Máme za sebou sériu školení a skúšok na kategóriu I

 

Máme za sebou sériu školení a skúšok na kategóriu I

Štyri krát za prvý polrok 2021 

            17. apríla bola úspešnosť na skúškach opäť nízka. Z celkom 45 uchádzačov traja odstúpili, jedenásť nespravilo,  osemnásť bolo posunutých do nižšej kategórie. Dvanásť uchádzačov bolo úspešných a získali najvyššiu kategóriuvrátane alternatívnych chladív. Ukazuje sa, že súčasná doba , technická úroveň, spoľahlivosť chladiacich okruhov si vyžaduje pracovníkov, ktorí síce potrebujú znalosti o chladiacom okruhu, ale nemontujú ho, neopravujú ho, nevnikajú doň a podobne. Preto nemajú potrebné zručnosti a znalosti o servisných postupoch, čo sa prejaví najmä na ústnych, praktických skúškach.

Rozsah skúšok podľa Nariadenia 2015/2067

            Pokiaľ Nariadenie č. 303/2008/ES vyžadovalo znalosti a zručnosti len na prácu s tzv. Fluórovými skleníkovými plynmi, Nariadenie č. 2015/2067 sa rozšírilo o znalosti o bezpečnosti,energetickej efektívnosti práce s alternatívnymi chladivami, s alternatívnymi technológiami. Kopíruje sa tak norma o odbornej spôsobilosti STN EN 13313 (EN ISO č. 22712), ktorá znalosti, zručnosti o chladiacich okruhoch dopĺňa ďalšími časťami pre chladiace okruhy s chladivami ako sú CO2, amoniak.  Pre chladivá CO2, amoniak, HC, .. sú tak špecifikované odlišnosti voči doteraz najviac používaným podkritickým chladiacim okruhom s tzv. F plynmi.

 

Vnímanie Nariadenia 2015/2067 v iných štátoch EÚ

            Napriek tomu, že ide o Nariadenie, jeho chápanie je na rozdielnej úrovni. Napríklad pokiaľ v Holandsku školia nielen znalosti, ale tiež zručnosti a to špeciálne na chladivá CO2, amoniak, HC, tak v iných krajinách, napríklad Taliansku školenie na znalosti o alternatívnych chladivách vôbec nezaviedli. Problémom je aj neuvádzanie podľa akého nariadenia osvedčenie bolo vydané, Napríklad Holandsko, UK, ... uvádzajú len vlastné normy a zákony. V tomto neporiadku vznikajú iniciatívy, ktoré chcú prevziať európske centrálne databázy chladiacich okruhov, osôb s osvedčením, certifikovaných firiem a podobne.                           

Pre tých, ktorí s chladivom nepracujú,  môžu byť praktické skúšky náročné

Poznať treba chladivá, okruhy, komponenty, náradie, postupy

Skúšaní uchádzači by nemali byť otázkou na praktickej skúške zaskočení. Otázky sú určované z otázok na szchkt.org , na ktoré sa účastníci pripravujú.:

  1. Skúška podľa otázok - Grafika(výber) - 2,3,5,6,11,17,18,43,50,51,52,55,  F plyny a alternatívne chladivá.
  2. Skúška podľa otázok  F plyny na web stránke pre abc testy i grafické so zameraním na funkciu, princípy chladiacich okruhov, komponentov, energetickú efektívnosť, opravy chladiacich okruhov a ich komponentov.
  3. Skúška podľa otázok  F plyny - nízke GWP na web stránke zameranie chladivá, norma 378 a BOZP čísla otázok: 3, 4, 5, 6, 7, 15, 29, 32, 33, 38, 41, 44, 53, 54, 55, 56, 61, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 97, 98, 105, 108, 110, 116, 119, 121, 126, 129, 132, 133, 135, 136, 138, 140, 152, 143, 145, 147, 149, 152, 153, 154, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 192
  4. Skúška podľa otázok  - otázky F plyny pre abc testy i grafické na web stránke so zameraním na zhodnocovanie, úniky chladiva a súvisiace otázky s recykláciou, ...
  5. Skúška podľa otázok  F plyny pre abc testy i grafické na web stránke so zameraním na výrobu, inštaláciu, funkciu potrubných systémov, ich komponentov, vákuovanie, tlakové skúšky, plnenie olejov, chladív...

ABC testy, grafické testy a zručnosti

Účastníci dobre zvládajú. Je zrejmé, že teoretické vedomosti sa v požadovanom rozsahu dajú zvládnuť. Medzi účastníkmi skúšok máme rekordérov, ktorí testy zvládnu za necelých 15 minút so 100 % správnymi odpoveďami. Väčším problémom sú praktické skúšky zručností, kde napriek tomu, že sa skúšajú len základné operácie na jednoduchom chladiacom okruhu pri práci s chladivom, sebavedomie uchádzačov o kategóriu I je nedostatočné. Možností ako tento deficit je viac. Je to  v možnostiach firiem pri organizácii práce servisných dvojíc, je to tiež v možnostiach nášho vzdelávacieho systému. Treba obe tieto možnosti správne uchopiť.       

                                                                                       

Skúšky na kategóriu I dňa 22.5.2021 opäť s vyššou neúspešnosťou

Skúšky na kategóriu II dňa 21.5.2021 

            Opäť sme školenie i skúšky realizovali online. Veríme, že v druhej polovici roka budeme už minimálne skúšky a časť školenia realizovať prezenčne. Osobné kontakty sú dôležité a budeme ich preferovať.

Skúšky na kategóriu I a II

Skúšok na kategóriu II 21. mája sa zúčastnilo 6 uchádzačov, z ktorých jeden bol neúspešný. Skúšok na kategóriu I sa zúčastnilo 32 uchádzačov s výsledkami podľa nasledujúcej tabuľky:

Ak vidieť z tabuľky, traja skúšky nedokončili, sedem bolo neúspešných a 19 bolo posunutých do nižších kategórií. Percentuálne tak úspešnosť na prvú kategóriu v plnom rozsahu je 31 %. Na tomto výsledku sa významnejšou mierou podieľajú praktické znalosti, ktoré je potrebné preukázať pri ústnych skúškach.

Skúšajú sa len jednoduché chladiace okruhy, montáž, servis, opravy, kontroly tesnosti, tlakové skúšky, vákuovanie, spájanie, ohýbanie rúrok, s dôrazom na zhodnocovanie chladiva, ktoré je základnou podmienkou na prácu s chladivom.

Je to najmä tým, že o profesiu chladiara sa uchádzajú mnohí, ktorým nemajú nielen odpovedajúce vzdelanie, ale tiež im chýbajú praktické znalosti a zručnosti, ktoré sa v praxi dajú nadobudnúť.

Mnohí uchádzači by mali reálne zhodnotiť svoje predpoklady a zvoliť postupnosť v získavaní vzdelania pre dosiahnutie najvyššej kvalifikácie – kategórie I. Máme overené, že absolventi školy, prechádzajú školením bez problémov s výbornými výsledkami.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 5/2021