Správy 2/2020

Coneco-Rácioenergia
Ivan Tárnok - I.T. servis
Pripravujeme valné zhromaždenie Zväzu v ExpoClube,
Zväz na Rácioenergii, lisované spoje, fixné detektory úniku
Školenie Leaklog v Šamoríne, kontroly citlivosti detektorov, vývevy
Oceníme zhodnotenie chladiva, recyklácia chladív
Zasadnutie predstavenstva, kontrola uznesení v.z., návrh rozpočtu
Skúšky na kategóriu I.
Grafická skúška na tablete štandardom Kovoslužba
Prečo podporujeme hodinový krok
KlimaMarket
Projekt Interreg_Geoplasma CE bol ukončený
Nulové alebo takmer nulové domy a tepelné čerpadlá
Aktualizačné školenia o inštaláciách tepelných čerpadiel
Techfórum Nitra s víziami vývoja v klimatizácii
Zákon o odpadoch – zmeny od 1.1. 2020
Usmernenie MŽP vo vzťahu ku evidencii zhodnotených chladív
Ponuka spoločností Arguss a Fecupral
Základný kurz a ceny chladív
Alfaco informuje 232
Sinop Alfa, ElektroKlima, LEnergy

160 rokov od narodenia Aurela Stodolu

160 rokov od narodenia Aurela Stodolu

STU Bratislava aula Aurela Stodolu 2.12.2019

           

            Meno Alberta Einsteina pozná celý svet. Ale meno človeka, ktorý ho učil a ktorého si získal, pozná aj máloktorý Slovák. Profesora Aurel Stodolu možno považovať za renesančného človeka, ktorý sa narodil do doby plnej objavov. Okrem toho, že bol už za svojho života považovaný za „otca parných turbín“, mal aj nezvyčajný hudobný talent a bol vynikajúcim...

Aktualizačné školenia na tepelné čerpadlá

Aktualizačné školenia n tepelné čerpadlá

17.1., 6. a 7.2. 2020 v Šamoríne

            Stretnutia odborníkov na inštaláciu tepelných čerpadiel prinášajú zaujímavé diskusie a poznatky, ktoré sa snažíme zovšeobecňovať. Diskusie sú organizované v príjemnom prostredí v sídle Zväzu v Šamoríne, ulica Vicenzy, 2209/8A.

 

Aktualizačné školenie na TČ sa skladá

Z troch hlavných častí:

  • Zmeny v európskej legislatíve najmä EPBD, EED, RES, WEEE a transponovanej...

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom

Podľa Asercom sprievodca

             Význam smerníc ATEX sa dostáva do pozornosti z dôvodu uplatňovania horľavých chladív v chladiacich okruhoch.

Sú dve ATEX smernice:

  1. ATEX “Pracovisko” Smernica 1999/92/EC o bezpečnosti zamestnancov pri práci v atmosfére s rizikom výbuchu.
  2. ATEX “Zariadenia” Smernica 2014/34/EU o bezpečnosti zariadení používaných vo výbušnej atmosfére.

 

  • ATEX “Pracovisko” Smernica...

Decarb Cities 2020 vo Viedni

Decarb Cities 2020 vo Viedni

24-25. februára 2020

Mestá sú kľúčové. 75 % emisií sa tvorí v mestách. Dekarbonizácia miest, ako hlavných producentov emisií CO2 predovšetkým však vykurovania a chladenia do roku 2050 bolo ústrednou témou konferencie vo Viedni. Na vybrané témy ohľadom dekarbonizácie miest boli vytvorené sekcie, v ktorých diskutovali poprední odborníci z mesta Viedeň za účasti zástupcov ministerstiev, vedúci projektov z realizačných firiem i z...

Jubilant Vladimír Kubík (70)

Jubilant Vladimír Kubík (70)

Chladiar telom i dušou. V roku 1990 založil a 30 rokov vedie firmu Vladimír Kubík Echos a neskôr aj ECHOS s.r.o. Banská Bystrica. Nechýba na podujatiach Zväzu.  Je vždy tam, kde ho potrebujú a o jeho zručnosti, skúsenosti a vedomosti sa dá vždy oprieť.

 

Spoločnosť ECHOS

Vykonáva vo vlastných priestoroch opravy prepravného chladenia, generálne opravy kompresorov a výmeny kompresorov aj v kaskádnych okruhoch pre kryogénne chladenie do...

PONUKA stánku na výstave Rácioenergia 2020

PONUKA

Zväz ako jeden z odborných garantov na výstave:

Rácioenergia Bratislava – NULOVÉ DOMY – TEPELNÉ ČERPADLÁ

v dňoch 25.-28.3. 2020

má k dispozícii vlastný stánok. Vzhľadom na to, že výstavné plochy sú pomerne drahé a ekonomická situácia nie je ľahká, ponúkame záujemcom možnosť zakúpiť si menšiu výstavnú plochu 2-10 m2, ktorá by samostatne nebola dostatočná, ale ako spoločná výstavná plocha (3 a viac firiem) by prezentáciu CHKT a TČ zvýraznila. Ceny za...

Školenie a skúšky na certifikovaného inštalatéra

Školenie a skúšky na certifikovaného inštalatéra

tepelných čerpadiel podľa metodiky EU.CERT.HP-EHPA

13-14.2 a 17-18.2, skúšky 19.2. 2020 v Šamoríne

Máme ďalších 25 úspešných absolventov. Celkom sme prekročili počet 500 certifikovaných inštalatérov TČ.  Tak ako rýchlo rastie počet inštalovaných tepelných čerpadiel, tak rýchlo sa zvyšujú požiadavky aj na zvyšovanie kvalifikácie. Plánovaný rýchly pokračujúci až 30 % ročný rast počtu inštalácií...

Skúšky na kategóriu I. - zhodnotenie

Skúšky na kategóriu I

Šamorín, priemyselný park Vicenza

Dvadsaťšesť % ná neúspešnosť!

Hodnotenia vynikajúce i veľmi slabé

Teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov pod vedením predsedu skúšobnej komisie Milan Ondrejmiška hodnotili členovia páni Jaroslav Zöldfay, Martin Valent, Ján Jankeje a Ladislav Nagy. Sústredili sa na vedomosti v oblasti prírodných chladív a tiež v zručnostiach, poznanie funkcie nielen komponentov chladiaceho okruhu, ale aj zostáv...

SPRÁVA O ILEGÁLNOM OBCHODE

SPRÁVA O ILEGÁLNOM OBCHODE

Preložil Peter Tomlein

Správa ilegálnom obchode s chladivami za rok 2018 bola spracovaná EIA (Environmental Investigation Agency) z UK a publikovaná v marci 2019 k dispozícii na Zväze. Vychádza z údajov colných úradov a z vlastného prieskumu.

 

Kolektív expertov

Výrobcov chladív Chemours, Honeywell, ďalej z asociácie dodávateľov kompresorov, .. ASERCOM, distribútorov chladív Westfalen a Frigoteam uviedol, že v roku 2018 ilegálny dovoz...

Techfórum, Nitra

Techfórum, Nitra

4. február 2020

Techfórum je zaujímavý projekt spoločnosti Klimak s.r.o. Nitra, ktorý spája dodávateľské firmy technických zariadení budov prezentáciami, kde si navzájom nekonkurujú, skôr sa navzájom dopĺňajú.  To, že dodávateľské firmy sa s chuťou zúčastňujú, je vidieť na prezentáciách s pridanou hodnotou fantázie a interakcie, ktorými sa snažia osloviť účastníkov. Z celkom cca 150 účastníkov sa hlasovania cez mobily zúčastňovalo 84. Bolo...

Teplo z výroby ľadu využívajú na vykurovanie a vzduchotechniku

Teplo z výroby ľadu využívajú na vykurovanie a vzduchotechniku

Športové centrum Montreal

Nahradili stroje s 900 kg R22 za systém s 500 kg CO2 s výkonom 362 kW, 110/20 bar

Pred 10 rokmi fungoval celý športový areál na R22 teraz na CO2 a to na mrazenie, chladenie, vykurovanie i klimatizáciu. V celkových prevádzkových nákladoch dosiahli úsporu 30 % vďaka aj využívaniu kondenzačného tepla na vykurovanie, ohrev teplej vody a tiež ohrev bazénovej vody. Aby systém zvládol...

Vykurovanie s tepelnými čerpadlami

Vykurovanie s tepelnými čerpadlami

Tepelné čerpadlá a CZT

10-15. februára hotel Permon Podbanské

 

            Každý rok SSTP organizuje jednu z najväčších konferencií zameranú na vykurovanie, na ktorej sa stretávajú odborníci na vykurovanie, z ktorých približne 20 % sú projektanti.  Z postojov projektantov, realizátorov vyplýva, že prechod na nové technológie vyžaduje zvýšené úsilie a je pre nich rizikový. Vykurovanie plynom, biomasou majú väčšinou...

Zasadnutie predstavenstva - záznam

Zasadnutie predstavenstva

6.3.2020 v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

 

Prítomní: Ladislav Nagy, Ivan Lobík, Róbert Pallya,  Jozef Kováč, V. Orovnický

Rozšírené predstavenstvo:P. Tomlein, Ospravedlnení: Viktor Beláň,

 

Program:

  1. Príprava 26. valného zhromaždenia SZ CHKT 26.marca 2020 na Inchebe
  2. Účet za rok 2019 a rozpočet na rok 2020,  prehľad nedoplatkov členov Zväzu
  3. Hodnotenie činnosti za rok 2019 a zámery na rok 2020. Ocenenia...

Zo súťaže chladiarov v Česku

Zo súťaže chladiarov v Česku

27-28. február 2020 SŠP Brno, Jílová 36g  a na BVV v rámci veľtrhu SHK Brno

Súťaž odborných zručností žiakov odboru elektromechanik pre zariadenia a prístroje so  zameraním na chladiacu a klimatizačnú techniku v treťom ročníku SOŠ. Zúčastnili sa 3 školy z Brna, Ostravy a Kostelca + jeden účastník zo Slovenska mimo oficiálnu súťaž z dôvodu vyššieho veku. Dvojdennú súťaž viedol učiteľ Mgr. Jozef Kratochvíl z SŠP v Brne.