Správy 1/2023

TeploZima
Hľadáme lektorov
Obsah – pripravujeme - ponuka školení, webinár, konferencia
Obzrime sa za rokom 2022 – sme kritickou infraštruktúrou štátu
Tester na expanzné ventily od Radovana sa už vyrába
Hlasovací formulár cenníka prác chladiara
Zo zasadnutia predstavenstva Zväzu 2. decembra
Konferencia o energetickom audite a službách s SIEA
SZVT: Sme aktívni až rádioaktívni. CZT naša pýcha v ťažkostiach
Exportné fórum MZV s emotívnou diskusiou v Šamoríne
ISIB viedol obchodné rozhovory v Budapešti
Real Alternatives chce obnovu projektu k alternatívnym chladivám
AREA v Nariadení uprednostňuje zachovanie súčasného phase down
Systémy zásobníkov tepla pri jeho fluktuačnej výrobe podľa IIR
Klima
Inovácia cykloidného kompresora na chladivo R718 podľa ILK
Ponuka inzercií v časopise Správy SZ CHKT na rok 2023
Súťaž Chladenie a Ekoservis 2023
Obsahy publikácií SZ CHKT 2022
Špeciálna chladnička chladí gama detektory na 90 K
Čo nového bolo v chladivách a výrobkoch na Chillvente 2022
Pripravované Nariadenie - F plyny a alternatívne chladivá
Riziká s prírodnými chladivami podľa Emerson Mikulov
Správna rada COCHKT
Testo s novou váhou a ovládaním plnenia chlafiva

Detektory úniku na Chillvente

Ponuka bola na detektory fixné a prenosné. Prenosné boli ponúkané aj ako osobné najmä pre vstup do priestorov s možnou koncentráciou napríklad propánu alebo oxidu uhličitého. Používane princípy boli žeravená dióda, infračervené, ultrazvukové. Citlivosť hodnotená podľa normy EN 14624 pre R744 bola do 2 g/rok. Pre horľavé chladivá sú vhodnejšie infračervené alebo ultrazvukové detektory a pre nehorľavé chladivá sú vhodnejšie lacnejšie detektory so...

Komponenty a alternatívne chladivá

Hotel Kormorán v Šamoríne 28.10.2022

Komponenty pre alternatívne chladivá sa môžu a nemusia líšiť od tých klasických. Najväčšie rozdielysú z hľadiska horľavosti a vysokého tlaku pri nadkritickom obehu oxidu uhličitého. 

  Horľavosť, respektíve umiestnenie v ATEX zóne si vyžaduje EX prevedenie komponentov napríklad presostatov, štvorcestných ventilov, ventilátorov a podobne. Pokiaľ chladiaci okruh s horľavým chladivom nie je umiestnený v ATEX zóne, tak potom...

Podpora tepelných čerpadiel

SIEA a SAŽP

Podpora beží štandardne s prakticky finančne neobmedzenou podporou, ale s časovou predĺženou dodávkou zariadení v rámci Zelená domácnostiam II. Tak ako sme už v roku 2013 upozorňovali, tepelné čerpadlá budú najviac žiadané (pozri tabuľku nižšie až 13523 ks v rámci ZDI a ZDII), pretože ľudia potrebujú predovšetkým vykurovať a pripraviť teplú vodu (chladenie je pridaná hodnota). V tomto smere tepelným čerpadlám konkurujú v rámci ZD II len...

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 1.

Libor Novák, Jakub Hojnoš

EMBRACO Slovakia s.r.o., Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

 

ABSTRAKT

Tento príspevok pojednáva o rizikách ktoré vyplývajú z použitia HC/A2Lchladív v chladiacich systémoch určených pre komerčné a domáce použitie. V praxi existujú dva druhy rizík, a to odstrániteľné a trvalé. V článku sú oba skupiny charakterizované a detailne vysvetlené. Článok taktiež pojednáva o tom, čo by mal vedieť servisný pracovník a čo...

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 2.

Pokračovanie prvej časti :

4. MINIMALIZÁCIA RIZÍK – PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI

Skôr než servisný technik zaháji servisný zásah, mal by spĺňať nasledujúce požiadavky:

  • Zdravotne spôsobilý – potvrdenú zdravotnú prehliadku
  • Platné osvedčenie na prácu s elektrickými zariadeniami
  • Platné osvedčenie (štátna skúška) pre plameňové zváranie
  • Platné osvedčenie na prácu s F plynmi požadovanej kategórie

Platnosť osvedčení je nevyhnutná pre ochranu samého seba!!!

  • Počas...

Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 3.

 

 

 

 

 

 

 

Pokračovanie prezentácie v časti 4.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 8/2022