Kvantifikácia ukazovateľov výskumu a vývoja za rok 2010

18/7/2012, Václav Havelský

Príloha 1  
   
Kategória Počet
I.  
1. Publikácie a citácie v karentovaných časopisoch  
počet publikácií 45 (13)
počet citácií podľa SCI 355 (35)
2. Ostatné  
počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch 10 (2)
počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých časopisoch 13 (2)
počet  vedeckých monografií 0 (1)
počet odborných knižných publikácií 0 (1)
 
II.  
1. Patenty  
patentová prihláška v SR  
samostatná patentová prihláška do zahraničia  
európska patentová prihláška  
medzinárodná prihláška patentov v Patent Cooperation Treaty  
počet krajín kde je patent chránený  
2. Plánované patentové prihlášky  
patentová prihláška v SR  
samostatná patentová prihláška do zahraničia  
európska patentová prihláška  
medzinárodná prihláška patentov v Patent Cooperation Treaty  
počet krajín kde je patent chránený  
3. Udelené patenty  
v SR  
v zahraničí  
európsky patent  
počet krajín kde je patent chránený  
4. Realizované patenty  
v SR  
v zahraničí  
5. Vynálezy, úžitkové vzory  
v SR  
v zahraničí  
 
III.  
1. Aplikované výsledky  
model 1 (0)
prototyp  
nový výrobok  
poloprevádzková linka  
overená technológia  
nová odroda  
softvérový produkt 1 (0)
výsledky premietnuté do právnych predpisov a noriem 2 (1)
ostatné výsledky aplikovaného výskumu  
 
IV.   
1. Výstupy do vzdelávania a popularizácie vedy  
počet účastníkov formálneho/neformálneho vzdelávania 2655 (1500)
počet pripravených vzdelávacích kurzov 37 (53)
počet diplomantov, ktorí sa zúčastnili odborného pobytu, stáže (z toho žien) 10 ( 3)
počet doktorandov (do 35 rokov), ktorí sa zúčastnili odborného pobytu, stáže (z toho žien) 7 (2)
počet doktorandov (nad 35 rokov), ktorí sa zúčastnili odborného pobytu, stáže (z toho žien)  
počet PhD. Študentov, ktorí sa zúčastnili odborného pobytu, stáže (z toho žien) 3 (2)
počet docentov a profesorov, ktorí sa zúčastnili odborného pobytu (z toho žien) 1 (0)
počet diplomantov, ktorých diplomové práce súviseli s príslušnou problematikou 37 (6)
počet PhD. študentov, ktorých témy doktorandských prác súviseli s prísl. problematikou 5 (3)
popularizačné aktivity  
 
V.  
1. Ostatné výsledky  
oponovaná výskumná správa určená pre štátnu správu  
audiovizuálna tvorba 1 (0)
elektronické dokumenty (vydané len vo forme čitateľnej cez PC, internet a pod.) 62 (10)
usporiadanie výstavy 12 (2)
usporiadanie seminára, konferencie 18(3)
ostatné výsledky - časopis SZCHKT - Chladiaca a klimatizačná technika + Učebné texty SZCHKT 48 (8) + 12 (2)
 
VI.  
1. Pridaná hodnota  
novovytvorené pracovné miesta 4 (0)
počet vytvorených post-doktorandských miest 1(0)
vedecké monografie, odborné knižné publikácie  
vytvorené partnerstvo medzi akademickým sektorom a podnikateľským sektorom 1 (0)
založenie nového podnikateľského subjektu za účasti vedeckých pracovníkov  
projekty na realizáciu technickej inovácie výrobkov, výrobných procesov 1 (0)
projekty na realizáciu spoločenskej netechnickej inovácie  
vytvorenie inovatívnych podnikov high-tech (start-up, spin-off)  
   
* Prosíme uvedené počty v jednotlivých kategóriách tabuľky konkretizovať priloženým zoznamom !
(napr.: aké patenty/citácie/tvorba/pracovné miesta, kde použité a za koľko, vyhodnotenie prínosov)

Kategórie dokumentu