Postup pri prihlásení sa na školenie o F plynoch

27.1.2010, Peter Tomlein

Organizácia oprávnená vykonávať školenia a skúšky:
Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, 931 01  Šamorín

Postup pri prihlásení sa na školenie o F plynoch

Podľa zákona o F plynoch č. 286/2009 Z.z. je majiteľ zariadenia povinný odobrať služby len od certifikovanej osoby a predajca chladív je povinný predávať chladivo len certifikovanej odborne spôsobilej PO alebo FO. Certifikát získa tým, že prehlási zhodu zo zákonom. Musí mať zamestnanca(ov), ktorí absolvujú školenie a získajú osvedčenie o odborných znalostiach na prácu s fluórovanými skleníkovými chladivami (pokiaľ vlastníte osvedčenie podľa zákona č. 76/1998 Z.z., môžete priamo požiadať o dočasný certifikát o odbornej spôsobilosti FO alebo PO).
Na školenie je možné prihlásiť na www.szchkt.org. Kliknite na žiadosti napravo hore. Prečítajte si pozorne upozornenia uvedené nižšie a potom kliknite na osvedčenie o odborných znalostiach. Formulár starostlivo, dôsledne vyplňte. To sú údaje, ktoré budete mať na osvedčení.
V prípade problémov volajte pani 
Danielu Samekovú – tel. kontakt: 031/5501748, 031/5501674.

Ako sa prihlásiť?

 1. otvorte www.szchkt.org
 2. kliknite na žiadosti vpravo hore na stránke
 3. vľavo kliknite na Žiadosť o osvedčenie o odborných znalostiach
  1. vyplnťe formulár – meno pracovníka, ktorého prihlasujete na školenie
  2. pri Kategórií činnosti aktivujte kategóriu, o ktorú žiadate 
  3. v ďalšej časti kliknite na doklady, ktoré prikladáte k žiadosti. Pre kategóriu I a II sú povinné (kópie dokladov priložte k žiadosti):
   1. elektrotechnická spôsobilosť min. § 21 vyhl. č. 508/2009 Z.z.
   2. certifikát na spájkovanie (zváranie) podľa STN EN 13133
  4. vypíšte prehľad o dosiahnutej kvalifikácií a praxi (kópie dokladov o najvyššom vzdelaní a doklad lebo čestné prehlásenie o odbornej praxi priložte k žiadosti)
  5. vypíšte fakturačnú adresu
  6. zaškrtnite kam chcete ísť na školenie
  7. skontrolujte si Vašu emailovú adresu. Musí byť funkčná.
  8. odošlite žiadosť kliknutím na Vytvoriť a zaslať žiadosť.
  9. žiadosť  príde aj na Vašu emailovú adresu. Vytlačte, skontrolujte (ak je chybná urobte novú), podpíšte, doplňte o kópie požadovaných dokladov a prineste so sebou na školenie a skúšku.
  10. žiadosť sa zašle automaticky aj na SZ CHKT
  11. budete vyzvaní webmastrom na zaplatenie skúšky
  12. budete vyzvaní školiacim strediskom na účasť na školení a platbu za školenie
 4. Absolvujete školenie a skúšky – získate osvedčenie o odborných znalostiach
 5. Vrátite sa na www.szchkt.org a kliknete na žiadosti
 6. Vpravo kliknete na Žiadosť o Certifikát o odbornej spôsobilosti FO a PO
  1. starostlivo a dôkladne vyplňte formuláre o spoločnosti
  2. dostanete e-mail s faktúrou za certifikáciu
 7. Vstúpte na www.szchkt.org a kliknite vpravo dole na Oznamovanie údajov
  1. Kliknite na Oznamovanie údajov o pohybe F plynov
  2. Zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo
  3. Kliknite na Zadať údaje za rok ...
  4. Vyplňte tabuľku o technických prostriedkoch
  5. Kliknite na vykonanú kontrolu elektronického detektora
  6. Vložte Vaše číslo osvedčenia – Vaše meno sa automaticky zobrazí
  7. Vyplňte údaje o pohybe chladív podľa typu chladiva
  8. Skontrolujte hore pridelenú kategóriu certifikátu
  9. Skontrolujte vložené údaje a uložte
  10. Opäť skontrolujte vložené údaje. Ak sú chybné kliknite na Zadať údaje za rok ... a máte možnosť ich opraviť
  11. Ak sú správne, potvrďte správnosť údajov a oznámte údaje
 8. Po úhrade registračného poplatku Vám bude vystavený certifikát
 9. Oznamovanie údajov vykonajte uvedeným spôsobom každý rok do 31. januára

Kontakt

V prípade problémov kontaktujte: 

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, 931 01  Šamorín.
Na školenie je možné prihlásiť sa u pani Daniely Samekovej
Telefonický kontakt: 031/5501748, 031/5501674
E-mail: cochkt@cochkt.sk

Kontakt na školiace pracoviská:

 • Zlaté Moravce
  Bc. Marta Kováčová
  037/6403512 fax: 037/6421908
  Stredná odborná škola technická Ul. 1. mája 22
  953 01 Zlaté Moravce
 • Šamorín
  Daniela Sameková
  Tel: 031/5501748, 031/5501674
  Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku
  931 01  Šamorín

Kategórie dokumentu