Montážne listy v Leaklogu

1.11.2011, Matúš Tomlein

Leaklog 0.9.8 ponúka funkcie na tvorbu a správu montážnych listov. Montážne listy je možné vytvárať zároveň s kontrolami a je ich možné prispôsobiť, aby spĺňali požiadavky používateľa.

Definovanie typov montážnych listov

V záujme prispôsobenia montážnych listov a ich položiek individuálnym požiadavkám každého používateľa, v Leaklogu 0.9.8 je pred prvým použitím montážnych listov potrebné definovať, ako majú montážne listy vyzerať a aké položky sa na nich môžu vyskytovať.

Typy montážnych listov

Každý montážny list vytvorený pri kontrole je určitého typu. Typ definuje, ako sa má montážny list nazývať, aký má mať popis, aké druhy informácii sa majú na ňom zobrazovať a aké kategórie položiek má obsahovať.

Je tu možné zvoliť, aby sa na montážnom liste zobrazili informácie o servisnej organizácii, zákazníkovi, kontaktných osobách zákazníka, okruhu, kompresoroch a jednotkách okruhu.

Dialógové okno vytvárania typu montážneho listuDialógové okno vytvárania typu montážneho listu

Kategórie položiek montážnych listov

Kategórie položiek zoskupujú podobné položky na montážnych listoch. Pri vytváraní kategórie položiek je možné definovať jej názov a stĺpce, ktoré budú zobrazené v tabuľke s položkami na montážnom liste. Tieto stĺpce sú hodnota položky (zadaná pri kontrole), obstáravacia cena, cenníková cena, zľava a celková cena. Hodnota položky môže byť jej množstvo (v prípade materiálu), počet hodín (v prípade vykonanej práce) alebo aj text (napr. popis práce).

Ďalej je možné zvoliť, kde na montážnom liste sa majú položky danej kategórie zobraziť.

Dialógové okno vytvárania kategórie položiek montážneho listuDialógové okno vytvárania kategórie položiek montážneho listu

Typy položiek montážnych listov

Každá položka, ktorá má byť uvedená v montážnom liste, musí mať definovaný svoj typ. Tento typ definuje, ako sa bude položka nazývať, jej jednotku, štandardnú obstarávaciu a cenníkovú cenu, zľavu a jej EAN kód. Ďalej je pri type položky nutné zvoliť, do akej kategórie položka patrí.

Hodnotu položky (napr. množstvo chladiva alebo počet odpracovaných hodín) je možné zadávať samostatne pri vytváraní montážneho listu, alebo sa táto hodnota môže načítať z určenej premennej v kontrole (napr. doplnenie chladiva alebo opatrenia).

V type položky je možné nastaviť, aby sa položka pridala automaticky pri vytváraní montážneho listu.

Dialógové okno vytvárania typu položky montážneho listuDialógové okno vytvárania typu položky montážneho listu

Vytváranie montážnych listov

Montážne listy je možné vytvárať zároveň s kontrolou. Pri vytváraní montážneho listu je potrebné vybrať jeden z definovaných typov. Tým sa načítajú kategórie položiek a položky, ktoré boli pre daný typ definované. Následne používateľ vyberie, ktoré položky majú byť na montážnom liste, doplní ich hodnotu, prípadne zmení obstarávaciu, cenníkovú cenu alebo zľavu.

Dialógové okno vytvárania montážneho listuDialógové okno vytvárania montážneho listu

Po uložení kontroly je možné zobraziť a vytlačiť montážny list.

Montážny listMontážny list

Práca kontrolórov v montážnych listoch

Pri vytváraní montážneho listu je možné zadať prácu kontrolórov, ktorí sa zúčastnili kontroly. Túto prácu je možné zadať ako počet odpracovaných hodín pre každého kontrolóra, alebo ako celkovú mzdu, z ktorej sa vypočíta podiel pre každého kontrolóra podľa pomeru ich ceny práce.

Po zadaní práce kontrolóra v montážnom liste vie Leaklog automaticky vyprodukovať výkaz kontrolóra so súhrnom jeho prác a ohodnotení na kontrolách. Tento výkaz je možné vyprodukovať za celé obdobie, rok, mesiac, alebo deň.

Výkaz kontrolóraVýkaz kontrolóra

Aby bolo možné uviesť kontrolórov na montážnom liste, je potrebné zaškrtnúť kategóriu „Kontrolóri“ v type montážneho listu.

Jednotky okruhov v montážnych listoch

V montážnych listoch je možné prideliť cenu aj jednotkám, ktoré boli v okruhu definované. Aby bolo možné uviesť jednotky okruhov na montážnom liste, je potrebné zaškrtnúť kategóriu „Jednotky okruhu“ v type montážneho listu.

Záver

Montážne listy sme implementovali v Leaklogu v spolupráci s praxou. Sú navrhnuté tak, aby si ich mohli používatelia prispôsobiť a zostaviť podľa vlastných potrieb.

Kategórie dokumentu