Komisia EHPA pre štítky kvality tepelných čerpadiel

1.1.2009, Peter Tomlein

Účastníci porady. Poradu viedol Prof. Herrman Halozan z TU Graz. 26 účastníci boli najmä reprezentanti technických skúšobní v Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzku, Nemecku, Švédsku. Ďalej zástupcovia výrobcov tepelných čerpadiel a asociácií tepelných čerpadiel

 Zasadala 10.12. 2008 v Arsenal Viedeň

Štítky kvality tepelných čerpadiel potrebujeme zaznieva často z radov výrobcov a predajcov tepelných čerpadiel. Štítky kvality by mali byť ochranou pred nekvalitnými výrobkami. Krajiny Nemecko (D), Rakúsko (A) a Švajčiarsko (CH) na to prišli už dávnejšie. Vytvorili si normu DACH, podľa ktorej štítkovanie už vykonávajú. Postupne sa tento prístup presadil aj v EÚ. Bolo prijaté Rozhodnutie Komisie 2007/742/ES, podľa ktorého sa má štítkovanie kvality vykonávať podľa EN 14511. Sú to teda právne i technické podklady pre štítkovanie kvalita tepelných čerpadiel. Napriek tomu, situácia nie je jednoduchá, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Problémov je viac. Patria sem napríklad:

  1. Doterajšie skúšky prebiehali pri iných podmienkach než aké stanovuje EN 14511. Je potrebné zjednotiť postupy meraní.
  2. Merania sa vykonávajú v súčasnosti v podmienkach štandardných (definovaných v norme), dynamických (premenlivá tepelná záťaž), kontinuálnych (od teploty zdroja tepla napr. +15 do -15 °C) vrátane odmrazovania výparníka a podobne.
  3. Počet meraní pre stanovenie sezónneho COP by mal byť vyšší, než vyžaduje norma EN 14511. Chýba metodika stanovenia, výpočtu COPsez. Ak štítok kvality nebude zahŕňať COPsez, stratí na dôležitosti.
  4. COP sez musí byť stanovované, vypočítané pre rôzne klimatické zóny a tiež typy budov v EÚ, od ktorých závisí aj potreba chladenia.
  5. Bolo by potrebné testovať nielen COP ale aj EER (môže byť horšie ako COP), keďže potreba chladenia môže prevládať napríklad v pasívnych domoch.
  6. Zahrnutie prípravy teplej vody do metodiky COP sez.
  7. Získanie rezistentnosti, odolnosti baktérií Legionel na vyššie teploty.
  8. Väčšie výkony TČ si vyžadujú skúšky na mieste inštalácie, kde môže byť problém zabezpečiť podmienky merania.
  9. Norma EN 14511 nerieši testovanie TČ s regulovaným výkonom pri čiastočnom zaťažení.
  10. Potreba zaradenia aj TČ vzduch – vzduch do testovania na štítky kvality.

Zjednotenie postupu testovania pre štítkovanie

Ing. Martina Boehmova prezentuje stanovisko AVTČ z ČR o potrebnosti štítkovania kvality TČ aj z hľadiska prideľovania dotácií od vlády. Naľavo tajomník EHPA Thomas Nowak a vedľa neho Karl Hüber z Arsenal Viedeň. Zasadnutie viedol predseda komisie Prof. Hermann Halozan z TU Graz. Zľava od neho zástupca skúšobne z UK a sprava zástupcovia skúšobní Nemecka a Švédska

 Šance pre našich výrobcov

Je síce jasné, že je potrebné v rámci EÚ pri štítkovaní postupovať podľa Rozhodnutia Komisie 2007/742/ES a EN 14511:2008, ale aj tak je potrebné počítať s prechodným obdobím, kým najmä skúšobne D.A.CH prejdú na nové podmienky. Treba zdôrazniť, že ide o hodnotenie pri dvoch, troch definovaných podmienkach merania. Zatiaľ nejde o stanovenie COP v celom rozsahu teplôt zdroja tepla a tiež ani o stanovenie sezónneho COP. Aj keď norma EN 14511 nerieši všetky tepelné čerpadlá (vzduch-vzduch, s regulovaným výkonom, ...) dáva jasné podmienky k testovaniu TČ. Hodnotiť sa musí aj hluk podľa normy EN ISO/IEC 17 052:2005. Rozhodnutie 2007/742/ES hovorí, že laboratórium vykonávajúce skúšky musí byť nezávislé a akreditované na príslušné skúšky. Ak v príslušnej krajine takéto laboratórium nie je, môže byť povolené aj iné laboratórium, ktoré musí byť nezávislé a spôsobilé.

Z toho vyplýva, že naši výrobcovia, v prípade, že vedia zabezpečiť skúšobné podmienky podľa STN EN 14511 môžu za účasti autorizovanej osoby prehlásiť, že minimálne požadované COP dosahujú a požiadať o štítok kvality EHPA. Výrobcovia, ktorí budú mať oprávnenie používať logo EHPA budú zverejnení na stránke www.ehpa.com.

Zverejní sa tiež dosiahnuté COP a autorizovaná osoba, ktorá výsledky skúšok potvrdila. Obdobný postup je potrebné použiť pre TČ, ktorých výkon presahuje možnosti jednotlivých skúšobní. Ceny skúšok podľa náročnosti sa pohybujú od 5 do 10 tis. Euro.

Legionely sa stávajú rezistentné proti vyšším teplotám

Posledné výskumy preukázali prežívanie legionel aj pri teplote 75 °C. Vzhľadom na to, pravdepodobne krátkodobé zvýšenie teploty nad 60 °C len pomocou TČ by zrejme bolo neúčinné a bude nutný elektrický dohrev. Za kvalitu vody je zodpovedný jej dodávateľ.

Štítok kvality je dôležitý, inštalácia tiež

Návrh štítku kvality

Zhodli sa na tom všetci účastníci. Aj dobré TČ, môže poškodiť nesprávna inštalácia. Preto EHPA certifikácii inštalatérov TČ prikladá veľký význam.

Kategórie dokumentu