Správy 1/2020

Pripravujeme školenia, zmenu názvu, kooptáciu, oznamovanie
Ponuka na spolu vystavovanie na Rácioenergii
160 rokov od narodenia Aurela Stodolu
Jubilant Vladimír Kubík
Z predstavenstva
Obsahy publikácií Zväzu
Inzercie 2019
Správa o ilegálnom obchode
Povinnosti prevádzkovateľov
Chladenie!2020, Ekoservis!2020, kalendár inzercií
ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom
Záznam zo Správnej rady CO CHKT
Teplo z výroby ľadu s chladivom CO2 v Montreale
Stav vývoja dvojfázových ejektorov
Ovládanie okruhov s ejektormi
Mokré ejektory v okruhoch s recirkuláciou
Glogal fact podporuje syntetické chladivá
Duál v SOŠT ZM a kurz v Šamoríne
Alfaco 230,231
Sinop
Alfa
Alfaco
LEnergy

CIELE EÚ A PHASE DOWN VYBRANÝCH CHLADÍV

CIELE EÚ A PHASE DOWN VYBRANÝCH CHLADÍV

Úvahy a očakávania

 

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.,SZ CHKT Šamorín

 

Nariadenie č. 517/2014/EU zaviedlo postupné znižovanie a vylučovanie HFC chladív, ktoré na celosvetovej úrovni bolo prijaté v októbri 2016 v Kigali v Rwande tak, že sa HFC chladivá začlenili do Montrealského protokolu.

Európsky plán je podstatne ambicióznejší ako svetový plán phase down HFC chladív. Do roku 2030 emisie majú poklesnúť o 80 %....

GIZ odborné zázemie pre školenia a certifikáciu UNEP - 1.časť

GIZ odborné zázemie pre školenia a certifikáciu UNEP

Pre spoluprácu s rozvojovými krajinami

UNEP, Halvart Koppen zorganizoval 20.1 seminár pre krajiny z celého sveta, na ktorom boli prezentované alternatívne chladivá z hľadiska ich sortimentu s rozdelením na jednozložkové a zmesi, podľa teplotného sklzu, toxicty, horľavosti a z pohľadu svetových všeobecných a výrobkových noriem. Zdôraznená bola nadreadenosť výrobkových noriem nad všeobecnými, ktorú vnímame...

GIZ odborné zázemie pre školenia a certifikáciu UNEP - 2.časť

Vyššie náplne pre výrobky voči EN 378-1 sú v norme IEC 60335-89 

Dovolené náplne podľa normy  = násobok LFLx13, ale nie viac ako 1,2 kg pre A2L

Limit 1,2 kg A2lzodpovedá výkonu s náplňou 0,5 kg chladiva A3

Podľa obrázku vyššie nie všetky výrobky sú v norme zahrnuté, Vyňaté sú napríklad výrobníky zmrzliny, chladiče nápojov, ... kde limit ostáva 150 g pre propán.

Pre a proti – silné a slabé stránky

150 verzus 500 g limit náplne

 

Viac informácií nájdete v...

NACE kód je pre nás dôležitý – vyžaduje si našu pozornosť

NACE kód je pre nás dôležitý – vyžaduje si našu pozornosť

Štatistický systém v EÚ a vo svete sústreďuje ekonomické údaje pod tzv. NACE kódmi: „Klasifikácia ekonomických činností“. V súčasnosti ekonomické údaje z výroby, montáží, opráv chladiacich zariadení sú sústreďované najmä pod kódmi:

33 – špecializovaný na priemysel vrátane strojov a zariadení

43 – špecializovaný na stavebníctvo, vrátane technických zariadení budov

 

Oba kódy sa ďalej vetvia na:

33.12...

Návrh na doplnenie požiadaviek na ekodizajn podľa Smernice 2009/125/ES

Návrh na doplnenie požiadaviek na ekodizajn podľa Smernice 2009/125/ES

Prístup k informáciám na účely opráv a údržby

Pripravované doplnenie Smernice predpokladá, že pravdepodobne od roku 2022 po uplynutí dvoch rokov od uvedenia prvého kusu na trh bude musieť výrobca, dovozca alebo splnomocnený zástupca poskytnúť odborným opravárom prístup k informáciám na účely opráv a údržby daného spotrebiča za týchto podmienok:

1.      na webovej stránke výrobcu, dovozcu alebo...

Návrh na kooptáciu do predstavenstva Zväzu

Návrh na kooptáciu do predstavenstva Zväzu

Na schválenie valným zhromaždením 27.3.2019, ExpoClub Inceba BA

Vzhľadom na odstúpenie Ing. Jozefa Lofflera z funkcie člena predstavenstva Zväzu na vlastnú žiadosť, predstavenstvo Zväzu navrhlo na kooptáciu riaditeľa servisu  Carrier, spol s r.o., Nitra pána Ing. Martina Ilenčíka, ktorý v praxi rieši zložité zákazky vo vzťahu ku obchodnému chladeniu vyšších výkonov. Keďže táto oblasť nie je zatiaľ v predstavenstve...

NECP - Národný energetický a klimatický plán

NECP - Národný energetický a klimatický plán

Hlavné ciele v oblasti energetiky a klímy do roku 2030

V rámci celej Únie, dosiahnuť v porovnaní s rokom 1990 zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 40 % (jednotlivé členské štáty majú určené podiely podľa miestnych podmienok), záväzný cieľ na úrovni Únie je dosiahnuť podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe aspoň 32 %, pričom podiel OZE v doprave musí...

R134a sa plní len do aut pre export mimo EÚ

R134a sa plní len do aut pre export mimo EÚ

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 8/2019

Seminár veľké tepelné čerpadlá

Seminár veľké tepelné čerpadlá

16.1.2020 SZ CHKT Šamorín

  1. Štatistika tepelných čerpadiel, klimatizácií
  2. Zelená domácnostiam II 
  3. Operačné programy
  4. Nulové domy a TČ
  5. Kontroly energetickej efektívnosti klimatizácie a tepelných čerpadiel 

 

Štatistika oznamovania na www.szchkt.org

podľa druhov tepelných čerpadiel si vyžaduje od oznamovateľov, aby správne určovali výkon tepelných čerpadiel a správne zaraďovali tepelné čerpadlá najmä medzi priemysel a služby v...

Vízia AREA do roku 2025

Vízia AREA do roku 2025

Prezident AREA Marco Buoni je výborný organizátor a víziou zviditeľnil AREA.

AREA sa zviditeľňuje ako svojím spôsobom jedinečná organizácia, združujúca národné asociácie bez účasti firiem. Publikovaná vízia je síce len obecný dokument zhrňujúci všeobecne základné oblasti činnosti podporujúcich podnikanie, ale umožnila stretnutie s vedúcou odboru Klíma na EK, zástupcom európskeho parlamentu a predstaviteľmi spolupracujúcich európskych združení...

Vybrané z predstavenstva 12.12.2019

Predstavenstvo

12. decembra, 2019 v sídle SZ CHKT. Vicenzy 2209/8A, 931010 Šamorín

Zľava Viktor Beláň, Vladimír Orovnický, Jozef Kováč, Ladislav Nagy, Róbert Pallya

 

Vybrané z predstavenstva 12.12.2019

Šamorín od 10:00, sídlo SZ CHKT

Zmena slovného vyjadrenia skratky SZ CHKT

Vývoj techniky s chladiacim okruhom sa dynamicky vyvíja. Uplatnenie chladiaceho okruhu v minulosti prevažovalo v oblasti chladenia, mrazenia potravín. Po roku 1990 vnímame stále...

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

12. december 2019 SZ CHKT Šamorín

Prítomní: V. Orovnický,  L. Nagy, J. Kováč, R. Pallya, Viktor Beláň, P. Tomlein,

Ospravedlnení:  I. Lobík,

  1. Účet za 1. polrok 2019, prehľad nedoplatkov, plán podujatí na rok 2020
  2. 26. val. zhromaždenie, kooptácia do predstavenstva, F-plyny, ekodizajn, chladivá, TČ...
  3. Plán  na rok 2020 (kalendár podujatí), ponuka na výstavu Rácioenergia, DNT´2020
  4. Aktualizačné školenia na chladivá...

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

Bratislava, UFO na moste SNP, 16.12.2019

 

 

Prítomní: Ingrid Neuwirthova (SOPK), Ján Baršváry (SPPK) Vladimír Orovnický a Peter Tomlein, (SZCHKT)

Ospravedlnení:  ...

Materiály:Príručka kvality (7 príloh, 7 dokladov), správa z kontroly hospodárenia za rok 2018 a prvý polrok 2019, skúšobný poriadok schválený MŽP, žiadosti, vzory osvedčení certifikátov, cenník a postup certifikácie a obnovovania platnosti na...