeckých príspevkov podľa jednotlivých komisií IIR v ktorých  naši členovia pracujú (ide o sedem komisií z celkového počtu desať).

SV IIR odsúhlasil na svojom zasadaní 5.10.2010 nasledovný návrh členstva v jednotlivých komisiách IIR, ktorý bude podaný na kongrese v Prahe pre nasledovné obdobie r. 2011 až 2015:

-Prof. Ing. V. Havelský, PhD. (Strojnícka fakulta STU v Bratislave)- komisia E2 (Heat Pumps, Energy recovery)

-Prof. RNDr. Alexander Fehér, DrSc. (Prírodovedecká fakulta ÚPJS Košice) - A1 (Cryophysics, Cryoengineering)

-Prof. RNDr. Eva Čellárová, PhD. (Prírodovedecká fakulta ÚPJS Košice) –C1 (Cryobiology, Cryomedicine)

-Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. (SZ CHKT, Rovinka)-  vicepresident E1 (Air Conditioning)

-Ing. Milan Gala ( Messer Slovnaft s r.o. Bratislava) – A2 (Liquefaction and separation of gases)

-Ing. Jozef Löffler (Výskumný ústav vzduchotechniky, Piešťany) – B2 (Refrigeration equipment)

-Ing. Emanuel Godál (Technický skúšobný ústav, Piešťany) – vicepresident D2 (Refrigerated transport)

Predseda SV IIR navrhol za kandidáta na predsedu SV IIR a zástupcu SR vo výkonnom výbore IIR v Paríži na ďalšie obdobie (2011-2015) Doc. Ing. Petra Tomleina, PhD., tajomníka SZ CHKT. Doc. Tomlein kandidatúru prijal a prítomní členovia SV IIR vyjadrili s jeho kandidatúrou jednomyseľný súhlas. 

Argumenty potreby členstva SR v IIR:

V súlade s medzinárodným dohovorom zo dňa 1.12 1954 doplneného 1.9.1967 a 2.8.1971, ktorého účastníkom je aj SR ako členská krajina 5. kategórie je pre spoluprácu s IIR vytvorený SV IIR  ktorého činnosť sa zameriava na  nasledovné základné ciele:

- napomáhať riešeniu vedeckých a technických problémov spojených s využívaním chladiacej techniky  pre dosiahnutie pokroku najmä v energetickom a potravinárskom priemysle ako aj v oblasti techniky   prostredia

- napomáhať šíreniu poznatkov v tejto oblasti najmä spoluprácou s odbornými a výrobným inštitúciami  ako aj s vysokými školami pri výučbe diplomatov a doktorandov

- popularizovať dosiahnuté výsledky publikačnou a konferenčnou činnosťou

- zhromažďovať a doplňovať právne predpisy v tejto oblasti

Ako vyplýva z predmetnej výročnej správy a z priloženej tabuľky ukazovateľov výskumu a vývoja Slovenskému výboru IIR sa darí najmä v spolupráci so SZ CHKT tieto ciele úspešne plniť.

Bratislava, 28.02.2011                                                      Spracoval: Prof. Ing.Václav Havelský, PhD.  predseda SVIIR

Kategórie dokumentu