TERMÍNY A POJMY V CHLADENÍ

 

TERMÍNY A POJMY V CHLADENÍ

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. učebné texty SZ CHKT Rovinka

 

V učebnici s názvom „Chladiace okruhy s halogénovými chladivami“, ktorú sme vydali v roku 2010, je kapitola - komponenty chladiaceho okruhu -, ktorú dopĺňame o termíny a pojmy podľa STN EN 378 1-4:2016.             

Rozdeľovače

Rozdeľujú chladivo do viacerých sekcií alebo viacerých výparníkov. Ak sa použije na ich zaplavovanie chladivom jeden expanzný ventil, musí sa expandované chladivo za expanzným ventilom rozdeliť do jednotlivých sekcií výparníka tak, aby ich zaplavenie bolo rovnomerné – sekcie dostali rovnakú dávku chladiva.

 

Tlaková nádoba 

Akékoľvek časti chladiaceho systému obsahujúce chladivo okrem: polohermetických a otvorených kompresorov; výmenníkov tepla (vrátane ich zberných rúrok); potrubia a jeho ventilov, spojov a armatúr; riadiacich (ovládacích) zariadení; tlakových spínačov, meračov, vodoznakov; bezpečnostných ventilov, tavných zátok, prietržných membrán; čerpadiel, ...

 

Nízkotlaký presostat a vysokotlaký presostat

  • Nízkotlaký presostat jednopólovým systémom prepínacieho kontaktu prerušuje spojenie medzi svorkami pri poklese tlaku v saní. Otáčaním skrutky sa nastavuje tlaková diferencia:

Zapínací tlak = vypínací tlak + diferencia.

  • Vysokotlaký presostat typ KP5. Je rovnakej konštrukcie. Vlnovec, pružina a stupnica sú prirodzene prispôsobené vyšším tlakom. Kontaktový systém v tomto prípade prerušuje spojenie medzi svorkami pri stúpajúcom kondenzačnom tlaku. Otáčaním skrutky sa nastavuje tlaková diferencia alebo má nastavenú pevnú hodnotu:

Vypínací tlak = zapínací tlak + diferencia.

 

Okamihový kontaktný systém

Pôsobí tak, že spínací kontakt je navedený do dotyku s pevným kontaktom o rýchlosti prešmykového systému, kde rozpojujúci kontakt je od pevného kontaktu oddeľovaný maximálnou rýchlosťou prešmykového systému. Kontakty sú tak zapínané a vypínané s menšou silou. Spätný ráz (kontaktný náraz) behom zapínania sa prakticky odstráni. Prídržná sila v zopnutom stave je pri tom vysoká. Súčasne je dosiahnutá aj okamihová vypínacia funkcia, ktorá umožní prídržnú silou kontaktu udržať až do posledného momentu. Preto môže tento kontaktný systém pracovať s vysokou intenzitou prúdu a funkcia kontaktu nie je ohrozovaná otrasmi. 

 

Kombinovaný vysokotlakový a nízkotlakový presostat

Združuje funkciu vysokotlakého a nízkotlakého presostatu.

 

Termostat

Termostat spína svorky pri stúpajúcej teplote termočlánku, to znamená pri stúpnutí teploty priestoru. Ak sa otáča skrutkou vpravo, zvyšujú sa tým zapínacie a vypínacie teploty prístroja, ak otáčame vpravo diferenciálnou skrutkou, diferencia medzi zapínacou a vypínacou teplotou sa zmenšuje. 

 

Automatický vodný ventil

Automatický vodný ventil otvára pri stúpajúcom tlaku cez vlnovec, to zaznamená pri zvyšujúcom kondenzačnom tlaku. Hrdlo puzdra vlnovca je spojené s chladivovou stranou kondenzátora. Keď sa ručným kolieskom ventilu otáča doľava, predpätie pružiny sa zvyšuje v dôsledku toho ventil otvára pri vyššom kondenzačnom tlaku. Keď sa ručným kolieskom otáča doprava, otvára ventil pri nižšom kondenzačnom tlaku. 

 

Regulátor vyparovacieho tlaku

Regulátor vyparovacieho tlaku otvára pri stúpajúcom tlaku na vstupnej strane ventila, to znamená pri stúpajúcom tlaku vo výparníku. Keď sa otáča nastavovacou skrutkou doprava, zvýši sa predpätie pružiny a otvárací tlak sa zvýši, to znamená zvýši sa vyparovacia teplota. 

Regulátorom s vlnovcom rovnakého priemeru ako tanier ventilu sa dosiahne, že tlakové výkyvy na vstupnej strane regulátora majú malý vplyv na automatickú reguláciu stupňa otvorenia, pretože tlak na hornú stranu taniera ventilu sa vyrovnáva s tlakom na vlnovec. Regulátor je okrem toho vybavený tlmením, takže tlaková pulzácia v okruhu neruší regulačnú funkciu. Pre uľahčenie zoradenia regulátora je prístroj vybavený špeciálnou prípojkou pre tlakomer, umožňujúci montáž a demontáž tlakomerov bez predchádzajúceho vyprázdňovania sacieho potrubia a výparníka. 

 

Spätný ventil

Funkcia spätného ventilu je riadená len tlakovým rozdielom cez ventil. Tanier ventilu je namontovaný na tlmiacom pieste, ktorý je pritlačovaný do sedla ventilu slabou pružinou. Pri otvorení ventilu sa objem za tlmiacim piestom zmenšuje. Vyrovnávacou drážkou môže chladivo unikať na výstupnú stranu ventilu. Tým sú pohyby piestu tlmené. Vďaka tomuto riešeniu je takýto spätný ventil vhodný aj pre použitie v potrubiach, v ktorých môže dochádzať k tlakovým vlnám. 

 

Diferenciálny presostat

Diferenciálneho presostatu sa používa ako poistného presostatu v chladivových kompresoroch s núteným tlakovým mazaním, pričom tento prístroj po určitom čase vypína kompresor v prípade zlyhania tlakového olejového mazania. Keď tlakový rozdiel medzi tlakom oleja a sacím tlakom v skrini kompresora klesne pod hodnotu nastaveného presostatu, zopne sa okruh prúdu k časovému relé a  v dôsledku zlyhania pretlakov proti saciemu tlaku zachované dlhšiu dobu, preruší časové relé riadiaci prúd k ističu motora kompresora. 

Minimálny rozdielový tlak oleja, pri ktorom diferenciálny presostat pri normálnej prevádzke môže držať prúd k časovému relé prerušený, sa dá nastaviť. Otáčaním doprava sa rozdiel tlakov zvyšuje, to znamená zvyšuje sa minimálny tlak oleja, pri ktorom ešte kompresor môže bežať. 

Spínacia diferencia kontaktov je pevne nastavená na 0,2 bar a prúd k časovému relé sa preto pri nábehu preruší až vtedy, keď tlak oleja je o 0,2 baru vyšší, než je minimálne prístupný rozdiel tlakov. Olejové čerpadlo musí byť teda pri rozbehu kompresora schopné vypumpovať tlak oleja o 0,2 baru nad nastavenú minimálnu diferenciu. 

 

Termostat výparníka a termostat priestorový

Je kombináciou mechanizmu tlakových spínačov a termočlánku. Termostat výparníka prerušuje kontaktný systém pri stúpnutí teploty. Otáčaním rozsahového vretena vpravo sa vypínacia teplota zvyšuje to znamená teplota, pri nej sa signálová  lampa rozsvieti, je vyššia. 

Regulátor tlaku v zberači

Regulátor tlaku v zberači typ začína otvárať pri tlakovom spáde 1,4 bar je celkom otvorený pri  3 bar. Udržiavanie tlaku v zberači je zaistené, keď je ventil zamontovaný do okruhu ako obtokový.

 

Regulátor spustenia (štartu)

Regulátor spustenia otvára pri klesajúcom tlaku na výstupnej strane, to znamená pri poklese tlaku v saní pred kompresorom. Otáčaním vretena sa predpätie pružiny zvyšuje a regulátor začína regulovať pri vyššom tlaku na svojej výstupnej strane. 

 

Regulátor kondenzačného tlaku

Mechanický regulátor kondenzačného tlaku typu otvára pri stúpajúcom tlaku na vstupnej strane regulátora, to znamená pri stúpajúcom kondenzačnom tlaku. Otáčaním vretena zväčšovaním predpätia pružiny sa otvárací tlak zvyšuje, to znamená kondenzačný tlak sa zväčšuje. 

 

Filterdehydrátor – sušič s filtrom

Sušiaci filter má náplň, pritlačovanú proti polyesterovej plsti a vlnitému plechu. Náplne alebo vložky sušiacich filtrov pozostávajú z látok účinne odstraňujúcich vlhkosť, škodlivé kyseliny, cudzie telesá, kaly a produkty rozpadu oleja. 

 

Mufler a vibračné hadice

Mufler je tlmičom tlakových vibrácií. Montuje sa do vysokotlakového potrubia za kompresor, tak, aby sa v ňom nemohol zbierať olej. Vibračné hadice sa vkladajú sa do výtlačného potrubia za kompresor, kde absorbujú vibrácie.

 

Zberač chladiva

            Tlaková nádoba nádoba trvanlivo pripojená k zariadeniu vstupným a výstupným potrubím určená na zhromažďovanie kvapalného chladiva, umožňujúca prijať chladivo z okruhu pri regulovanom výkone kompresora, pri funkcii pump down a pri opravách, výmenách komponentov v okruhu. 

 

Zberač oleja

Tlaková nádoba nádoba trvanlivo pripojená k zariadeniu vstupným od odlučovača a výstupným potrubím ku kompresoru, určená na zhromažďovanie oleja na distribúciu späť do kompresora, alebo združených kompresorov.

 

Odlučovač oleja

            Odlúči olej od chladiva po kompresii. Montuje sa za kompresor do vysokotlakého potrubia. Musí byť zabezpečený návrat odlúčeného oleja, v prípade potreby aj ochladeného oleja späť do kompresora.

 

Akumulátor – odlučovač kvapaliny

Zariadenie v sacom potrubí zabraňujúce prieniku kvapalného chladiva do kompresora. Základná funkcia je riešená U rúrkou umiestnenou vo väčšej nádobe.  Ak kvapalné chladivo z výparníka vstúpi do akumulátora expanduje do veľkého priestoru. Vyparí sa a do kompresora budú ďalej odsávané len pary chladiva.  Na U rúrke sú navŕtané dve dierky.  Horná pod vekom na odsávanie pár chladiva a spodná na oblúku prisáva olej a prípadné malé množstvo kvapalného chladiva sústredené na dne akumulátora a bezpečne dopraví   do kompresora. 

 

Priezorník

Priezorník ukazuje kvalitu kvapaliny. Je s farebným ukazovateľom po jeho obvode, ktorého farba sa zmení, keď vlhkosť v chladive prekročí určitú kritickú hodnotu. Známka vlhkosti vyjadrená zmenou farby je vratná, to znamená farba sa zase vráti zo žltej na zelenú, keď sa okruh vysuší, napríklad výmenou vysúšajúceho filtra. 

 

Ventily ručné, elektromagnetické solenoidné

            Ručne ovládané (guľové) slúžia najmä pre servisné potreby. Elektromagnetické ventily slúžia k automatizácii ovládania. Elektromagnetický ventil môže byť servoriadený elektromagnetický uzatvárací ventil. Tlak na hornú stranu membrány je vyrovnaný cez vyrovnávacie otvory so vstupným tlakom pôsobiacim na jej dolnú stranu. Keď sa privedie prúd do cievky, otvorí sa riadiaca dýza, ktorá má väčší prietočný prierez ako vyrovnávajúce otvory dohromady. 

Tlak nad membránou sa odtokom cez riadiacu trysku na odtokovú stranu ventilu zníži a membrána ja nadvihnutá vyšším prívodným tlakom na spodnú stranu. Keď je cievka bez prúdu, riadiaca dýza sa uzavrie a membrána pritisne k sedlu, pretože tlak nad membránou sa cez vyrovnávajúce otvory zase zvýši. 

 

Reverzibilné ventily

            Umožňujú zmeniť smer prietoku chladiva z kompresora a do kompresora medzi výparníkom a kondenzátorom.

 

Poistné ventily a zariadenia

Tlakový poistný ventil alebo prietržná membrána, ktoré sú určené na automatické uvoľnenie nadmerného tlaku. Tlakom ovládaný ventil, ktorý sa udržiava v uzatvorenej polohe pružinou alebo inými prostriedkami a ktorý je určený na automatické uvoľnenie tlaku so začiatkom otvárania pri nastavenom tlaku a opätovnom uzatváraní potom, ako tlak klesol pod nastavený tlak. 

Prietržná membrána alebo fólia praskne pri vopred stanovenom rozdiele tlaku. Tavná zátka obsahuje materiál, ktorý sa roztaví pri vopred stanovenej teplote a tým sa uvoľní tlak. Istič hladiny kvapaliny zariadenie, ktoré sa uvádza do činnosti hladinou kvapaliny a ktoré je určené na to, aby sa zabránilo nebezpečným zvýšeniam hladiny kvapaliny.

 

Prepúšťací ventil 

Tlakové poistné zariadenie, ktoré prepúšťa do časti chladiaceho systému s nízkym tlakom.

 

Ventilátory

S elektrickými motormi AS, EC, DC.

Radiálne s ovládaním otáčok na výparníkoch predovšetkým v komfortnej klimatizácii axiálne najmä na výparníkov v chladení a mrazení. 

Axiálne aj s ovládaním otáčok elektrických motorov najmä na vzduchom  chladených kondenzátoroch s tvarovaním, zúbkovaním, ... lopatiek znižujúcich odpor vzduchu.

 

Chladiace systémy

 

chladiaci systém (angl. refrigerating system)

tepelné čerpadlo (angl. heat pump)

kombinácia navzájom spojených častí obsahujúcich chladivo a tvoriacich jeden uzatvorený chladivový okruh, v ktorom obieha chladivo s cieľom odoberania a odovzdávania tepla (t. j. chladenie, ohrievanie) 

 

samostatný systém (angl. self-contained system)

kompletne v továrni vyrobený chladiaci systém na vhodnom ráme a/alebo uzatvorený, ktorý sa zhotovil a prepravil ako jedna sekcia alebo viacero sekcií a ktorého nijaké časti obsahujúce chladivo sa na montážnom mieste nepripájajú iným spôsobom ako pomocou oddeľovacích alebo skupinových ventilov 

 

bloková jednotka (angl. unit system)

samostatný systém, ktorý sa zmontoval, naplnil, pripravil na používanie a preskúšanie pred jeho inštaláciou a ktorý sa inštaluje bez pripojenia akýchkoľvek častí obsahujúcich chladivo 

POZNÁMKA  1. – Bloková jednotka môže obsahovať v továrni namontované združené uzatváracie ventily. 

 

systém s obmedzenou náplňou  (angl. limit charged system)

chladiaci systém, v ktorom vnútorný objem a celková náplň chladiva sú také, že ani pri úplnom vyparení náplne chladiva v stave pokoja systému sa dovolený tlak neprekročí

 

sorpčný systém (angl. sorption system)

chladiaci systém, v ktorom sa chladenie dosiahne vyparovaním chladiva, pričom sa pary potom absorbujú alebo adsorbujú absorbentom alebo adsorbentom, z ktorého sa dalej vypudzujú pri vyššom parciálnom tlaku pary ohrievaním a potom sa skvapalnia ochladením 

 

sekundárny (druhotný) chladiaci alebo vykurovací systém (angl. secondary cooling or hea¬ting system)

systém, ktorý využíva tekutinu na prenos tepla z výrobku alebo priestorov, ktoré sa majú chladiť alebo ohrievať, prípadne z iného chladiaceho a vykurovacieho systému do chladiaceho systému bez kompresie a expanzie tekutiny

 

hermetický systém (angl. sealed system)

chladiaci systém, v ktorom sú všetky časti obsahujúce chladivo utesnené zváraním, spájkovaním alebo podobným nerozoberateľným spojením, pričom môžu obsahovať ventily s vekom, servisné vstupy s uzáverom, ktoré umožňujúvykonávať opravy alebo zneškodnenie a majú skúšobný únik menší ako 3 gramy za rok pod tlakom najmenej štvrtiny z maximálneho dovoleného tlaku

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. 

– Mechanické spoje, ktoré sa chránia pred nesprávnym použitím potrebou špeciálneho náradia, lepidla a pod.,  sa považujú za také isté ako nerozoberateľné spojenie.

POZNÁMKA K TERMÍNU  2. – Hermeticky utesnený systém v EN 16084 je podobný hermetickému systému v EN 378–2.

 

časť chladiaceho systému (angl. part of the refrigerating system)

niekoľko komponentov navzájom spojených a vystavených rovnakému tlaku v prevádzke, respektíve, ako určuje výrobca 

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Definície 3.1.9 a 3.1.10 opisujú najbežnejšie situácie.

 

vysokotlaková strana (angl. high pressure side)

časť chladiaceho systému, ktorá je v prevádzke pri tlaku rovnajúcom sa približne tlaku v kondenzátore alebo v chladiči plynu 

 

nízkotlaková strana (angl. low pressure side)

časť chladiaceho systému, ktorá je v prevádzke pri tlaku rovnajúcom sa približne tlaku vo výparníku

 

mobilný systém (angl. mobile system)

chladiaci systém, ktorý sa zvyčajne premiestňuje počas prevádzky

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Mobilné systémy zahŕňajú chladené prepravné systémy na lodiach, chladiace systémy na rybárskych lodiach, klimatizáciu na palubách a prepravné chladené náklady na cestách, vo vlakoch a v kontajneroch. 

 

kaskádový systém (angl. cascade system)

dva alebo viac nezávislých chladiacich okruhov, ak kondenzátor jedného okruhu odovzdáva teplo priamo do výparníka druhého okruhu 

 

transkritický systém (angl. transcritical system)

chladiaci systém, v ktorom kompresor vytláča chladivo na tlak nad kritickým bodom

 

zostava (angl. assembly)

niekoľko komponentov spojených do funkčného celku 

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Zostavy sa často spájajú na montážnom mieste a vytvárajú ucelený chladiaci systém

 

komponent (angl. component)

jednotlivá funkčná položka chladiaceho systému

 

rozdelený systém (angl. split system)

chladiaci systém, klimatizácia alebo tepelné čerpadlo s jedným alebo viacerými chladiacimi okruhmi obsahujúcimi jeden alebo viac továrensky vyrobených vnútorných jednotiek poskytujúcich chladenie alebo vykurovanie v priestore a jednu alebo viac továrensky vyrobených vonkajších jednotiek

 

viacnásobne rozdelený  systém (angl. multisplit system)

rozdelený systém s viac ako jednou vnútornou jednotkou 

vnútorná jednotka (angl. indoor unit)

časť rozdeleného systému, ktorá ovláda teplotu vnútorného vzduchu alebo látok umiestnených v budove

 

pevne umiestnené zariadenie (angl. fixed appliance)

zariadenie, ktoré sa používa stabilne umiestnené a upevnené na určenom mieste

 

tlakové zariadenie (angl. pressure equipment)

komponenty chladiaceho systému klasifikované ako tlakové nádoby podľa definície 3.4.8, potrubie vrátane jeho príslušenstva (napríklad ventily) podľa definície 3.5 a bezpečnostné príslušenstvo podľa definície 3.6

 

Obsadenosť priestorov osobami, umiestnenie chladiacich okruhov

 

strojovňa (angl. machinery room)

uzavretá miestnosť alebo priestor s mechanickým vetraním, nepriedušne oddelený od verejných priestorov a neprístupný verejnosti, ktorý je určený na umiestnenie komponentov chladiaceho systému 

POZNÁMKA k termínu 1. –  Strojovňa môže obsahovať iné zariadenia podľa projektu, ak ich inštalačné požiadavky sú zlučiteľné s požiadavkami na bezpečnosť chladiaceho systému.

 

oddelená strojovňa chladenia (angl. separate refrigeration machinery room)

strojovňa určená len na komponenty chladiaceho systému, prístupná len odborne spôsobilým osobám  na vykonávanie kontrol, údržby a opráv

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Ak sa norma odvoláva na strojovne, oddelené strojovne chladenia sú zahrnuté.

 

obsadený (zaplnený) priestor (angl. occupied space)

priestor v budove ohraničený stenami, podlahou, stropom a obsadený osobami počas dôležitej periódy

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Ak priestory okolo zjavne zaplneného miesta nie sú vzduchotesné vzhľadom na zaplnené miesta osobami, potom sa môžu považovať za časť obsadeného miesta, napríklad falošné podhľady, priechodné priestory, potrubia, posuvné pohyblivé priečky a dvere s mriežkami alebo štrbinové dvere.

 

chodba (angl. hallway)

chodba na prechod osôb, východ (angl. exit)

otvor vo vonkajšej stene s dverami alebo bez dvier alebo brány 

 

chodba vedúca k východu (angl. exit passageway)

spájacia chodba, ktorá sa nachádza v bez¬prostrednej blízkosti východu a cez ktorú ľudia opúšťajú budovu 

 

chladený priestor (angl. cold room)

miestnosť, kde sa pomocou chladiaceho systému udržiava teplota nižšia než teplota okolia

otvorený priestor (angl. open air)

akýkoľvek neuzatvorený priestor s možným, ale nie nevyhnutným zastrešením

 

prielez (angl. crawl space)

priestor, ktorý je všeobecne prístupný len z dôvodu údržby a v ktorom nie je možné chodiť alebo pristupovať chôdzou 

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Výška prielezu je zvyčajne menej ako 1 m.

 

vetraný kryt (angl. ventilated enclosure)

kryt obsahujúci chladiaci systém, ktorý neumožňuje prietok vzduchu z krytu do okolia a má vetrací systém zabezpečujúci prietok vzduchu z krytu do otvoreného priestoru cez vetracie potrubie

 

Tlaky

 

maximálny dovolený tlak (angl. maximum allowable pressure)

PS maximálny tlak, na ktorý sa systém alebo komponenty navrhli podľa technických podmienok výrobcu

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  PS je hranica, ktorá sa nemá prekročiť, či už systém pracuje alebo nie.

POZNÁMKA K TERMÍNU  2. –  Tlaková smernica 2014/68/EÚ označuje maximálny dovolený tlak symbolom “PS”.

 

Komponenty chladiacich systémov 

 

chladiaca inštalácia (angl. refrigerating installation)

montážna zostava komponentov chladiaceho systému a všetkých prístrojov nevyhnutných na jej prevádzku 

 

chladiace zariadenie (angl. refrigerating equipment)

komponenty, ktoré tvoria časť chladiaceho systému, napríklad kompresor, kondenzátor, generátor, absorbér, adsorbér, zberač kvapaliny, výparník, nízkotlakový zberač kvapaliny

 

kompresor (angl. compressor)

zariadenie na mechanické zvýšenie tlaku pár chladiva

 

motorový kompresor (angl.  motor-compressor)

zlúčenie elektrického motora a kompresora do jednej pevnej jednotky

 

hermetický motorový kompresor (angl. hermetic motor-compressor)

kombinácia kompresora a elektrického motora a ich uzatvorenie do tej istej skrine bez vonkajšieho hriadeľa alebo upchávok hria¬deľa

 

otvorený kompresor (angl. open compressor)

kompresor, ktorého hriadeľ prechádza skriňou neprepúšťajúcou chladivo

polohermetický (prístupný hermetický) motorový kompresor (angl. semi-hermetic (accessible hermetic) motor-compressor)

kombinácia kompresora a elektrického motora a ich uzatvorenie do tej istej skrine s odnímateľnými vekami na prístup, ale bez vonkajšieho hriadeľa alebo upchávok hriadeľa

 

objemový kompresor (angl. positive displacement compressor)

kompresor, v ktorom sa kompresia dosahuje zmenou vnútorného objemu kompresnej komory

 

rýchlostný kompresor; dynamický kompresor (angl. non-positive displacement compressor)

kompresor, v ktorom sa kompresia dosahuje bez zmeny vnútorného objemu kompresnej komory

 

tlaková nádoba (angl.pressure vessel)

akékoľvek časti chladiaceho systému obsahujúce chladivo okrem: 

–         rúrkových hadov alebo rúrkových registrov (vrátane ich zberačov), ktoré sa skladajú z rúrok so vzduchom ako sekundárnou látkou;

–         potrubia, jeho ventilov, spojov a armatúr;

–         riadiacich (ovládacích) zariadení;

–         tlakových spínačov, manometrov, vodoznakov; 

–         bezpečnostných ventilov, tavných zátok, prietržných membrán;

•         zariadenia obsahujúce nádoby alebo stroje, ktorých dimenzovanie, výber materiálu a výrobné postupy sú primárne postavené na požiadavkách dostatočnej pevnosti, tvrdosti a stability, aby vydržali statické a dynamické prevádzkové namáhanie alebo iné prevádzkové stavy, pri ktorých tlak nie je výrazným konštrukčným faktorom. Takéto zariadenia môžu zahŕňať: čerpadlá a kompresory

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Polohermetické a otvorené typy kompresorov používané v chladiacich systémoch môžu byť predmetom vypustenia článku 1.2.j zo Smernice 2014/68/EU s odvolaním na pracovnú skupinu WPG 1/11, 1/12 a 2/34. Výrobca kompresorov sa musí rozhodnúť na základe zhodnotenia z prípadu na prípad, či vypustenie článku 1.2.j zo Smernice 2014/68/EÚ je použiteľné.

POZNÁMKA K TERMÍNU  2. –  Táto definícia je v súlade so Smernicou 2014/68 EÚ.

kondenzátor (angl. condenser)

výmenník tepla, v ktorom sa vyparené chladivo skvapalňuje odnímaním tepla

 

chladič plynu (angl. gas cooler)

výmenník tepla v nadkritickom systéme, v ktorom sa nadkritické chladivo ochladzuje odnímaním tepla

 

zberač kvapaliny (angl. receiver)

nádoba trvanlivo pripojená na systém vstupným a výstupným potrubím a určená na zhromažďovanie kvapalného chladiva

 

akumulátor (angl. accumulator)

nádoba, ktorá je schopná zadržiavať kvapalné chladivo a ktorá je trvanlivo pripojená medzi výstup z výparníka a nasávanie kompresora 

výparník (angl. evaporator)

výmenník tepla, v ktorom sa kvapalné chladivo vyparuje absorbo¬vaním tepla z ochladzovanej látky

 

rúrkový had alebo rúrkový register (angl. coil or grid)

časť chladiaceho systému zhotovená z rúrok vhodne spojených, slúžiacich ako výmenník tepla (napr. výparník alebo kondenzátor) 

 

kompresorová jednotka (angl. compressor unit)

kombinácia jedného alebo viacerých kompresorov a súvisiaceho príslušenstva 

 

kondenzačná jednotka (angl. condensing unit)

kombinácia jedného alebo viacerých kompre¬sorov, kondenzátorov, zberačov kvapaliny (ak sa vyžadujú) a súvisiacich komponentov

 

nízkotlakový zberač kvapaliny (angl. surge drum)

nádoba obsahujúca chladivo pri nízkom tlaku a teplote, pripojená na výparník (výparníky) plniacim kvapalinovým a vratným parným potrubím 

 

vnútorný čistý objem (angl. internal net volume)

objem vypočítaný z vnútorných rozmerov nádoby po odpočítaní objemu stálych vnútorných častí

 

typovo schválený komponent (angl. type approved component)

komponent, na ktorý sa vykonala skúška na jednej alebo viacerých vzorkách podľa uznávanej normy na typové schválenie

 

Potrubie a spoje 

 

potrubie (angl. piping)

všetko potrubie, ktoré patrí do predmetu normy EN 14276 2, ako sú potrubia alebo rúrky (vrátane hadíc, vlnovcov, armatúr alebo pružného potrubia), a ktoré slúži na vzájomné spojenie rozličných častí chladiaceho systému

 

spoj (angl. joint)

spojenie dvoch častí

 

zvarový spoj (angl. welded joint)

spoj, ktorý sa vytvorí spojením kovových častí v plastickom alebo roztavenom stave

 

spájkovaný spoj natvrdo (angl. brazed joint)

spoj, ktorý sa vytvorí spojením kovových častí pomocou zliatin, ktorých teplota tavenia je spravidla vyššia ako 450 °C, ale nižšia ako teplota tavenia spájaných častí 

 

prírubový spoj (angl. flanged joint)

spoj, ktorý sa vytvorí priskrutkovaním dvojice prírubových zakončení 

hrdlový spoj (angl. flared joint)

tlakový spoj „kov na kov“, v ktorom je na konci rúrky zhotovené kužeľové rozšírenie

 

tlakový spoj (angl. compression joint)

spoj, ktorý vytvorí tesnosť deformáciou tlakového krúžka 

 

rúrka so zbiehavým závitom na konci (angl. taper pipe thread joint)

rúrkový spoj s kužeľovým závitom, pričom tesnosť sa vytvorí pomocou výplňového materiálu alebo deformáciou závitového stúpania 

 

zberač (angl. header)

potrubný alebo rúrkový komponent chladiaceho systému, do ktorého je pripojených niekoľko iných potrubí alebo rúrok 

 

uzatváracie zariadenie (angl. shut-off device)

zariadenie na uzatvorenie prietoku tekutiny, napríklad chladiva, soľanky 

 

skupinové ventily (angl. companion valves)

dvojice združených uzatváracích ventilov, ktoré odpájajú úseky systému a sú usporiadané tak, aby sa tieto úseky mohli spojiť pred otvorením ventilov alebo sa oddeliť po ich zatvorení 

 

oddeľovacie ventily (angl. isolating valves)

ventily, ktoré zabraňujú prietoku v jednom i dru¬hom smere, keď sa uzatvoria

 

blokovací ventil (angl. locked valve)

ventil, ktorý je zapečatený alebo obmedzený iným spôsobom tak, aby s ním mohla manipulovať len odborne spôsobilá osoba

 

menovitý rozmer DN (angl. nominal size)

číselné označenie rozmeru, ktoré je spoločné všetkým komponentom v potrubnej sústave okrem komponentov, na ktorých sú vyznačené vonkajšie priemery alebo veľkosť závitu

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Je to vhodne zaokrúhlené číslo na vyhľadávanie informácií a len voľne súvisí s výrobnými rozmermi. Menovitý rozmer sa označuje číslom za DN.

 

Bezpečnostné príslušenstvo

 

tlakové poistné zariadenie (angl. pressure relief device)

tlakový poistný ventil alebo prietržná membrána, ktoré sú určené na automatické uvoľnenie nadmerného tlaku

 

tlakový poistný ventil (angl. pressure relief valve)

tlakom ovládaný ventil, ktorý sa udržiava v uzatvorenej polohe pružinou alebo inými prostriedkami a ktorý je určený na automatické uvoľnenie nadmerného tlaku so začiatkom otvárania pri nastavenom tlaku a opätovnom uzatváraní potom, ako tlak klesol pod nastavený tlak

prietržná membrána (angl. bursting disc)

membrána alebo fólia, ktorá praskne pri vopred sta¬no¬venom rozdiele tlaku 

 

tavná zátka (angl. fusible plug)

zariadenie obsahujúce materiál, ktorý sa roztaví pri vopred stanovenej teplote, čím sa uvoľní tlak

 

zariadenie na obmedzenie teploty (angl. temperature limiting device)

zariadenie, ktoré sa uvádza do činnosti teplotou a ktoré je určené na to, aby sa zabránilo vzniku nadmerných teplôt 

 

bezpečnostné spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku (angl. safety switching device for limiting the pressure)

zariadenie, ktoré sa uvádza do činnosti tlakom a ktoré je určené na zastavenie činnosti generátora

 

obmedzovač tlaku (angl. pressure limiter)

bezpečnostné zariadenie na obmedzenie tlaku, ktoré sa resetuje automaticky

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Obmedzovač tlaku PSH je určený na vysokotlakovú ochranu a PSL na nízkotlakovú ochranu.

 

typovo schválený obmedzovač tlaku (angl. type approved pressure limiter)

bezpečnostné spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku, ktoré je typovo schválené podľa EN 12263 a ktoré sa resetuje automaticky 

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Typovo schválený obmedzovač tlaku PSH je určený na vysokotlakovú ochranu a PSL na nízkotlakovú ochranu.

 

typovo schválený tlakový istič (angl. type approved pressure cut out)

bezpečnostné spí¬nacie zariadenie na obmedzenie tlaku, ktoré je typovo schválené podľa EN 12263 a ktoré sa nastavuje ručne bez pomoci náradia 

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Typovo schválený tlakový istič PZH je určený na vysokotlakovú ochranu a PZL na nízkotlakovú ochranu.

 

typovo schválený bezpečnostný tlakový istič (angl. type approved safety pressure cut out)

bezpečnostné spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku, ktoré je typovo schválené podľa EN 12263 a ktoré sa resetuje ručne len pomocou náradia 

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Typovo schválený bezpečnostný tlakový istič PZH je určený na vysokotlakovú ochranu a PZL na nízkotlakovú ochranu.

 

prepínacie zariadenie (angl. changeover valve)

ventil, ktorý ovláda dve bezpečnostné zariadenia a ktorý je usporiadaný tak, že v ktoromkoľvek okamihu môže spôsobiť nefunkčnosť len jedného bezpečnostného zariadenia 

 

prepúšťací ventil (angl. overflow valve)

tlakový poistný ventil, ktorý prepúšťa tlak do časti chladiaceho systému s nízkym tlakom

ochranné zariadenie proti rázom (angl. surge protection device)

zariadenie, ktoré vypne kompresor po niekoľkých rázových vlnách/pulzoch (napríklad zmeraním tlakových rozdielov naprieč kompresorom alebo rozdielov vo veľkosti prúdu do pohonu motora)

 

istič hladiny kvapaliny (angl. liquid level cut out)

vypínacie zariadenie, ktoré obmedzuje hladinu kvapaliny

 

samozatvárací ventil (angl. self closing valve)

ventil, ktorý sa uzatvára automaticky, napríklad hmotnosťou alebo silou pružiny

 

Tekutiny

 

chladivo (angl. refrigerant)

tekutina, ktorá sa používa na prenos tepla v chladiacom systéme, pričom absorbuje teplo pri nízkej teplote a nízkom tlaku a odovzdáva teplo pri vyššej teplote a vyššom tlaku; tento proces je zvyčajne spojený so zmenami stavu tekutiny

 

typ chladiva (angl. refrigerant type)

určené názvoslovie na chemické označenie látok alebo zloženia zmesí látok používaných ako chladivo 

 

teplonosná látka (angl. heat-transfer fluid)

tekutina na prenos tepla zvyčajne bez zmeny jej stavu (napríklad soľanka, voda, vzduch) alebo so zmenou jej stavu pri rovnakom tlaku 

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –Ak sa používajú tekutiny uvedené v prílohe E, musia vyhovovať všetkým požiadavkám na chladivá – a to aj vtedy, ak sa používajú ako teplonosná látka.

 

toxicita (angl. toxicity)

schopnosť tekutiny byť škodlivou alebo smrteľnou alebo zhoršovať schopnosť osoby uniknúť následkom akútneho alebo chronického vystavenia jej účinkom dotykom, vdychovaním alebo prehltnutím 

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Dočasné nepohodlie, ktoré nezhoršuje zdravie, sa nepovažuje za škodlivé.

 

expozičný limit akútnej toxicity (angl. acute-toxicity exposure limit)

ATEL 

maximálna odporúčaná koncentrácia určená podľa európskej normy na zníženie rizík akútnej toxicity na prítomné osoby v prípade úniku chladiva

 

limit nedostatku kyslíka (angl. oxygen deprivation limit)

ODL koncentrácia chladiva alebo iného plynu, ktorá spôsobí nedostatok kyslíka na normálne dýchanie 

 

horľavosť (angl. flammability)

schopnosť chladiva alebo teplonosnej látky šíriť oheň od zdroja zapálenia

dolný limit horľavosti (angl. lower flammability limit)

LFL minimálna koncentrácia chladiva, ktorá je schopná šíriť plameň v homogénnej zmesi chladiva a vzduchu 

 

praktický limit (angl. practical limit)

koncentrácia používaná na jednoduchšie výpočty pri určení maximálneho prijateľného množstva chladiva v obsadenom priestore

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  RCL je určený zo skúšok toxicity a horľavosti. Medzná koncentrácia je odvodená z RCL alebo historicky zavedeného obmedzenia náplne.

 

limit koncentrácie chladiva (angl. refrigerant concentration limit)

RCL maximálna koncentrácia chladiva vo vzduchu uvedená v prílohe C.3 tejto európskej normy a stanovená na zníženie rizík akútnej toxicity, dusenia a nebezpečenstva požiaru

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Používaný je na určenie maximálnej veľkosti náplne chladiva v danom použití.

 

množstvový limit s prídavným vetraním (angl. quantity limit with additional ventilation)

QLAV hustota náplň chladiva, ktorá ak sa prekročí, vytvorí okamžite nebezpečnú situáciu, ak celá náplň chladiva unikne do zaplneného priestoru

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Pozrite C.3 na použitie množstvového limitu s prídavným vetraním (Quantity Limit with Additional Ventilation (QLAV)) na zvládnutie rizika systémami v obsadených priestoroch (s prítomnosťou osôb), kde úroveň vetrania je dostatočná na rozptýlenie uniknutého chladiva v priebehu 15 min.

 

Množstvový limit s minimálnym vetraním (angl. quantity limit with minimum ventilation)

QLMV hustota náplň chladiva, ktorá spôsobí koncentráciu RCL v neutesnenej miestnosti s miernym únikom chladiva

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Pozrite C.3 na použitie množstvového limitu s minimálnym vetraním (Quantity Limit with Minimum Ventilation (QLMV) na zvládnutie rizika systémami v obsadených priestoroch, ktoré nie sú pod úrovňou zeme, kde úroveň vetrania QMLV nie je dostatočná na rozptýlenie uniknutého chladiva do 15 min. Výpočet je založený na otvore  0,0032 m2 a veľkosti úniku 2,78 g/s.

 

vonkajší vzduch (angl. outside air)

vzduch zvonka budovy 

 

halogenovaný uhľovodík a uhľovodík (angl. halocarbon and hydrocarbon)

sú to:

–         CFC: úplne halogenovaný uhľovodík obsahujúci len chlór, fluór a uhlík; 

–         HCFC: halogenovaný uhľovodík obsahujúci vodík, chlór, fluór a uhlík; 

–         HFC: halogenovaný uhľovodík obsahujúci len vodík, fluór a uhlík; 

–         PFC: úplne fluórovaný halogenovaný uhľovodík obsahujúci len fluór a uhlík; 

–         HC: uhľovodík obsahujúci len vodík a uhlík 

zhodnotenie (angl. recover)

odber chladiva v každom stave zo systému a jeho uskladnenie v externej nádobe

 

recyklácia (angl recycle)

zníženie znečisťujúcich látok v použitých chladivách odlúčením oleja, odstránením nekondenzovateľných plynov a použitím takých zariadení, ako sú filtre, dehydrátory alebo filtrové dehydrátory na zníženie vlhkosti, kyslosti a iných častíc/látok

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –Cieľom recyklácie je opätovné použitie zhodnoteného chladiva.

 

regenerácia (angl. reclaim)

spracovanie použitých chladív tak, aby získali špecifikácie nového výrobku

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Chemickou analýzou sa určí, či sa splnili príslušné vlastnosti chladiva. Špecifikácie nových výrobkov, ktoré sa týkajú identifikácie znečisťujúcich látok a vyžadované chemické analýzy, sa nachádzajú v národných a medzinárodných normách.

 

zničenie (angl. disposal)

určenie, postúpenie výrobku zvyčajne na vyradenie alebo zneškodnenie

 

bod varu (angl. bubble point)

teplota sýteho kvapalného chladiva pri stanovenom tlaku; teplota, pri ktorej sa kvapalné chladivo prvýkrát dostane do varu

POZNÁMKA K TERMÍNU . –  Bod varu zeotropickej zmesi chladiva pri konštantnom tlaku je menší ako rosný bod.

 

teplota samovznietenia látky (angl autoignition temperature of a substance)

najnižšia tep¬lota, pri ktorej alebo nad ktorou sa chemikália môže samovoľne zapáliť v normálnej atmosfére bez von¬kajšieho zdroja horenia, ako je plameň alebo iskra

 

čas reakcie (angl. response time)

čas, ktorý uplynie od momentu umiestnenia sondy na zisťovanie plynu do koncentrácie v priestore alebo jej vystavenia kalibračnému plynu, alebo jej umiestnenia pred únik, pokiaľ je alarm spustený

 

Rôzne

 

odborná spôsobilosť (angl. competence)

schopnosť uspokojúco a bezpečne vykonávať činnosti v zamestnaní

POZNÁMKA K TERMÍNU  1. –  Úrovne odbornej spôsobilosti sa uvádzajú v EN 13313.

 

komfortná klimatizácia (angl. human comfort air conditioning)

spôsob úpravy vzduchu určený na zabezpečenie požiadaviek pohodlia osôb nachádzajúcich sa v danom priestore

 

samostatný dýchací prístroj (angl. self-contained breathing apparatus)

dýchací prístroj, ktorý má prenosný zdroj stlačeného vzduchu nezávislý od okolitého ovzdušia, v ktorom vydychovaný vzduch odchádza bez recirkulácie do okolitého ovzdušia 

 

postup vákuovania (angl. vacuum procedure)

postup na odstránenie plynov a vlhkosti z vnútra chladiaceho systému

 

vyrobené v továrni (angl. factory made)

vyrobené na určenom mieste so zavedeným systémom kvality výroby

 

prevádzkovateľ (angl. operator)

fyzická alebo právnická osoba s právomocami na zabezpečenie technickej funkcie chladiacich systémov

 

detektor chladív (angl. refrigerant detector)

zariadenie s citlivosťou a reakciou na prednastavenú koncentráciu plynného chladiva v prostredí

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 5/2021