Podávanie žiadostí podľa

SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES A 2018/1999/EÚ

o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie o udelenie osvedčení článok 14 (3) o odborných znalostiach podľa metodiky EU.CERT.HP koordinovanej EHPA a certifikátu odbornej spôsobilosti na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa metodiky SZCHKT a EHPA

článok 14 (3)
Žiadosť o udelenie osvedčenia o odborných znalostiach (certifikát inštalatéra tepelných čerpadiel podľa EÚ.CERT.HP) podáva fyzická osoba písomne SZ CHKT - národnému koordinátorovi EHPA

Osvedčenie o odborných znalostiach

Certifikát inštalatéra tepelných čerpadiel
Povinné

 • Kvalifikácia (min. SO technické)
 • Prax v odbore (min. 3 roky)
 • Účasť na inštalácii TČ

Nepovinné

 • Osvedčenie podľa Nariadenia 517/2014/ES
 • Elektrotechnická spôsobilosť min § 21 vyhl. c. 508/2009 Z.z.
 • Spájkovanie EN 13585
 • Odborná spôsobilosť podľa STN EN 13 313
 • Osvedčenie o ODP látkach
 • Osvedčenie na OP TNS
 • Fotografia 3x4 cm

Oznamovanie údajov na tepelné čerpadlá

Certifikát spoločnosti na inštaláciu tepelných čerpadiel

 • Zoznam zamestnancov s osvedčením (certifikátom)
 • Štatistika inštalovaných tepelných čerpadiel