Dni energií na Slovensku 2015

Ciele a činnosť zväzu

Výstavy

Zväz je garantom podujatí pri výstavách Gastra Nitra, Klimatherm Košice, Gas-thermoclima Trenčín a ďalších. Sám organizuje výstavy náradia a ekologických výrobkov.
SZ CHKT a Montrealský protokol.

Väčšina činností vrátane systému regenerácie a školení na prácu s látkami na zabezpečenie zaväzkov SR vyplývajúcich z podpisu Montrealského protokolu a jeho dodatkov pre oblasť chladiacej a klimatizačnej techniky je vykonávaná priamo členmi Zväzu.

Servisná sieť.

Po rozpade podniku Kovoslužba Praha, ktorý vytváral servisnú sieť opravárov v bývalom Českolovensku, prevzal Zväz organizácií a pracovníkov CHKT v ČSFR databázový systém zahŕňajúci cca 2500 opravárov, u ktorých zaisťoval celoživotné vzdelávanie. V roku 1993 vznikol Slovenský zväz CHKT, ktorý tieto úlohy prevzal na seba. Databázu priebežne doplňuje novými vyškolenými opravármi, ktorým prideľuje registračné číslo odborníka Zväzu, zapisuje ich do svojho Zoznamu registrovaných odborníkov za predpokladu splnenia vysokých nárokov na odbornosť i morálne vlastnosti.

Vzdelávací systém.

Zahŕňa aktivity jednotlivých sekcií Zväzu v súčinnosti so školiacimi pracoviskami Zväzu, ďalej s STU Bratislava, TSÚ Piešťany a pod.

Databáza členskej základne Zväzu.

Zoznam členskej základne Zväzu je obnovovaný a vydávaný ročne vo forme Info-katalógu pre potreby členov Zväzu a ich zákazníkov.

Kontaktná adresa:

SZ CHKT
Ulica Vicenzy 2209/8A
931 01 Šamorín
tel.: 031/550 1674,
fax.: 031/550 1748
E-mail: szchkt@szchkt.org

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

združuje slovenských i zahraničných, podnikateľov, zamestnancov, inštitúcie, firmy a ostatných záujemcov z oblasti výroby, dovozu, obchodu, servisu, vzdelávania a užitia chladiacej a klimatizačnej techniky

Členská základňa

Zväz bol založený 28.7.1993. Dnes má 450 členov, z toho viac ako 250 kolektívnych (firiem).

Organizácia zväzu

Členskú základňu tvoria individuální členovia rôznych profesií v obore chladenia (napr. projektanti, konštruktéri, montážni a servisní pracovníci, technici a pod.), a firemní členovia (projekčné a montážne organizácie, servisné podniky, výrobcovia, prevádzkovatelia, štátne skúšobne, vysoké školy, učilištia, výskumné ústavy a pod.). Pre zaistenie odbornosti sú vytvorené sekcie:
- výrobná,
- servisno-obchodná,
- vzdelávacia,
- projekčná,
- uživateľská /inžiniersko-dodávateľská/.

Základné okruhy činnosti

¨ zaisťovanie a poskytovanie technickej a odbornej pomoci, organizácia výmeny skúseností,
¨ zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie členov,
¨ spracovanie pravidelných informácií v obore formou periodík,
¨ publikačná činnosť,
¨ účasť pri tvorbe legislatívy týkajúcej sa záujmu členov,
¨ vydávanie adresára podnikateľov a organizácií pôsobiacich v obore,
¨ poskytovanie odborných konzultácií, stanovísk a poradenstva, riešenie úloh výskumu, spracovanie štúdií a podkladov,
¨ účasť vo všetkých oblastiach recyklácie, regenerácie a náhrad chladív,
¨ zabezpečovanie informácií o zahraničných výrobkoch a technológiach,
¨ školenia opravárov s registračným číslom SZ CHKT,
¨ školenia na odbornú spôsobilosť na prácu s látkami.

Informačná činnosť

Redakčná rada vydáva tri periodiká Technické noviny, Spravodajcu, Späť k základom, učebné texty ku školeniam a zoznam členov a podobne.

Správy

- sú vydávané jedenkrát mesačne o rozsahu 16 až 20 strán. Obsahuje najnovšie poznatky z oboru, informácie o usporiadaných seminároch, výstavách a školeniach. Sú určené tiež na informovanie členov Zväzu o výrobnej alebo obchodnej ponuke veľkých výrobcov alebo obchodníkov.

Technické noviny

- sú vydávané 1x mesačne o rozsahu cca 28 strán. Prinášajú aktuálne odborné články domácich i zahraničných autorov, výber zo zahraničných časopisov s minimálnym oneskorením. Výber týchto článkov je zameraný na potreby členov zväzu.

Späť k základom

- učebné texty vydávané cca štvrťročne o rozsahu 24 strán pre potreby celoživotného vzdelávania v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky. Ďalej sú v rámci učebných textov vydávané rozsiahlejšie monotematické okruhy, napr. viacjazyčný slovník, technologické postupy opráv, ...

Hospodárenie zväzu.

SZ CHKT je nezisková organizácia, ktorej činnosť sa kryje z členských príspevkov pre individuálnych členov v dlhodobo nezmenenej výške 600 Sk/rok a pre firmy podľa počtu pracovníkov v chladení, klimatizácii.

Sympózia, semináre.

Pre zvýšenú informovanosť členov sú usporiadené semináre na témy:
- Oleje-retrofit-ventily-dehydrátory,
- Recyklácia chladiva R12 a jeho náhrady,
- Servisné zabezpečenie na nové chladivá,
- Šanca pre amoniak,
- Nahradzovanie CFC chladív,
- Servis zariadení s izobutánom

Celoživotné vzdelávanie.

Zväz prostredníctvom svojich školiacich pracovísk uskutočňuje cyklické školenia na registračné číslo odborníka Zväzu. Zamerané sú na stredné chladenie a klimatizáciu v Novom Meste nad Váhom a na domáce chladenie a mrazenie v Zlatých Moravciach.

Pripravujeme.

- Medzinárodnú konferenciu: „Kompresory"
- školenia na odbornú spôsobilosť na prácu s látkami podľa zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme NR SR,
- vydanie učebných textov ku školeniam na odbornú spôsobilosť,
- cyklické školenia v rámci celoživotného vzdelávania špecializované buď na stredné chladenie a klimatizáciu alebo domáce chladenie a klimatizáciu s vydávaním učebných textov.