Správy 1/2021

CSMtrade
LEnergy
Pripravujeme, kooptácia do predstavenstva Zväzu, ponuka školení
Obzrime sa za rokom 2020
Porada ku operačným programom a ku zelenej v domácnostiach
Čo je za prudkým nárastom obnoviteľnej energie
Ponuka s alternatívou online
Určovanie stupňa inteligentnej pripravenosti budov
SAPI na HOPI – cieľom je zelený vodík
Záznam z predstavenstva Zväzu
Ekonomická situácia v našom odbore v čase pandéme
Svet mazania
Chladivá a výpočty dovolených náplní chladiva
Lobby IIR konferencie o kompresoroch a chladivách
Konverzia dekarbonizovanej elektriny na teplo
Tepelné čerpadlá a emisné povolenky
Obsahy časopisov 1-8/2020
Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT – 10 rokov činnosti rady
V Španielsku zachytili 19 ton ilegálneho chladiva
Ekodizajn a energetické štítky
Alfaco informuje
Alfaco
Sinop
Alfa
TeploZima

Chladenie z obnoviteľných zdrojov zamerané na budovy s nulovými emisiami uhlíka

Chladenie z obnoviteľných zdrojov

zamerané na budovy s nulovými emisiami uhlíka

 

Základné informácie o RHC (Renewable Heating and Cooling podľa materiálov EK) 

Čo je vykurovanie a chladenie z obnoviteľných zdrojov? Vykurovanie a chladenie z obnoviteľných zdrojov (RHC) je výroba energie z obnoviteľných technológií a zdrojov, ktoré slúžia aplikáciám na ukončenie používania, ako sú:

  1. Ohrev vody pre bazény alebo iné použitie
  2. Vykurovanie priestoru
  3. Priestorové...

Chladiaca reťaz sa mení s chladivami

Chladiaca reťaz sa mení s chladivami

HFC chladivá nahrádzajú R290 a R744

Amoniak ostáva

Zabezpečenie chladiacej reťaze od výroby poľnoproduktov cez spracovateľský priemysel s prepravou do distribučných skladov, obchodov, reštaurácií a domácností je preľudstvo životne dôležité. Skaziteľné potraviny kladú na chladiaci reťazec zvýšené nároky z hľadiska dodržania teplotných a vlhkostných parametrov.

Podľa výrobcu výmenníkov tepla fy Alfa Laval pozícia...

Čo prináša zmena v EN 378-4:2016+A1: jún 2019

Čo prináša zmena v EN 378-4:2016+A1: jún 2019

Modifikácia periodických skúšok tesnosti

         Zmeny nie sú významné. Modifikovala sa v podstate len príloha D zameraná na servisné kontroly tesnosti a funkcie chladiacich okruhov, tak aby sa dostala do súladu s nariadením 517/2014/EÚ.

Príloha D  (informatívna)

Prevádzková kontrola

D.1    Kontrola a skúšanie počas prevádzky systému sa vykonáva podľa národných predpisov. 

Informácie o prevádzkovej kontrole uvedené v...

Ekodizajn, energetické štítky a EPREL

Ekodizajn, energetické štítky a EPREL

Ekodizajn zbavuje trh energeticky náročných výrobkov

            Ekodizajn stanovuje minimálne energetické, ekonomické a ekologické limity pre uvedenie na trh v EÚ výrobkov využívajúcich energiu. napríklad minimálnu energetickú účinnosť tepelných čerpadiel, klimatizácie, ohrievačov, obchodné chladenie ... Výrobky, ktoré spotrebujú energiu sú zaradené do energetických tried A-G, čo je zobrazené na energetickom štítku...

Európska komisia začala prípravu na revíziu nariadení o F plynoch

Európska komisia 

Začala prípravu na revíziu nariadení o F plynoch

Predpokladá štvornásobné navýšenie počtu TČ do roku 2030

Prijatie technológií tepelných čerpadiel v politike, a to nielen s výhľadom do roku 2030, kde Európska komisia predpokladá, že 40 % všetkých obytných a 65 % všetkých komerčných budov bude vykurovaných elektrickou energiou. Takáto vízia predpokladá až štvornásobný nárast súčasného počtu tepelných čerpadiel do roku 2030. Treba si...

Hodnota za peniaze - Tepelné čerpadlá a emisné povolenky

Hodnota za peniaze

Tepelné čerpadlá aemisné povolenky

Ekonomika znižovania emisií v priemysle a v rezidenčnom sektore

 

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá, Šamorín

 

Riadenie investícií do činností v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov by mohlo byť príležitosťou na zvýšenie konkurencieschopnosti udržateľných hospodárskych činností smerom ku klimatickej neutralite. Je preto dôležité, aby sa...

Konečné slovo má IBP

Konečné slovo má IBP

         Naprieč celým spektrom posudzovania chladiacich okruhov pred uvedením do prevádzky konečné slovo má IBP, ktorý kontroluje správnosť dodanej dokumentácie porovnávaním s existujúci stavom. V tejto súvislosti predstavenstvo diskutovalo aj pozíciu požiarneho zboru nielen v súvislosti s horľavými chladivami, ale tiež s oxidom uhličitým.

 

Už boli zaznamenané veľké úniky CO2 v strojovni

Nefunkčný pevný detektor úniku

Veľké úniky CO2...