Správy 3/2020

TeploZima
LEnergy
Pripravujeme - Chladiar Peter
Protokol o elektronickom hlasovaní z valného zhromaždenia Zväzu
Usmernenia pre chladiarov pred ochorením Covid 19
Snahy o kalibrácie teplomerov na chladiacom okruhu
Zo seminára o podporách veľkých i malých tepelných čerpadiel
Školenie a skúšky inštalatéra tepelných čerpadiel
Rekuperačné jednotky Dantherm od Klimavexu
Retrofit ventilátorov na kondenzačnej jednotke KlimaMarket
Vykurovanie, tepelné čerpadlá a CZT Decarb Cities vo Viedni Wien Energy, Semering
Diskusné stoly k dekarbonizácii miest a CZT Ponuka SOŠT ZM a základný kurz SZ CHKT
Konferencia IIR Compressors and Refrigerants
Konferencia Zväzu na STU v Bratislave
Alfaco informuje
Kovoslužba Sinop Alfa
Ivan Tárnok - I.T. servis
CS MTrade

Ceny chladív podľa Öko-Recherche - Posledný prieskum za III.Q. 2019

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

Posledný prieskum za III.Q. 2019 – zverejnený január 2020

Posledný prieskum cien HFC chladív vykonal Öko-Recherche (poverená organizácia Európskou komisiou) za tretí kvartál 2019 u celkom o4 predajcov chladív a servisných organizácií. Ceny sú porovnávané voči cenám v roku 2014 (=100%)

Na obrázku je vidieť vývoj cien HFC chladív u predajcov. Vidieť vývoj cien náhrad za R404A, ako napríklad R449A, R448A a náhrad za R134a chladivo...

Lisované spoje Conex

Lisované spoje Conex

Mali byť prezentované na valnom zhromaždení 26.3.2020 v ExpoClube

            Nahradí technológia nerozoberateľných lisovaných  spojov taktiež nerozoberateľné spájkované spoje? Keďže ide o pomerne komfortnú prácu už dlhými rokmi overenú prácu s lisovanými spojmi najmä na vykurovacích medených okruhoch, odpoveď dá zrejme ekonomika montáže.

Už tu boli pomerne drahé lisované spoje Vulkan Lokring, ktoré vzhľadom na svoju cenu neboli konkurencie...

Oceníme zhodnotenie chladiva

Oceníme zhodnotenie chladiva

Zhodnotene chladiva – jeho odber a uskladnenie

s následnou buď recykláciou alebo predajom – je základom pre zníženie únikov chladiva pri väčších opravách, alebo pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Totiž pri normálnej prevádzke úniky sú pod 1 % a tak asi 9-15 % únikov je možné vztiahnuť na poruchy, havarijné stavy a pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Je dôležité, aby chladivo bolo vždy pred opravou, vyradením z prevádzky zo zariadenia...

Opatrenia Zväzu v súvislosti s Covid-19

V súvislosti s aktuálnymi opatreniami Vlády SR zareagoval Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku nasledovnými krokmi:

  1. Formu hlasovania Valného zhromaždenia sme operatívne zmenili na elektronickú. Registrácia členov SZ CHKT je možná do 26. 3. 2020 na tomto linku: https://szchkt.org/a/conf/event_dates/53/show. Zahlasovať môžete tu: https://forms.gle/yjpwB3HyNhbioteJA
  2. Presúvame plánované školenia, skúšky a kurzy na neskoršie termíny. Plánované nové...

Pevne inštalované detektory

Pevne inštalované detektory

Téma na valnom zhromaždení

 

Túto tému sme diskutovali na konferencii v hoteli Grand Praha v roku 2016. Inšpektorka zo SIŽP zo Žiliny pani Galovičová (Správy 8/2016) uviedla tiež problém s nadlimitnými únikmi. Často sú uvedené opakované tie isté poruchy na chladiacich okruhoch ako havárie pri únikoch až 20-60 % za rok. Popis porúch je často nedôveryhodný a opakujúci sa periodicky. Inšpekcia v takýchto prípadoch už nielen upozorňuje, ale...

Požiadali sme žiadosť o Usmernenie MŽP

Požiadali sme žiadosť o Usmernenie MŽP

Obrátili sme sa na MŽP so žiadosťou o vydanie Usmernenia na vedenie evidencie zhodnotených chladív.  Evidencia o pohybe F plynov sa podľa zákona o fluórovaných skleníkových plynoch vedie od ich zhodnotenia až po ich regeneráciu alebo zničenie s archiváciou údajov.

O usmernenie sme požiadali, keďže u organizácií oprávnených na nakladanie s odpadmi a zároveň odborne spôsobilých na prácu s fluórovanými plynmi napríklad Arguss...

PREČO PODPORUJEME HODINOVÝ KROK

PREČO PODPORUJEME HODINOVÝ KROK

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Šamorín

 

 Metodika výpočtu tepelnej bilancie potreby tepla pre budovy môže byť rôzna. Podľa vyhlášky č. 324/2016 Z.z. sa používa tzv. mesačná metóda, ktorá je založená na konštantnom teplotnom rozdiele medzi priemernou vonkajšou teplotou v danom mesiaci a vnútornou teplotou v budove. Mesačná metóda nedokáže vypočítať zobraziť rôznu potrebu tepla na vykurovanie a teplú vodu v priebehu dňa,...

Projekt Interreg Central Europe Geoplasma-CE bol ukončený

Projekt Interreg Central Europe Geoplasma-CE

Bol ukončený

zdroj: www.interreg-central.eu

Ministerstvo životného prostredia má relevantné podklady

Projekt spojil partnerov zo 6 krajín – SR, ČR, Poľsko, Rakúsko, Nemecko a Slovinsko – v snahe o zlepšenie hospodárenia s plytkou geotermálnou energiou. Projekt sa zaoberá hodnotením geologického prostredia pre účely využívania plytkej geotermálnej energie na vykurovanie a chladenie v strednej Európe. Cieľom projektu bolo...

Protokol o elektronickom hlasovaní z valného zhromaždenia Zväzu v roku 2020

Protokol o elektronickom hlasovaní z valného zhromaždenia Zväzu v roku 2020

 

Podľa Stanov Zväzu článok 9  bod  8

Vzhľadom na štátne obmedzenia s cieľom zamedziť šíreniu sa korona vírusu SARS CoV2 spôsobujúci ochorenie Covid 19, bolo predstavenstvom Zväzu zrušené 26. valné zhromaždenie plánované na 26.3.2020 v ExpoClube na Incheba v Bratislave počas výstavy Rácioenergia, kde Zväz mal mať aj svoj vystavovateľský stánok. 

 

Elektronické hlasovanie

Predstavenstvo...

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

Recyklácia chladiva v procese

phase down F plynov

Phase down F plynov vyvolá nedostatok chladív na trhu, ktorý je čiastočne možné kompenzovať recykláciou a regeneráciou po predchádzajúcom zhodnotení chladív. Zhodnotenie znamená znovuzískanie chladív ich odobratím z chladiaceho okruhu či už v kvapalnej alebo parnej fáze. Je potrebné rozlišovať medzi kvalitou chladiva po odbere, po recyklácii a po regenerácii chladiva. Požiadavky na kvalitu nového chladiva sú uvedené v norme...

Školenie a skúšky na MobKlim v Púchove

Školenie a skúšky na MobKlim 

Púchov, 10.03.2020

            Spoločnosť ContiTrade Púchov zabezpečuje celoslovenský servis a predaj nielen pneumatík, ale tiež komponentov automobilnej techniky prostredníctvom mnohých servisných organizácií. Vznikla popri spoločnosti Continental v Púchove. Bola iniciátorom školenia a skúšok podľa Nar. 307/2008/EU pre svojich zákazníkov. 

Celkový počet účastníkov bol 26, zväčšia mladých ľudí, ktorí sa živo zaujímali...

Skúšky v Štúrove

Skúšky v Štúrove 

15.2. a 28.03. 2019 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

Súčasne prebiehali aktualizácia i nové skúšky podľa Nar 2015/2067

Maďarskí odborníci s osvedčením majú záujem o aktualizáciu osvedčenia podľa Nar. 2015/2067.  Na aktualizáciu podľa Nar. 2015/2067/EU i nové skúšky zahŕňajúce chladivá s nízkym GWP prichádza približne rovnaký počet záujemcov. Na počítačový test a písomnú skúšku účastníkov pripravuje lektor Akos...

Usmernenia Covid-19

Informácie tu sú nezáväzné

Odporúčame aktuálnosť informácií overovať

" Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdzuje, že opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 sa nevzťahuje  na servisné služby pre chladiacu a klimatizačnú techniku a teda tieto je naďalej možné vykonávať. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je momentálna situácia vnímaná práve ako zvýšená potreba výkonu takýchto služieb, kvôli predchádzaniu možným havarijným...

Vyhodnotenie a návrh uznesení Valného zhromaždenia

Vyhodnotenie uznesení

z 25. valného zhromaždenia SZ CHKT z 29. marca 2019 na Inchebe v Bratislave.

Predstavenstvo

  1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, právnych noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci iných organizácií, TI, SPPK, SOPK  a pod.)
  2. Pripomienkovali sme  Zákon o F plynoch na MŽP ohľadom havarijných únikov a...

Zákon o odpadoch 79/2015 Z.z. Zmeny od 1. januára 2020

Zákon o odpadoch 79/2015 Z.z.

Zmeny od 1. januára 2020

            O zákone o odpadoch pravidelne informujeme naposledy v Správy 7 a /2018, 4/2019. Aj keď zatiaľ nevznikli nové povinnosti vo vzťahu ku elektroodpadu, táto téma začína byť stále zaujímavejšia, pretože obmena split, multisplit klimatizačných jednotiek bude stále intenzívnejšia. Pri zabezpečovaní správneho nakladania s elektrodpadom musíme rozlišovať medzi FO a PO podnikateľom a FO občanom z hľadiska...