APPLIA zorganizovala online poradu s MH, MŽP, NIP, SOI

 

APPLIA zorganizovala online poradu s MH, MŽP, NIP, SOI

Online 3.6.2021 k povinnostiam výrobcu vyplývajúcich z ekodizajn požiadaviek

Cieľom porady bolo overiť možnosti online overovania technickej spôsobilosti na prácu a elektrickými zariadeniami, plynovými spotrebičmi a prácu s F-plynmi. Takéto overovanie vyplýva z Nariadenia Komisie o ekodizajne pre jednotlivé výrobky určené pre domácnosť. 

Program diskusie:

  • Definícia profesionálny opravár (IČO)
  • Stručne povinnosti pre výrobcu vyplývajúce z ekodizajn požiadaviek:
  • Možnosti online overovanie odbornej spôsobilosti opravára (elektrika, nebezpečný plyn, tlak, uprednostní sa doklad (komplikované, nepresné cez stránky NIP a OPO), F-plyny na stránku www.szchkt.org aktualizovanú v reálnom čase)
  • Záručné opravy. Povinné preškolenie opravárov za úplatu
  • Poskytovanie náhradných dielov do 15 dní po dobu 10 rokov od posledného kusu uvedeného na trh
  • Online overovanie odborných spôsobilostí – garancia prístupu

 

APPLIA sa venuje problematike súvisiacej s výrobkami

Je to najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou vyjadrenou energetickými štítkami, ekodizajnom, celým kolobehom výrobkov vrátane recyklácie a zneškodnenia. Dôležitá téma je tvorba Databázy (EPREL)na úrovni Európskej únie pre registráciu výrobkov obsahujúcej energetický štítok čítaný cez QR kód, ktorá je aktívna od 1.1.2019. 

Do tejto databázy výrobcovia musia vložiť údaje podľa ekodizajnu pozri Správy 1 a 3/2021.

Zatiaľ sa povinnosti týkajú domácich plug in spotrebičov, postupne však aj klimatizácií TČ, ...

Poskytovanie náhradných dielov a dokumentácie opravárom výrobcom

Dôležitou témou sú aj očakávané dopady nielen na výrobcov ale aj koncových spotrebiteľov pri uplatnení dvojitého označovania výrobkov energetickým štítkom so spôsobom merania ekodizajn parametrov v zmysle aktuálneho ekodizajn nariadenia komisie a nových finalizovaných ekodizajn požiadaviek na výrobok. Z ekodizajn požiadaviek vyplývajú aj povinnosti výrobcov pri poskytovaní náhradných dielov a dokumentácie kvalifikovaným odborníkom.

 

Prístup k informáciám na účely opráv a údržby

Doplnená Smernica 2009/125/ES predpokladá, že od roku 2022 po uplynutí dvoch rokov od uvedenia prvého kusu na trh bude musieť výrobca, dovozca alebo splnomocnený zástupca poskytnúť odborným opravárom prístup k informáciám na účely opráv a údržby daného spotrebiča (zatiaľ TČ nie sú zahrnuté) za týchto podmienok:

1.      na webovej stránke výrobcu, dovozcu alebo splnomocneného zástupcu sa uvedie postup registrácie odborných opravárov, aby získali prístup k informáciám; na akceptovanie takejto žiadosti výrobcovia, dovozcovia alebo splnomocnení zástupcovia môžu vyžadovať, aby odborný opravár preukázal, že:

i)       daný odborný opravár je technicky spôsobilý opravovať chladiace spotrebiče a spĺňa platné predpisy, ktoré sa vzťahujú na opravárov elektrických zariadení v členských štátoch, kde vykonáva činnosť. Ako dôkaz súladu sa akceptuje odkaz na oficiálny systém registrácie odborných opravárov napríklad na F plyny, ...;

ii)      daný odborný opravár má poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri vykonávaní jeho činnosti;

2.      výrobcovia, dovozcovia alebo zástupcovia musia registráciu akceptovať alebo zamietnuť do 5 pracovných dní od dátumu žiadosti odborného opravára;

3.      výrobcovia, dovozcovia alebo splnomocnení zástupcovia si môžu účtovať za prístup k informáciám na účely opráv a údržby alebo za poskytovanie pravidelných aktualizácií primerané a úmerné poplatky. Poplatok je primeraný, ak neodrádza od prístupu k informáciám tým, že by nezohľadnil rozsah, v akom dané informácie odborný opravár používa. 

  1.     maximálne dodacie lehoty náhradných dielov

 

Po registrácii

Sa odbornému opravárovi poskytne do jedného pracovného dňa od žiadosti prístup k vyžiadaným informáciám na účely opráv a údržby. Dostupné informácie na účely opráv a údržby musia zahŕňať okrem iného:

  • diagnostické kódy porúch a chýb (prípadne vrátane špecifických kódov výrobcu) a
  • záznamy všetkých hlásených porúch uložených v chladiacom spotrebiči(ak sú k dispozícii).

Požiadavky na demontáž na účely zhodnocovania materiálov a recyklácie bez znečisťovania životného prostredia:

  1. výrobcovia, dovozcovia musia zabezpečiť, aby boli chladiace spotrebiče navrhnuté tak, aby sa materiály a komponenty uvedené v prílohe VII k smernici 2012/19/EÚ dali odstrániť s použitím bežne dostupných nástrojov;

Podľa Applia a návrhu doplnenia Smernice pripravil PT

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 6/2021