Opýtali sme sa na: postup podľa právnych predpisov pri povoľovaní odberu podzemných vôd pre tepelné čerpadlá

1/8/2006, Peter Tomlein

Odpovedala nám Ing. Eva Ondrejčáková, riaditeľka odboru štátnej vodnej správy MŽP SR listom z 21.06. č.6663/2006-5.1, z ktorého uvádzame výťah k postupu podľa súvisiacich právnych predpisov pri:

  1. povoľovaní odberu podzemných vôd pre využitie tepelným čerpadlom,
  2. povoľovaní a evidencie vrtov,
  3. povoľovaní vodnej stavby,

  • K otázke č. 1 –Podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. a písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd. Toto povolenie vydáva orgán štátnej vodnej správy fyzickým a právnickým osobám v zmysle § 21 ods. 2 vodného zákona. Podľa § 3 ods. 3 zákona o vodách podzemnými vodami sú všetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia a v bezprostrednom kontakte s pôdnou alebo s pôdnym podložím vrátane podzemných vôd slúžiacich ako médium na akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia - „geotermálna voda“. Vecne príslušným orgánom na vydanie takéhoto povolenia je miestne príslušný obvodný úrad životného prostredia v zmysle § 61 písm. a) vodného zákona, resp. miestne príslušný krajský úrad životného prostredia v zmysle § 60 ods. 1 písm. a) bod 3. vodného zákona, pokiaľ ide o vodnú stavbu a s ňou spojené osobitné užívanie geotermálnych vôd.
  • K otázke č. 2 – V prípade, že konkrétny vrt je len dočasného charakteru, napr. na vykonanie prieskumu, podľa § 21 ods. 3 písm. a) vodného zákona, povolenie na osobitné užívanie vôd nie je potrebné, iba ak sa nejedná o čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní (§ 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona). V každom prípade je však potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie (§ 28 vodného zákona). Ak takýto vrt spĺňa podmienky, ktoré sú uvedené v § 27 ods.1 písm. a) vodného zákona, je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy. Vrt, ktorý umožňuje osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami je podľa § 52 vodného zákona vodná stavba (viď. bod 3).
  • K otázke č. 3 – V zmysle § 26 vodného zákona sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby. Pri vodných stavbách má orgán štátnej vodnej správy pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby je súčasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím. V prípade, že odbery vôd pre tepelné čerpadlá budú umiestnené v rodinných domoch, podľa § 63 zákona o vodách obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd, ako aj na uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom. V prípade ostatných Vami uvádzaných stavieb je príslušným orgánom štátnej vodnej správy miestne príslušný obvodný úrad životného prostredia. Zároveň upozorňujeme na povinnosť platiť poplatky za odbery podzemných vôd a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd v zmysle § 79 zákona o vodách. Poplatok za odbery iných podzemných vôd na energetické využitie je 0,80 Sk/m3. Zákon č. 230/2005 Z. z. doplnil § 79 ods. 3 vodného zákona o písm. i), kde povinnosť platiť poplatky podľa odseku 2 (§ 79 vodného zákona) sa nevzťahuje na odbery podzemných vôd pri odberoch na účely energetického využitia, ak sa následne vypúšťajú do podzemných vôd, okrem odberov geotermálnych vôd.

Kategórie dokumentu