Správy 3/2019

Leaklog – pozvánka na školenie
Zväz na Rácioenergii
Z 25. valného zhromaždenia
Ocenenia a vízie v odbore chladenia a tepelných čerpadiel
Vzdelávanie v našom odbore
Z rokovania TK81 – Chladiaca technika
Z rokovania asociácií EHPA. Školenie Mobklim v Púchove
Zo seminárov v Piešťanoch a Šamoríne o tepelných čerpadlách
Ziehl-Abegg
Horľavé chladivá
Kovoslužba
Bezpečné používanie a analýza rizík
V IKKE Rheinhausen
Propánové show
Horľavosť v grafoch
Správna prevádzková prax
Konferencia Papiernička 6.-8.10. 2019
Alfaco informuje
Sinop Alfa
TeploZima
CSMtrade

15. servisná konferencia

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 02/2019

Chladiaci okruh s CO2

Chladiaci okruh s CO2

Možnosti výučby s prírodnými chladivami sa zlepšili

 

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD, SZ CHKT Šamorín

 

Zväz má k dispozícii chladiace okruhy s horľavými chladivami a pribudol už aj chladiaci okruh s chladivom CO2, ktorý môže pracovať pod i nadkriticky.Chladiaci okruh sa skladá z chladiča plynu, medzichladiča, tepelného výmenníka typu rúrka v rúrke v sacom potrubí, kapilárnej rúrky, a rotačného 2-°kompresora s valivým piestom na CO2.

Chladivo R32 v hybridnej technológii

Chladivo R32 v hybridnej technológii

Hybridný systém znamená kombináciu chladiaceho okruhu v časti od vonkajšej jednotky po výmenníky tepla s následným rozdelením prietoku teplej alebo studenej vody do budovy. To znamená, že v budove už nie sú rozvody so syntetickým chladivom, ale s vodou. Tým sa pozornosť na bezpečnosť s chladivom R32 sústreďuje len na vonkajšiu jednotku s potrubiami s chladivom po výmenníky (výparníky a kondenzátory) v centrálnej vnútornej jednotke, od ktorej...

Dovoz vopred plnených zariadení

Dovoz vopred plnených zariadení

Táto informácia sa zameriava predovšetkým na povinnosti podľa systému kvót fluórovaných uhľovodíkov, ktoré súvisia s dovozom chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel vopred plnených fluórovanými uhľovodíkmi (článok 14 nariadenia 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch).

 

Podľa požiadaviek (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynov pre spoločnosti, ktoré dovážajú zariadenia obsahujúce plyny uvedené v...

Najlepšia študentská práca 2018

Najlepšia študentská práca 2018

Ing. Dominik Štrba:

„Ejektorové chladenie a Fresnelove kolektory“

Cieľom práce je využiť ejektory poháňané parami vody vyprodukovanými v generátore s vysokými teplotami dosiahnutými pomocou Fresnelových slnečných kolektorov. Za chladivo bola zvolená voda, ktorá síce zariadenie zväčšuje no na druhej strane je priateľská k životnému prostrediu a tiež nehorľavá a netoxická.

 

Ing. Dominik Štrba postupne v kompresorovom...

Návrh uznesení z 25. valného zhromaždenia SZ CHKT z 29. marca 2019

Návrh uznesení

z 25. valného zhromaždenia SZ CHKT z 29. marca 2019 na Inchebe v Bratislave

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie:

  1. Kontrolu plnenia uznesení zo 24. valného zhromaždenia bez pripomienok.
  2. Poďakovanie pani Kováčovej, Slezákovej za organizáciu školení na osvedčenia na Fplyny.
  3. Školenia na VTZ plynové, tlakové a kontroly KZ. Pripravené sú školenia na chladivá s nízkym GWP.
  4. Poďakovanie V. Havelskému,. J. Löfflerovi, za publikačnú a...

Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie

Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie

MH a SIEA 28. marec 2019

 na Inchebe, výstave Rácioenergia

            Každý rok SIEA organizuje každoročne seminár, na ktorom sa zaoberá právnymi normami, ktoré vedú k splneniu požiadaviek záväzkov v tzv. KEB – klimaticko-energetických balíčkoch úspor energie a zvyšovaní podielu z OZE v porovnaní k roku 2007 a k znižovaní emisií v porovnaní k roku 1990 Známe sú KEB:

·        20x20x20 do roku 2020

·        30x32,5x40...

Oceníme zhodnotenie chladiva

Oceníme

zhodnotenie chladiva

            Zhodnotene chladiva – jeho odber a uskladnenie s následnou buď recykláciou alebo predajom – je základom pre zníženie únikov chladiva pri väčších opravách, alebo pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Totiž pri normálnej prevádzke úniky sú pod 1 % a tak asi 9-15 % únikov je možné vztiahnuť na poruchy, havarijné stavy a pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Je dôležité, aby chladivo bolo vždy pred opravou, vyradením z prevádzky zo...

Plnenie a vypúšťanie CO2

Plnenie a vypúšťanie CO2

CO2 má trojný pri -55,6°C/4,2 barg a kritický bod nižšie 31°C/72,8 barg

Plnenie CO2 sa líši od plnenia HFC chladív vďaka vzťahu tlaku a teploty. Trojný bod  je pri tlaku 4,2 barg a to znamená, že pri plnení kvapalinou pod tento tlak by vznikal suchý ľad.

Vypúšťanie chladivá, keďže najmä z malých okruhov zhodnocovanie chladiva nie je potrebné robiť, musí sa zaistiť do voľného priestranstva, tak, aby nikto nebol ohrozený.

 

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog - využitie tabletov a mobilov

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog

využitie tabletov a mobilov

Bezplatná kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov a vývev

Bezplatné školenie na Leaklog-web

 

Program školenia Leaklog v sobotu 27.04. 2019

v sidle SZ CHKT Šamorín, priemyselný park, ul Vicenzy 2209/8A

  1. 08.00  – prezentácia, kontroly detektorov úniku, vývev, ...
  2. 08.30  – Zmeny podľa Nariadení č. 517/2014/EU, 2015/2067/EU
  3. 08.45 –  Zmeny v norme EN378...

Projekt Real Alternatives Life

Projekt Real Alternatives Life

            Projekt dospel do fáze vzorových školení na pracoviskách zakladadajúcich krajín projektu Real Alternatives. Naši školitelia sa mali možnosť zúčastniť a dozvedieť sa, ako si školenia a skúšky predstavujú vybrané krajiny. Prístupy boli rôzne. Zhoda bola nakoniec v tom, že školenie na horľavé chladá s skúškou by malo trvať dva a na CO2 tri dni.

Porada riešiteľov projektu Real Alternatives Life 11.10.2018 v Schafler Academy...

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

Recyklácia chladiva v procese

phase down F plynov

 

Phase down F plynov vyvolá nedostatok chladív na trhu, ktorý je čiastočne možné kompenzovať recykláciou a regeneráciou po predchádzajúcom zhodnotení chladív. Zhodnotenie znamená znovuzískanie chladív ich odobratím z chladiaceho okruhu či už v kvapalnej alebo parnej fáze. Je potrebné rozlišovať medzi kvalitou chladiva po odbere, po recyklácii a po regenerácii chladiva. Požiadavky na kvalitu nového chladiva sú uvedené...

Školenie a skúšky na MobKlim v Púchove

Školenie a skúšky na MobKlim

Púchov, 12.03.2019

            Spoločnosť ContiTrade Púchov zabezpečuje celoslovenský servis a predaj nielen pneumatík, ale tiež komponentov automobilnej techniky prostredníctvom mnohých servisných organizácií. Bola iniciátorom školenia a skúšok podľa Nar. 307/2008/EU pre svojich zákazníkov.

Celkový počet účastníkov bol 23, zväčšia mladých ľudí, ktorí sa živo zaujímali o funkciu chladiaceho okruhu.

 

Účastníci školenia...

Skúšky na kategóriu I. v Šamoríne

Skúšky na kategóriu I

Šamorín, priemyselný park Vicenza

9.3..11.2019 s dôrazom na praktické skúšky

Celkom 32 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

Pán predseda skúšobnej komisie Róbert Baxa a členovia páni Jaroslav Zöldfay, Martin Valent a Ladislav Nagy, hodnotili teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov opätovne ako slabšiu. Tentokrát sa ukázali nedostatočné vedomosti v oblasti prírodných chladív a tiež v zručnostiach. Problémy sa týkali poznania...

Technická komisia č 81 pri ÚNMS s názvom Chladiaca technika

Technická komisia č 81 pri ÚNMS s názvom Chladiaca technika

Zasadla 27.3.2019 na stánku Zväzu

Predsedom TK 81, po zlúčení s TK59 Vetranie a klimatizácia je stále Ing. Jozef Löffler. Tajomníčkou TK je Ing. Jana Michalcová, ktorá predniesla prehľad noriem a možnosti štúdia technických noriem na internete na stránke ÚNMS. Zväzom preložené normy STN EN 378 1-4 sú dané do predaja od apríla 2019.  Bol schválený návrh zmeny k norme STN 690012, plán práce TK81 a návrh na preklady...

Účet za rok 2018 a plán na rok 2019

Účet za rok 2018 a plán na rok 2019

            24. valné zhromaždenie  schválilo rozpočet na rok 2019, vychádzajúci zo zostatku na účte k  31.12. 2018  v sume 250000 €, pokladničnej hotovosti  132,74 €. V tabuľkách  je uvedený plán na rok  2018 voči skutočnosti za rok  2018 v eurách a plán na rok 2019.

Príjmy

Plán 2018

Skutočnosť 2018

Plán 2019

Členské...

Valné zhromaždenie na Rácioenergii

Naša účasť na Rácioenergii

27.3. 10:00 Programové centrum hala B stred - TK81 Uvedenie noriem chladiaca technika – vstup voľný

27.3. 14:00 Programové centrum hala B stred – Výpočet parametrov TČ – vstup voľný

29.3. 09:30 B stred – Valné zhromaždenie Zväzu, Dni novej techniky – registrácia na szchkt.org

27.-29.3. Stánok Zväzu hala B1

Kooptácia 29.3.2019

Na valnom zhromaždené, ExpoClub Incheba Bratislava

Predstavenstvo Zväzu 6.12.2019 (Správy 1/2019)...

Valné zhromaždenie SZCHKT

Valné zhromaždenie

29. marca 2019 B stred

 na Inchebe, výstave Rácioenergia

25. valné zhromaždenie sa konalo Programovom centre v hale B stred počas výstavy Rácioenergia, kde sme hneď vo vedľajšej hale mali aj náš stánok v hale B1. Účastníkov na jubilejnom 25. valnom zhromaždení sme privítali pohárikom vína a podiskutovali sme aj pri voňavom občerstvení. Tieto stanovami Zväzu vyžadované ročné stretnutia musia splniť formálne požiadavky týkajúce sa retrospektívy...

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

Zasadnutie predstavenstva

5.3.2019 v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

 

Prítomní: Ladislav Nagy, Richard Sebera, Jozef Löffler, Róbert Pallya,  M. Kozický, Jozef Kováč, V. Orovnický

Rozšírené predstavenstvo:P. Tomlein, Ospravedlnení:

 

Program:

1.       Príprava 25. valného zhromaždenia SZ CHKT 29.marca 2019 na Inchebe

2.       Účet za rok 2018 a rozpočet na rok 2019,  prehľad nedoplatkov členov Zväzu

3.       Hodnotenie činnosti za rok 2018 a...

Zväz na novej adrese

Zväz na novej adrese

931 01 Šamorín, ulica Vicenzy 2209/8A, Telefón +421 31 550 1674, +421 31 550 1748,

E-mail: szchkt@szchkt.org, Webová stránka: www.szchkt.org

 

Sídla Zväzu

Rovinka, Šamorín Bratislavská, Šamorín priemyselný park ulica Vicenzy

Pokiaľ z Rovinky do Šamorína nás sťahovali tri nákladné autá, teraz už stačili dve. Napriek tomu, že sme značne zredukovali naše písomnosti, presťahovanie vrátane nábytku a dielenského vybavenia bolo...

Zväz na Rácioenergii

 

Zväz na Rácioenergii

 

Náš stánok v hale B1

Poradenstvo pre aplikácie tepelných čerpadiel a inšpekcií chladiacich okruhov

 

F plyny, prírodné chladivá, tepelné čerpadlá, ekodizajn

 

 

Podujatia na stánku Zväzu

Okrem neplánovaných diskusií sme na stánku organizovali stretnutie technickej normalizačnej komisie TK81, ďalej seminár k postupom výpočtu parametrov ekodizajnu tepelných čerpadiel...