AREA s novým vedením

1.10.2008, Peter Tomlein

AREA - Európska asociácia národných zväzov v odbore chladenia a klimatizácie zasadala 31.10 – 1.11. v Bruseli s novým predsedníctvom pod vedením prezidenta pána Gerharda Neuhausera z Rakúska. Stalo sa tak po odstúpení bývalého vedenia VDKF v Nemecku (pozri Správy 6/2008). V predsedníctve vo funkcii viceprezidenta pracuje Zoltán Attila (H), vo funkcii hospodára Frank Heuberger (G), Graeme Fox (UK – člen), Per Vemork (No – člen). Predstavil sa tiež nový generálny tajomník Olivier Janin (F) na základe zmluvy medzi AREA a Orgalime.

Komisie pre stratégiu, vzdelávanie a techniku

Zľava prezident AREA Gerhard Neuhauser (OKKV Rakúsko), hospodár Frank Heuberger (BIV Nemecko). Napravo sa predstavuje nový tajomník Olivier Janin za Orgalime (Francúzko)

Zasadajú vždy deň pred valným zhromaždením AREA. Snažia sa hodnotiť, predvídať hlavné problémy nášho odboru. Tu dominuje uplatnenie Nariadenia ES č. 842/2006. Z pohľadu strategického je potrebné dosiahnuť úroveň minimálnych požiadaviek na úroveň odborných znalostí. To sa z pohľadu západných krajín predovšetkým DK, NL, DE, A javí ako samozrejmosť, neočakávajú podstatné zmeny vo svojich kvalifikačných systémoch a skôr poukazujú na to, že v niektorých krajinách kvalifikačné systémy nie sú a tak sa dajú očakávať výrazné rozdiely. Tie bude potrebné odstrániť uplatnením normy EN 13313.

Minimálne požiadavky na technickú vybavenosť už napríklad v spomenutých krajinách sú samozrejmosťou. Doposiaľ však takáto požiadavka nebola uplatňovaná v UK, I a podobne. Kalibrácia meracích prístrojov, overovanie výkonnosti vývev a podobne zatiaľ nie sú samozrejmosťou. Nariadenie však predpisuje kalibráciu detektorov a požiadavky noriem na kvalitu ISO 9001 a podobne kalibráciu meracích prístrojov berú ako samozrejmosť. V tejto oblasti môžeme očakávať rôzne prístupy k zabezpečeniu správnej funkcie prístrojov.

Certifikáciu odborných znalostí osôb a certifikáciu firiem na výkon činností podľa Nariadenia väčšina krajín plánuje začať v roku 2009.

Stratégia AREA

Návrh pripravil Cedric Sloane (UK). Bolo navrhnuté so stratégiou sa podrobnejšie zaoberať. Diskusia prebieha, hľadajú sa formulácie hlavných cieľov AREA z hľadiska jej pozície na európskej scéne. Treba vymedziť polohu medzi dobre fungujúcimi organizáciami ako sú EPEE, EHPA, ECLSA, ASERCOM, EURAMONN a pod.

Kategórie dokumentu