Revízia nariadenia o F-plynoch bude pravdepodobne platná od apríla 2024

12.12.2023, PT

Predbežné znenie návrhu nariadenia

                                    Úplný zákaz používania Fluórovaných plynov po roku 2050

 1. Výroba HFC sa postupne zníži od roku 2036 na 15%  na základe zníženia prideľovania kôt a práv na výrobu 
 2. Po roku 2040 sa posúdi uskutočniteľnosť ukončenia používania HFC v odvetviach kde sa ešte budú používať - zohľadniac aktuálny technologický vývoj a dostupné alternatívy k HFC pre dané aplikácie. 
 3. Úplný zákaz monoblokových ( "Selfcontaining" ) tepelných čerpadiel a klimatizácií < 12KW s F-plynmi s GWP>150 od roku 2027 
 4. Úplný zákaz monoblokových ( "Selfcontaining" ) tepelných čerpadiel a klimatizácií < 12KW s F-plynmi od roku 2032
 5. Úplný zákaz delených ( split ) systémov tepelných čerpadiel a klimatizácií s F-plynmi od roku 2035, so skorším termínom pre niektoré typy split systémov s vyšším GWP
 6. Výnimky sa poskytujú tam, kde je toto zariadenie potrebné na splnenie bezpečnostných požiadaviek. Poprípade sa pridelia dodatočné kvóty pre tepelné čerpadlá.
 7. Úplný zákaz používať F-plyny s nižším GWP na servis a údržbu stacionárnych zariadení pre teploty < -50°C od roku 2032 . Pri použití recyklovaného a regenerovaného chladiva platí trvalá výnimka.
 8. Cena za pridelenie kvóty sa stanovuje na 3,- Euro ( + zohľadnenie inflácie )
 9. od 1. januára 2028 je zavedená povinná schéma rozšírenej zodpovednosti výrobcov pri narábaní s F-plynmi  (smer 2012/19/EÚ o odpade z elektr.a elektronických zariadení)
 10. Zavedenie sankcií za porušovanie nariadenia o F-plynoch ( Pokuty, konfiškácia výrobkov, dočasný zákaz obchodovania a účasti na verejných zákazkách )
 11. Rozširuje sa povinnosť zhodnocovať látky poškodzujúce ozónovú vrstvu

Návrhnového znižovania emisií ich pokles prudko zrýchľuje zo 100 na ~20 %  v r.2030 z Ø GWP chladív z roku 2015, kedy Ø GWP bolo 2000 na pokles zo 100 na ~ 5 % v roku 2030. 

Tabuľky zákazov uvádzania výrobkov na trh podľa GWP chladív a rokov

podľa návrhu regulácie fluórovaných skleníkových plynov

Nasledujúce tabuľky zahŕňajú platné zákazy zavedené už v Nariadení 517/2014/EÚ. Definície pojmov, sú súčasťou textu nariadenia. Nové definície sú napr.: „selfcontained“

 1. Rozdiel medzi HFC fluórovanými skleníkovými plynmi a všeobecne fluórovanými skleníkovými plynmi je ten, že do druhej skupiny sa počítajú aj chladivá typu HFO a ich zmesi
 2. Zákazy sa týkajú uvádzania skupín výrobkov s chladivami s limitmi GWP uvádzaných na trh EÚ. Prevádzka existujúcich výrobkov s chladivami s vyšším GWP zakázaná nebude.
 3. Výnimky a požiadavky na splnenie bezpečnostných opatrení budú konkretizované vykonávacím opatrením, ktorého text zatiaľ nie je známy.

Tabuľka zákazov uvádzania na trh podľa regulácie F plynov 2023 platná k 25.10.2023

Príloha IV

Dôležité roky pre chillery sú 2027 a 2032

 

Dôležité roky pre autonómne splitové klimatizácie a tepelné čerpadlá sú 2027 a 2032

Dôležité roky pre splitové klimatizácie a tepelné čerpadlá sú 2027 a 2032

Zákazy prijímali politici v súčinnosti s výrobcami

            Z obrázku postupných zákazov uvádzania výrobkov na trh EÚ vyplýva, že hlavným parametrom je GWP - skleníkový efekt. Zákazy tvorili politici v súčinnosti s výrobcami, ktorí už v predstihu ponúkajú na trhu výrobky s prírodnými chladivami najmä v ázijských krajinách. Aby však transformovali celý sortiment výrobkov na prírodné chladivá, na to potrebujú čas.

Čas na nastavenie výroby s prírodnými chladivami podľa doterajších skúseností si vyžaduje 5 - 10 rokov a tak niektoré pôvodné termíny sa posúvali nie však viac ako o dva roky. 

Z uvedeného je zrejmé, že rozhodujúci vplyv na pokles veľkosti emisií majú výrobcovia.

Hlavná správa z nového Nariadenia o F Plynoch

Prírodné chladivá:Sú v texte zahrnuté do Nariadenia o F plynoch

           Nie sú však zahrnuté napríklad do pravidelnej „kontroly priamych únikov“, ktoré už síce nemajú význam z hľadiska životného prostredia, keďže GWP prírodných chladív je blízke nule, ale dôležité sú kontroly detektorov a únikov z dôvodu požiarnej ochrany.

            Dôležité tiež je, že právnici EÚ našli spôsob ako spojiť osvedčovanie znalostí a zručností odborníkov na F plyny s prírodnými chladivami tak, aby akékoľvek chladivá a tiež split výrobky s chladivami mohli nakupovať len certifikované firmy. Tak sa vyriešili obavy, že s prírodnými chladivami sa budú môcť pracovať osoby FO a PO bez certifikácie.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 8/2023

Kategórie dokumentu