Zasadnutie predstavenstva Zväzu

3.3.2023, PT, SZ CHKT

3.3.2023, SZ CHKT Šamorín 

 

Prítomní: L Nagy, Ivan Lobík, Róbert Pallya,  V. Orovnický, Peter Kuliaček, 

Rozšírené predstavenstvo: P. Tomlein,         Ospravedlnení: Jozef Kováč,      Neprítomný: Martin Ilenčík

Program:

 1. Príprava 29. valného zhromaždenia SZ CHKT 24.marca 2023 na Inchebe
 2. Účet za rok 2022 (Košíková ZSVTS, Vassová, Chladenie), nedoplatky, plán podujatí a rozpočet na rok 2023
 3. Kooptácia 2023, návrhy na cenenia osobností, výrobkov, realizácií 
 4. Revízia Nariadenia 517/2014/EC, vzdelávanie, akreditácia, certifikácia inštalatérov TČ, aktualizácia.
 5. Výstavné aktivity Zväzu, tepelné čerpadlá, servisná konferencia, SV IIR a VVVTZ 25.10. 2023 v Patrii.
 6. Rôzne: AREA, EHPA, IIR, ICR,  MŽPSR, MH SR, TNK, Sekcia CHKT SOPK, SPPK, ZSVTS, OPO, BpB 
 7. Konferencia 2023-program. Recyklácia chladív, výrobkov malých, veľkých (profi) CHZ. 
 8. Zápis z rokovania a jeho overenie. Technická vybavenosť priestorov v Šamoríne

Predstavenstvo berie na vedomie

 1. Správu vnútornej i externej kontroly o hospodárení, odvode daní, plnení uznesení 28. vz Zväzu, nedoplatky členov k 31.12.2022. Externú kontrolu vykonali pani Holická a Ing. Zuzana Košíková, ZSVTS. 
 2. Kooptácia M. Maťašovského na 29. v.z. SZ CHKT a správu zo zasadnutia SR CO CHKT (Správy 1,2/2023).
 3. Informáciu o  publikačnej činnosti Zväzu CHKT v 8 periodikách Zväzu, web učebné texty zborníky z konferencie a Summitu, videa online konferencie na www.szchkt.org, aktualizácie web stránky. 
 4. Informáciu zmeny v zákonoch. Pripomienkovali sme návrhy revízie Nar. Fplyny, Obnova Budov, ...
 5. Podporili sme draft normy ISO EN 22712 o odborných znalostiach pod koordináciou ISO DIN. Používame náš preklad normy STN EN 378 1-4 a jej dodatkov prezentovaných na konferencii 20.10.21
 6. Informáciu zo SR COCHKT z 15.12.2022. Zasadnutie zlúčenej TK 81–VK a CHT sa pre Covid nekonalo.
 7. DNT, výstava Rácioenergia´2023, výstavný stánok, porady TK81 na stánku plán 24.3.2023. 
 8. Uskutočnenú 10. IIR online konferenciu Compressors 13.1.2021 a prípravu 11. IIR konferencie Compressors 2024, ktorej prezidentom bude Prof. Armin Hafner z NTNU v Trondheime.
 9. Plán školení a Leaklog 1.4.2022 a  23.10. 2023 s kontrolou detektorov, vývev
 10. Program Leaklog po synchronizácii vo web aplikácii v Sj, Aj, Mj, Pj už aj v Čj.
 11. 55 skúšok a 979 osvedčení  na chladivá s nízkym GWP v 397 ks v SJ,427 ks v MJ.
 12. Podľa dodatku skúšobného poriadku a Nar 2015/2067 ponúkame aktualizačné školenia, skúšky 
 13. Skúšky na F plyny a TČ v roku 2022 boli na SOŠ v ZM, v Šamoríne, Štúrove, Púchove, Nitre.
 14. V poradí 9. poradu k podpore TČ v spolupráci so SIEA a SAŽP sme realizovali v hoteli Dixon v BB 17.1.2023
 15. Fungujúcu online fakturáciu cez TrustPay.
 16. Prezentácia Zväzu v TZB, IIR News, Chlazení, VOČ portáloch Energie, TZB, Energie pre Vás, a ďalších.
 17. Výsledky recykl. chladív 2022 a ponuky na regeneráciu firmou Daikin, Prozon, Carrier, Chromek, vyššie ceny zneškodňovania chladív podľa §2 zák. č. 210/2019 Z.z. a výrobkov v SR  podľa 79/2015 Z.z. Správy 5/2022
 18. Členstvo v AREA,  v EHPA v SV IIR reprezentované tajomníkom a prezidentom Zväzu. 
 19. Revíziu Nar. 517/2014/EU s platnosťou od roku 2024, zákaz nevratných nádob, sprísnené kvóty, ..., 
 20. Členstvo Zväzu SOPK, SPPK, ZSVTS, BpB spoluprácu s MŽPSR (Fplyny, voda), MHSR (TČ) MPSVaR (VTZ).
 21. Členstvo Zväzu v BpB a SKI s cieľom reprezentovať TČ a CHKT od roku 2021 reprezentované prezidentom Zväzu využité najmä k pripomienkovaniu vyhl. K EHB a dotáciám v programe Obnova budov.
 22. Realizáciu zák. č. 309/2009, certifikáciu inštalatérov TČ s podľa EU.CERT.HP. Akreditované na MŠRVaŠ č. 3279 podľa zákona 136/2011 a vyhl MH SR realizované 2012 až 2022 s celkom viac ako 500 absolventami.
 23. O školenie podľa vyhlášky 508/2009§18(2) pre kategóriu I na VTZ tlakové §16 nebol v r. 2022 záujem.
 24. Školenia na VTZ PZ §§ 16 a 18 absolvovalo doteraz viac ako 250 odborníkov. Rok 2022 nula odborníkov.
 25. Školenie podľa zákona 314/2012 Z.z. na kontroly KZ sa pre Covid nekonalo.
 26. Súťaž o naj žiaka  nebola od roku 2007. Zúčastnili sme sa súťaže žiakov ČR, Euroskils v 09/2021 v Grazi.
 27. Peter Havala pripravuje A. Ladiča na Euroskills 2023 v Gdaňsku.
 28. Súťaž MT mladý tvorca Nitra sa po pandemickom roku opäť nekonala.
 29. Ponuku Zväzu na kontroly detektorov, tlakomerov, vývev,
 30. Národné značky kvality TČ dľa pravidiel EHPA sú v SR zastavené. Používa sa Keymark a prípadne Eurovent.
 31. Na stránke sú publikované učebné texty, príručky, RA4L, v rámci školení podľa Nar. 2015/2067/EÚ .
 32. Doplnili sme vybavenosť dielne Zväzu o prístroje Gunt na chladiaci okruh ET 900 a elektriku ET 170.
 33. Realizáciu Duál vzdelávania vo fy Frigproduct, Pastorkalt, Fiving, Secop, MFTeam, Tittl, Jares, PrimaClima.
 34. Možnosti štúdia na SOŠT Zlaté Moravce propagované priebežne v Správy 2022 je treba zintenzívniť.
 35. Výraznejšie sa propaguje mapa tepelných čerpadiel na stránke Zväzu.

Predstavenstvo schvaľuje

 1. Kontrolu plnenia uznesení z 28. v. z., návrh uznesení na 29. valné zhromaždenie a Správy 2/2023.
 2. Účet za rok 2022 SZCHKT, HV SZ CHKT je pozitívny, rovnako ako účet CO CHKT Správy 2/2023. 
 3. Kooptáciu M. Maťašovského do predstavenstva Zväzu zverejnenú v časopisoch Správy 1,2 2023.
 4. Správy 2/2023 a pozvánku na 29. v. z. 24.3. na Rácioenergii, Incheba v Bratislave.
 5. Na v.z členovia predstavenstva upriamia pozornosť na stav a trendy v oblasti, ktorú reprezentujú.
 6. Chladenie 2023 V. Maguľák za inovácie CHT/TČ. Najlepšiu DP D. Lamparský. Zaslúžilý člen Zväzu Ján Jankeje.
 7. Na základe odporúčania SV IIR po splnení podmienok zo zákona, ocenenie Zväzu Chladenie´2023 firme Mag CHT za inovácie chladenia a tepelných čerpadiel.  Ocenenie Ekoservis´2023 za najviac zhodnoteného chladiva v roku 2022 získali fy E.D.T. spol s r.o., Klimatrend, Interkontakt. 
 8. Účet za rok 2022 COCHKT. Predbežný daňový základ z príjmov od nečlenov je 9 331,88 €, daň 1 959,78 €.
 9. Rozpočet SZ CHKT do výšky 390 tis Eur na rok 2023, ktorý max. do 20 % zahŕňa náklady na chod Zväzu s prevahou neziskovej hospodárskej činnosti Zväzu, Predbežný daňový základ za rok 2022 z príjmov od nečlenov je 19.139,56 €, daň 4019,31 €. Mzdové náklady sa zvyšujú o 12 %. Rozpočet uverejnený v Správy 2/2023.
 10. Záznam SR podľa Stanov CO CHKT sa konala 15. december 2022 na Pontoón v Bratislave (Správy 1/2023).
 11. Účet za 1. polrok 2022 COCHKT a cenníky prác schválené SR CO CHKT podľa zápisu zo 15.12. (Správy 1/2023). 
 12. Platby za školenia realizátorom, prednášateľom, do časopisov, cena skúšok, školení...sa upravili od r.2023. Cenaobnovy platnosti osvedčení je na 5 r. ostáva. Ceny sa upravia sa v súlade so zmenou vstupných nákladov.
 13. SV IIR online dňa 27.10.2022 v rámci programu Summitu TČ s návrhom zvýšenia spolupráce VVVTZ.
 14. Členovia, ktorí do 01/2023 neuhradili MČP za r. 2021 bez udania dôvodu sú v zmysle stanov vylúčení zo Zväzu. Tým, ktorí majú nedoplatky za rok 2022 sú pozastavené služby Zväzu.
 15. Realizácia záverov z online zasadnutia SV IIR 27.10.2022 sú prezentované v Správy 2/2003 strana 42.
 16. Závery z porady k TČ v spoločnosti Fiving 2021 a na SIEA/SAŽP dňa 20.1.2022, Správy 2/2022, 1/2023
 17. Závery z diskusie k horľavým chladivám 26.10. v hoteli Kormorán v rámci programu servisnej konferencie.
 18. Nie je požiadavka na MV SR PHZ na postupy podľa TP-tech. pravidiel k horľavým chladivám. 
 19. Presadzovať s MV SR STN EN 378 ako základnú metodiku pre posudzovanie požiarnej bezpečnosti
 20. Pokračovať v aktualizačných školeniach na TČ, chladivá, VTZ plynové s dôrazom na medzné koncentrácie resp. alternatívny manažment rizík podľa normy ISO5149 a EN378, ISO 60335-2-40 aj v Leaklog.org.
 21. Propagáciu SOŠT ZM a SOŠ BA na štúdium učebného odboru (2683 H17, 26 79 N(Q)
 22. Obnovovať, vydávať učebné texty, testové otázky pre chladivá okruhy, TČ ap. 
 23. Leaklog web aplikáciu aj pre prevádzkovateľov s prideľovaním práv na zápisy a schvaľovanie. 
 24. Prispôsobovať riešenie excelovskej aplikácie Zväzu v spolupráci s SIEA na kontroly KZ a TČ, VTZ TZ a PZ. 
 25. Spoplatnenie certifikátov obnovovaných po prerušení rok a viac na úrovni vydania nového certifikátu.
 26. Nákup, inštaláciu chladiacich okruhov a prístrojov na účely výuky s CO2/A2L a A3, školenia s napojenými meraniami prístrojmi Climacheck, Fluke, Testo, CoolTool, Lucas Nuelle a Gunt. 
 27. Školenia a skúšky s testami a učebnými textami na F plyny podľa 2015/2067 a TČ podľa cenníkových cien za trojdňové školenie a skúšku pre kategóriu II a štvordňové pre kategóriu I. Cena školenia na F plyny sa mení počtom dní. Pri zahrnutýchprírodných chladív je cena z školenie a  skúšku pre kategórie I/II vyššia. 
 28. Školenie a skúšky na obnovu osvedčenia podľa Nar.2015/2067 sú 3/2 dňové pre kategórie I/II vrátane RA4L.       
 29. Organizovať školenia na §§ 16 a 18 podľa vyhlášky 508/2009 na všetky chladivá v spolupráci s TI SR pre VTZ plynové a v prípade záujmu aj pre VTZ tlakové najbližšie 28.3.2023 v Šamoríne.
 30. Pripomienky Zväzu v rámci AREA k revízii Nar. 517/2014 a podpora predĺženia používania F plynov v AC a TČ navrhovaného výrobcami v rámci EPEE a vedeckou komunitou k stanovisku KTH Štokholm (pozri stranu 22) 
 31. Pripomienky z konferencie 17.1. k úprave dotácii cez SIEA ZD III a SAŽP v „Obnova budov“
 32. Podporiť certifikáciu osôb a firiem na prácu s alternatívnymi chladivami  pri revízii Nar. 517/2014.

Predstavenstvo odporúča

 1. Propagovať valné zhromaždenie a kooptáciu 24.3. na Inchebe Bratislava 
 2. Pripravovať servisnú konferenciu 23.-25.10. 2023 k 30 rokom Zväzu s výberom NAJ realizácie 2018-23, spoluprácu VVVTZ
 3. Pánovi Zöldfayovi prednášať na základnom kurze účinky zákona k F plynom a ku bezpečnosti s A2L, A3.
 4. Firmám zintenzívniť publikačnú činnosť vykonávať analýzu rizík vo vzťahu k BOZP. Používať KBÚ chladív.
 5. Ponuku školení SZ CHKT dopĺňať postupne o chladivá z nízkym GWP, podľa STN EN22712 vyhlášky č. 508/2009, Nariadenia vlády 576/2002, Vydávať doklad podľa vyhl. 508 § 18(2) na účte certifikovanej osoby.
 6. Publikovať zámery TK81 Chladiaca technika, školení, informácie firiem a podobne v časopise a na web stránke Zväzu.
 7. Predajcom chladív a komponentov uplatniť systém kontroly citlivosti elektronických detektorov.
 8. Poďakovanie na 28. v.z. V. Holickej za prácu v KK, pani Slezákovej za organizáciu školení na F plyny,  členom Zväzu za prácu v TK pre CHKT, Prof. Havelskému za prácu v redakčnej rade a v org. výbore IIR konferencie, org. výboru za servisnú konferenciu´2022 a Summit TČ 2022, lektorom Zväzu za lektorskú, skúšobnú činnosť pánom Nagyovi, Kováčovi, Brestovskému,  Kuliačkovi, Ondrejmiškovi, Valentovi, Zoldfayovi, Jankejemu, Havalovi, Pállyovi, Šimkovi.. Bačovi, 

Zápisnicu overili dňa 3.3 2023 páni V. Orovnický, L. Nagy, R. Pállya, I. Lobík, P. Kuliaček,                                               zapísal PT

 

K bodu 5 Na valnom zhromaždení členovia predstavenstva upriamia pozornosť na:

 • Situáciu s chladivami ( ceny, chladivá s nižším/vyšším GWP v nimi zastupovaných aplikáciách.
 • Horľavé chladivá a CO2 . Súčasné a alternatívne chladivá v nových výrobkoch a pre  Retrofit. 
 • Tézy pre dôležitosť tepelných čerpadiel pre budovy, digitalizáciu, dekarbonizáciu a decentralizáciu.
 • Tepelné čerpadlá, kalibrácia meradiel, odpady, obaly, ponuka vzdelávania
 • Odporúčania, vízie pre prax. Rozsah cca normostrana, prispôsobiť pre uvedenie do časopisu 

 

 1. Ladislav Nagy: Stav v zabezpečovaní chladív v servise. Ceny chladív. 
 2. Ivan Lobík: Stredné a veľké obchodné chladenie. Ceny práce chladiarov. 
 3. Vladimír Orovnický: Trendy v klimatizácii, TČ, monitoringu, čistote vnútorného prostredia. 
 4. Jozef Kováč: Tepelné čerpadlá v bytovej výstavbe
 5. Miro Maťašovský: Stav dodávky komponentov k alternatívnym chladivám
 6. Peter Kuliaček: Tepelné čerpadlá s alternatívnymi chladivami v priemyselnom a inom využití
 7. Róbert Pallya: Ponuka na vzdelania na profesiu chladiara, možnosť jednoročného vzdelania.

Oceníme zhodnotenie chladiva

Zhodnotene chladiva – jeho odber a uskladnenie

s následnou buď recykláciou alebo predajom – je základom pre zníženie únikov chladiva pri väčších opravách, alebo pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Totiž pri normálnej prevádzke úniky sú pod 1 % a tak asi 9-15 % únikov je možné vztiahnuť na poruchy, havarijné stavy a pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Je dôležité, aby chladivo bolo vždy pred opravou, vyradením z prevádzky zo zariadenia odobrané a uskladnené, čiže zhodnotené.

V roku 2022 sa zvýšili ceny za spálenie chladiva. Zničilo sa 0,5ton chladiva čo je 95% pokles voči roku 2021

Z toho 0 kg R22, R502, R407A, 211 kg R410A, 109 kg R407F, 2.29 kg R404A. Regenerácia chladív sa na Slovensku nevykonáva. 198 kg chladiva bolo recyklovaného (to číslo je reálne vyššie)

Predstavenstvo Zväzu rozhodlo oceniť členov Zväzu, ktorí v rámci servisu zhodnotili najviac chladiva (mimo SF6 ) v roku 2022 a to spoločnosti E.D.T., Klima Trend a Interkontakt.

 

Znižovanie emisií F plynov sa ukazuje nedostatočné

Jednoduché riešenia na znižovanie emisií HFCs chladív neexistujú, počíta sa s mixom opatrení, ktoré treba realizovať podľa Nariadenia 517/2014/EU, ktoré spôsobia, že HFC chladív bude stále menej a budú stále drahšie. Podporu politickým rozhodnutiam o postupnom vylučovaní HFC chladív chápeme u nás podmienečne:

 1. na základe preukázanej energetickej, ekologickej a ekonomickej efektívnosti, 
 2. pripravenosti našich odborníkov na zabezpečenie výroby, montáže a servisu s alternatívnymichladivami s nízkym GWP,

vo väzbe na certifikačný systém zavedený na F plyny – právne podporený Nariadeniami EÚ.   

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 2/2023

 

Kategórie dokumentu