Správy 1/2019

Pripravujeme podujatia - kooptácia do predstavenstva Zväzu
Ponuka na spoluvystavovanie na Rácioenergii
Zo zasadnutia predstavenstva
V Techklime o Leaklogu
Zo školenia na F plyny, kategóriu I
Aktualizačné školenie, štatistika a hlučnosť tepelných čerpadiel
Chillventa nenechala nikoho na pochybách
Z výstavy Froid v Paríži
Základný kurz na prácu s chladivom
Navrhnite na ocenenie Chladenie, Ekoservis 2019
Rezervujte si inzerciu v časopise Správy 2019
Obsahy publikácií SZ CHKT
Norma, štúdia a inzercie 2018
Zo spolupráce slovenského výboru s IIR
Daikin High expert meeting
EN ISO 52016-1 hodinová metóda nie je bin metóda
Ekodizajn ovplyvňuje výrobky
Databáza EPREL
EN ISO 22712 = STN EN 13313
Ilegálny dovoz chladív, recyklácia a regenerácia
Ditl Metal

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

Posledný prieskum za II.Q. 2018

 

Posledný prieskum cien HFC chladív vykonal Öko-Recherche (organizácia poverená Európskou komisiou) za druhý kvartál 2018. Ceny sa vzťahujú k roku 2014 = 100%. Ceny oznámilo 21 veľkopredajcov chladív. Na obrázku je vidieť vývoj cien HFC chladív. Chýba však vývoj cien náhrad za R404A, ako napríklad R449A, R448A a náhrada za R134a chladivo R513A. Ich ceny stále tiež rastú i keď miernejšie.

OD STN EN 779 PO ISO 16890

OD STN EN 779 PO ISO 16890

ZVYKAJME SI NA REKLASIFIKÁCIU FILTROV - PLATÍ OD 09/2018

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD, SZ CHKT Šamorín

 

Informáciu o zmenách v normách s novou kategorizáciou predniesol 12.4.2018  v priestoroch Zväzu na výstave Rácioenergia Ing. Bálint zo spoločnosti Camfil. Venoval sa veľkosti častíc, ktoré vdychujeme z pohľadu ohrozenia nášho zdravia a filtrom, ktoré ich dokážu zachytiť. Normu EN779:2012 nahradzuje norma ISO16890, ktorá prístup...

PONUKA stánku na výstave Rácioenergia 2019

Zväz ako jeden z odborných garantov na výstave:

 

 

Rácioenergia Bratislava

v dňoch 27.-30.3. 2019

 

 

má k dispozícii vlastný stánok. Vzhľadom na to, že výstavné plochy sú pomerne drahé a ekonomická situácia nie je ľahká, ponúkame záujemcom možnosť zakúpiť si menšiu výstavnú plochu 2-10 m2, ktorá by samostatne nebola dostatočná, ale ako spoločná výstavná plocha (3 a viac firiem) by prezentáciu CHKT a TČ zvýraznila. Ceny za výstavnú plochu sa...

Servisné organizácie a elektroodpad

Servisné organizácie a elektroodpad

Zákon o odpadoch č. 79/2015

         V časopise Správy č. 7/2018 sme sa venovali novej kategorizácii elektrozariadení, ktorá platí od 15. augusta 2018. Do kategórie 1 – zariadenia na tepelnú výmenu spadajú všetky elektrozariadenia, ktoré so občan môže kúpiť  a zapojiť doma do elektriny. Môže sa tak zdať, že sa to týka aj fixne namontovanej bytovej klimatizácie. Tú však musí montovať odborne spôsobilá certifikovaná organizácia. Predaj...

Skúšky v Štúrove

Skúšky v Štúrove

4.8., 22.9. a 6.10. 2018 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

Súčasne prebiehali aktualizácia i nové skúšky podľa Nar 2015/2067

Maďarskí odborníci s osvedčením majú záujem o aktualizáciu osvedčenia podľa Nar. 2015/2067.  Na aktualizáciu podľa Nar. 2015/2067/EU i nové skúšky zahŕňajúce chladivá s nízkym GWP prichádza približne rovnaký počet záujemcov. Na počítačový test a písomnú skúšku účastníkov pripravuje lektor Akos Korbacska. ...

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

6. december 2018 hotel Magnólia Piešťany

 

Prítomní: V. Orovnický,  L. Nagy, J. Kováč, R. Pallya, J. Löffler, I. Lobík, P. Tomlein,

Ospravedlnení:  M. Kozický

  1. Účet za 1. polrok 2018, prehľad nedoplatkov, plán podujatí na rok 2019
  2. 25. val. zhromaždenie, kooptácia do predstavenstva, F-plyny, ekodizajn, chladivá, TČ...
  3. Plán  na rok 2019 (kalendár podujatí), ponuka na výstavu Rácioenergia, DNT´2019
  4. Aktualizačné...

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

Bratislava, Loď Dunajský pivovar, 10.12.2018

 

 

Prítomní: Ingrid Neuwirthova (SOPK), Vladimír Orovnický (SZCHKT), Peter Tomlein, (SZCHKT)

Ospravedlnená:  Jarmila Dubravská (SPPK),

Materiály:Príručka kvality (7 príloh, 7 dokladov), správa z kontroly hospodárenia za rok 2017 a prvý polrok 2018, skúšobný poriadok schválený MŽP a návrh na doplnok, žiadosti, vzory osvedčení certifikátov, cenník a postup certifikácie a obnovovania...

Zo zasadnutia projektu Real Alternatives

Zo zasadnutia projektu Real Alternatives

11.12.2018 vo firme Bitzer

Zasadnutie bolo organizované formou návštevy Akadémie vzdelávania fy Bitzer založenou pánom Schauflerom. Spoločnosť Bitzer zastupoval riaditeľ Akadémie pán Volker Stamer, ktorý účastníkov previedol jednotlivými ôsmimi školiacimi pracoviskami zameranými na chladivá, návrh, funkčnosť, efektívnosť kompresorov, frekvenčné invertory, monitoring, vyhľadávanie chýb. Budova kombinuje solárne kolektory, tepelné...