Chladivá

Vypúšťanie propánu do prostredia

27.9.2022, PT, SZ CHKT

Je síce dovolené, keďže skleníkový efekt propánu je veľmi nízky, ale musí byť správne a bezpečne vykonané. To znamená nielen technologicky správne, ale aj so zabezpečením okolia, aby nemohlo prísť k náhodnému zdroju zapálenia.

V Indonézii chladiari v suteréne vypúšťali propán, pričom okno vo výške 1,5 m bolo otvorené. Chladivo sa koncentrovalo pri podlahe. Po vypustení chladiva pokračovali v práci spájkovaním a nastal výbuch. Jeden z nich zahynul....

Havárie s propánom treba zaznamenávať

27.9.2022, PT, SZ CHKT

Propán R290 je horľavý a výbušný. Ako chladivo má limitované náplne v chladiacich okruhoch, ktoré by aj v prípade úniku nemali umožniť vznik horľavých koncentrácií. Najväčšie riziká vzniku horľavých koncentrácií sú pri servise a to najmä ak sa vykonáva za bežnej prevádzky s pohybom aj cudzích osôb.

 

IIR má pracovnú skupinu

Nehody s horľavými chladivami stávajú a treba ich zaznamenávať. IIR vytvorila pracovnú skupinu, ktorá si takýto cieľ kladie....

Všeobecný prehľad bezpečnostných IEC noriem

31.5.2022, PT, SZ CHKT

Vo vzťahu k horľavým chladivám

Platných pre zariadenia RACHP a zamerajú sa na revízie normy IEC 60335-2-89 o konkrétnych požiadavkách na komerčné chladiace spotrebiče so zabudovanou alebo oddelenou chladiacou jednotkou alebo kompresorom a normu IEC 60335- 2-40 o osobitných požiadavkách na elektrické tepelné čerpadlá, klimatizácie a odvlhčovače. Webinára, ktorý organizoval UNEP 29.3, sa zúčastnili národní experti na chladenie a normalizáciu z krajín článku 5...

Prijatie dlho očakávanej normy na horľavé chladivá

29.4.2022, PT, SZ CHKT

IEC – medzinárodná elektrotechnická normalizačná komisia odsúhlasila zvýšené náplne v domácich inštaláciách klimatizácií, tepelných čerpadiel

29. apríla a po viac ako šiestich rokoch revízie bola schválená norma IEC 60335-2-40: ide o normu pripravenú Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou*. Táto nová norma povoľuje vyššie limity plnenia pre uhľovodíky a iné horľavé chladivá vrátane chladív A3 s „vyššou horľavosťou“, ako je R290 (propán) a...

Základná časť výrobkovej značky ATEX

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Základná časť výrobkovej značky ATEX 

V Európskej únii označenie CE (požiadavka) označuje, aká by mala byť základná časť označenia ATEX. 

Táto požiadavka je špecifikovaná v európskej smernici 2014/34/EU. Za označením CE a prípadne identifikačným číslom notifikovaného kontrolného orgánu nasleduje špecifické označenie ochrany pred výbuchom, symboly skupiny a kategória zariadenia".

 

Tabuľka Základná časť značky ATEX

Kategória zariadení označuje, v...

Klasifikácia rizikovej zóny pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Klasifikácia rizikovej zóny 

pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

V ATEX smernici sú plyny zoskupené podľa skupín výbušného prostredia. Bez ohľadu na minimálnu energiu vznietenia sa rozlišuje predovšetkým medzi plynmi v baniach (metán, skupina I) a inými plynmi v povrchových aplikáciách (skupina II). 

Táto druhá skupina II (A-propán) je zasa rozdelená podľa hodnoty minimálnej energie zapálenia EMI:

(EMI= Je to minimálna energia iskry,...

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

1.8.2021, PT, SZ CHKT

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

Chladiace okruhy s horľavými chladivami pracujúce v horľavom prostredí 

Význam smerníc ATEX sa dostáva do pozornosti výrobcov, projektantov najmä z dôvodu uplatňovania horľavých chladív v chladiacich okruhoch v horľavom prostredí.

Sú dve ATEX smernice súvisiace s umiestňovaním výrobkov vo výbušnom prostredí: 

  1. ATEX “Pracovisko” Smernica 1999/92/EC o bezpečnosti zamestnancov pri práci v atmosfére...

ANALÝZA RIZÍK S HORĽAVÝMI CHLADIVAMI

1.8.2021, PT, SZ CHKT

Analýza rizík s horľavými chladivami

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Rovinka, výber z príručiek k horľavým chladivám

Horľavé a tiež toxické chladivá sa používajú od začiatku existencie chladiacich okruhov už takmer 150 rokov. Vzhľadom na stále intenzívnejšie používanie horľavých chladív a to aj v komfortnej klimatizácii môžeme sledovať množstvo publikácií od ASERCOM, JSRAE, UNEP, IIR, AEFYT, ISO, CEN ..., ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou pri práci...

Adaptívne ALC zaplavovanie výparníka s takmer nulovým prehriatím

1.6.2021, PT, SZ CHKT

Adaptívne ALC zaplavovanie výparníka s takmer nulovým prehriatím

            Využíva ALC pri vyšších vonkajších teplotách, kedy sú aj vyššie požiadavky na chladiaci výkon. To znamená s takmer nulovým prehriatím pracujú výparníky len pri vyššej záťaži.

 

Použitie Combi ejektora v teplotných podmienkach strednej Európy

            Combi ejektor bol použitý v menšom supermarkete Eldeka Fausten v Dusseldorfe, kde sa dosiahli celoročné priemerné úspory 6734 kWh,...

SEER, SCOP, SEPR určujú energetické triedy na štítkoch

1.6.2021, PT, SZ CHKT

SEER, SCOP, SEPR určujú energetické triedy na štítkoch 

Ide o legislatívnu podporu energeticky efektívnych výrobkov

            Od roku 2018 sa od čoraz prísnejších európskych predpisov vyžaduje, aby všetci výrobcovia chladičov tekutín a tepelných čerpadiel mali za určitých teplotných podmienok štítok energetickej triedy zodpovedajúci minimálne A+. 

Toto označenie a energetické triedy sa stali nevyhnutnými pre výrobcov chladičov a tepelných čerpadiel, aby mohli...

Zvyšovanie účinnosti booster systémov s CO2

1.6.2021, PT, SZ CHKT

Zvyšovanie účinnosti booster systémov sCO2

Využitie DC motorov, rekuperácie, ejektorov adiabatického predchladenia kondenzátora 

            Na seminári Schecco firma Carel prezentovala možnosti zvyšovania účinnosti CO2 booster systémov s nadkritickom obehu využitím rekuperácie, adiabatického chladenia a ejektorov s modulovaným výkonom. Srdcom vysoko účinných okruhov s chladivom CO2 sú kompresory s DC inverterom, EEV a ejektory s modulovaným výkonom.

Zvyšovanie...

Trh s chladivami sa mení v prospech prírodných chladív

1.6.2021, PT, SZ CHKT

Trh s chladivami sa mení v prospech prírodných chladív

Výrobcovia musia robiť dôležité rozhodnutia

Trh najmä s tepelnými čerpadlami, s klimatizáciou sa cíti byť ohrozený v prípade rýchlejšieho vylučovania HFC chladív z používania. Situácia s chladivami v obchodnom, priemyselnom, prepravnom chladení je pomerne saturovaná použitím chladív R744, R290 a R717.