Správy 8/2023

Danfoss
Informácie I.T. Klima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení – Summit a konferencia
Hľadáme lektorov, naši jubilanti
Webinár k oznamovaniu údajov. Pripomienkovanie zmeny Stanov
Porada k podpore tepelných čerpadiel vo Vaillante
Z konferencie o alternatívnych chladivách v hoteli Patria
Prehliadka NAJ realizácií 2018-2023,. Standing Ovation Rozmarija
Summit VVVTZ ku plánu obnovy
Zasadal SV IIR výbor pre spoluprácu s IIR
Komponenty a chladivá – servisná sekcia
Testovanie citlivosti detektorov narastá s horľavými chladivami
Lúčime sa s konferenciou 2023 a tešíme sa konferenciu 2024
ElektroKlima NZ
Články
Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Čím vyššia viac elektriny v NT DD5, tým vyššie úspory voči DD2
NAJ realizácie 2018-2023
Informácie Panasonic a TeploZima
Rada a Parlament dosiahli zhodu ku fluórovaným plynom
Tabuľky zákazov uvádzania výrobkov na trh
Generálna konferencia, vedecký a výkonný výbor, kongres IIR
Tepelné čerpadlá s propánom a chladivo R161
Panasonic AC Service Cloud šetrí firmám
Sinclair
Sinop
CSMTrade

Obsah

PREDBEŽNÉ PODMIENKY REGISTRÁCIE DO ZOZNAMU OPRÁVNENÝCH ZARIADENÍ

v rámci národného projektu Zelená domácnostiam Program Slovensko 2021 - 2027

 

Tepelné čerpadlo spĺňa technické podmienky, ak:

  1. je pre daný typ vydané potvrdenie výrobcu o predpokladanej životnosti tepelného čerpadla  aspoň 10 rokov;
  2. je pre daný typ technickou dokumentáciou preukázaná prahová hodnota použitého chladiva: potenciál globálneho otepľovania (GWP) neprekročí 675; 
  3. je zaregistrované v EÚ registri výrobkov s energetickým označením (databáza EPREL)

1. pre...

Rozumiete globálnemu otepľovaniu?

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., predseda SV IIR podľa knihy „Ako naozaj funguje svet“, 2022

 

Nazývať tento jav skleníkový efekt nie je úplne správne!

            Prečo? No preto lebo vo vnútri skleníka nie je teplo iba v dôsledku toho, že sklenené tabule bránia prieniku infračerveného žiarenia, ale aj preto, že v skleníku je prerušená cirkulácia vzduchu.

Prírodný skleníkový efekt je oproti tomu spôsobený len zachytávaním malého dielu odchádzajúceho...

ČÍM VYŠŠIA SPOTREBA ELEKTRINY V NT DD5, TÝM VYŠŠIE SÚ ÚSPORY VOČI SADZBE DD2, časť 1

Výhodnosť sadzby DD5 určenej na vykurovanie tepelnými čerpadlami

Sadzby možné pre domácnosť s tepelným čerpadlom sú dve a to DD2 a DD5. 

DD2 sadzba pre jednotarifné odberné miesta s väčším odberom (ktorých ročná spotreba elektriny je väčšia ako 1 851 kWh).

DD5 sadzba s 2-tarifným meraním je dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním; Doba platnosti NT je minimálne 20 hodín denne s blokovaním priamovýhrevných...

ČÍM VYŠŠIA SPOTREBA ELEKTRINY V NT DD5, TÝM VYŠŠIE SÚ ÚSPORY VOČI SADZBE DD2, časť 2

Pomer ceny tepla z plynu a elektriny so započítanými fixnými poplatkami

Sadzby DD2 a DD5 s pomerom VT/NT 20/80 pri spotrebe 5000 a 10000 kWhe

Na obrázku nižšie sú do pomeru ceny tepla z elektriny a plynu započítané fixné poplatky pre spotrebu elektriny 5000 a 10000 kWhe v sadzbe pre domácnosti  DD2 a pre vykurovanie v sadzbe DD5, ktorá má vysokú a nízku tarifu VT a NT. Spotreba v sadzbe DD5 bola rozdelená do vysokej a nízkej tarify v pomere 20/80.

Obrázok ukazuje, že pri...

Druhý deň konferencie - prehliadka NAJ realizácií a ocenení 2018-2023

Hotel Patria, 23. 10. - 25. 10. 2023

SZ CHKT každoročne na svojom valnom zhromaždení vyhodnocuje najúspešnejšie výrobky, technológie alebo inštalácie, ktoré predkladá SV IIR. Piati ocenení v jednotlivých rokoch prezentovali svoje úspešné realizácie nakonferencii k 30. výročiu založenia Zväzu.

 

Do volieb účastníkmi bolo vybraných päť NAJ realizácií s chladivami s nízkym GWP, ktoré sa vo voľbách, najmä tie s prírodnými chladivami, uchádzali o  priazeň...

Fluórované plyny a látky poškodzujúce ozónovú vrstvu

Rada a Parlament dosiahli dohodu 5.10.2023

Vyjednávači Rady a Parlamentu dosiahli dočasnú politickú dohodu o postupnom obmedzovaní látok, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie a poškodzujú ozónovú vrstvu.

Touto dočasnou dohodou sa dokončujú rokovania o fluórovaných plynoch a potvrdzuje sa neformálna dohoda o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu z júna.

Zatiaľ čo existujúce právne predpisy EÚ už výrazne obmedzili používanie týchto plynov, nové pravidlá by...

Hlasovanie za zmenu Stanov Zväzu

30 rokov bez zmien

Stanovy platné 30 rokov si vyžadujú zmeny, ktoré odzrkadlia súčasný stav fungovania Zväzu. Viaceré ustanovenia zo Stanov sme vylúčili, pretože sú popísané zákonmi a vyhláškami.

Zjednodušenú verziu po schválení predstavenstvom Zväzu 1.12.2023 predkladáme členom Zväzu v google formáte na pripomienkovanie v termíne od:

15.12.2023 do 15.1. 2024

Po tomto termíne pripomienky spracujeme schválime na predstavenstve Zväzu 1.3.2024.

Upravené Stanovy...

Komponenty a alternatívne chladivá

Hotel Kormorán v hoteli Patria 25.10.2023

Komponenty pre alternatívne chladivá sa môžu a nemusia líšiť od tých klasických. Najväčšie rozdielysú z hľadiska horľavosti a vysokého tlaku pri nadkritickom obehu oxidu uhličitého. 

  Horľavosť, respektíve umiestnenie v ATEX zóne si vyžaduje EX prevedenie komponentov napríklad presostatov, štvorcestných ventilov, ventilátorov a podobne v uzavretých častiach napríklad chladičov kvapalín. Pokiaľ chladiaci okruh...

Konferencia o alternatívnych chladivách a okruhoch

23.-25.10.2023 hotel Patria, Štrbské Pleso

Začali sme horľavými chladivami

            Stalo sa už tradíciou, začínať konferenciu na tému horľavých, výbušných chladív, ktoré vo veľkej miere prenikajú na náš trh a budúcnosť je nastavená používanie HC chladív, amoniaku a popri nich na nehorľavý, naopak oheň hasiaci oxid uhličitý.

            V úvodnej prednáške spomenieme najznámejšie havárie, nešťastia s horľavými chladivami a pomenujeme príčiny...

Medzinárodná servisná konferencia

Drišľak v Humne na konferencii SZ CHKT