Tepelné čerpadlá, pre ktoré platí SPF > 1.15 * 1/ η budú započítané do prínosov z OZE

1.1.2009, Peter Tomlein

Európsky parlament 17.12.08 prijal stratégiu vyššieho využitia OZE, v ktorej aj vďaka veľkému úsiliu EHPA a EPEE, ale aj vďaka cieľom EÚ v rámci KEB 20x20x20 do rok 2020, plnohodnotne zaradil do stratégie OZE aj tepelné čerpadlá využívajúce teplo zo vzduchu, zeme a vody.

Hoci toto rozhodnutie je úplne logické, predchádzal tomu veľký odpor nielen politikov, ale i zástancov iných OZE. Tento odpor bol zlomený vďaka tomu, že tepelné čerpadlá prispievajú vďaka ich energetickej efektívnosti nielen k úspore energie a emisií CO2 ale tiež k využívaniu OZE.

Ako sú TČ zaradené do stratégie?

Graf určujúci minimálne sezónne výkonové číslo tepelného čerpadla pre potreby tohto Nariadenia podľa vzťahu COPsez = SPF > 1.15 * 1/ η

 Recital 16

Tepelné čerpadlá umožňujúce využívať teplo okolia na požadovanej teplotnej úrovni potrebujú ku svojej činnosti, funkcii doplnkovú energiu. Preto, energia použitá k pohonu TČ musí byť odpočítaná z celkového množstva vyrobeného tepla. Len TČ, ktoré významne prevýšia vo výrobe tepla vstup primárnej energie potrebnej k pohonu, budú vzaté do úvahy.

Článok 2

"Energia z obnoviteľných zdrojov"

Znamená energiu z obnoviteľných nie fosílnych zdrojov energie: vietor, solár, teplo zo vzduchu, zeme, vody, a energia oceánov, vodná, z biomasy, bioplynu, ..;

(aa) “aerotermálna energia” znamená energiu vo forme tepla v okolitom vzduchu;

(ab) “geotermálna energia” znamená energiu vo forme tepla zo zeme;

(ac) “hydrotermálna energia” znamená energiu vo forme tepla z vody;

Článok 5.1.1.

1. Konečná spotreba energie z OZE v každom členskom štáte EÚ bude počítaná ako súčet:
(a) konečnej spotreby elektriny z OZE;
(b) konečnej spotreby z OZE pre chladenie a kúrenie;
(c) konečnej spotreby z OZE spotrebovanej v doprave.
 

Článok 5.5.2

Poznámka: pozrite recitál 16 a prílohu VIIb (nová)

Aerotermálna, geotermálna and hydrotermálna tepelná energia získaná TČ sa započítava v rámci paragrafu 1(b) tohto článku 5.5.2 ak vyrobená tepelná energia významne prevýši vstup primárnej pohonnej energie.

Množstvo tepla z OZE pre ciele tohto Nariadenia sa počíta podľa metodiky v prílohe VII b.

Tepelná energia generovaná pasívnymi systémami, čím sa zníži celková spotreba energie napríklad v budove, získaná pasívne dizajnom, architektúrou, stavebnými materiálmi alebo z neobnoviteľných zdrojov sa neberie do úvahy pre účely tohto nariadenia podľa paragrafu 1(b) v tomto článku.

Príloha VII b (nová)

Výpočet energie z OZE z TČ

Množstvo tepla z okolia získané TČ brané ako teplo z OZE pre ciele tohto Nariadenia, Qo=Qoze, sa počíta podľa nasledujúceho vzťahu:

Qo = Qoze = Qk * (1 – 1/COPsez)

Kde:

Qk = odhadnuté (vypočítané) množstvo tepla dodané TČ spĺňajúcim kritériá v článku 5(5), implementované nasledovne:

Len TČ, pre ktoré platí :

COPsez = SPF > 1.15 * 1/ η

sa berú do úvahy v rámci tohto Nariadenia.

- COPsez (SPF ) = odhadnuté (vypočítané) sezónne výkonové číslo pre TČ

- η je pomer medzi vyrobenou elekrinou a spotrebou primárnej energie pri výrobe elektriny vypočítaný ako EU priemer podľa údajov EUROSTATu.

- PEF = je obrátenou hodnotou η. Vypočíta sa ako pomer : energia vstup /energia výstup

Kategórie dokumentu