PONUKA VZDELÁVANIA A REKVALIFIKÁCIE pre chladiarenské odbory

 

PONUKA VZDELÁVANIA A REKVALIFIKÁCIE

pre chladiarenské odbory

 

Mgr. Róbert Pallya, Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Centrum OVP pre chladiacu a klimatizačnú techniku

 

Štúdijné, učebné a pomaturitné odbory:

 

 • 4 – ročný študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik pre oblasť diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení - denné štúdium, absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie. Tento odbor je v systéme duálneho vzdelávania (týždeň teória v škole, týždeň prax vo firmách).
 • 3 – ročný učebný odbor 2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá - denné štúdium, absolvent získa výučný list. Tento odbor je v systéme školského vzdelávania (odborný výcvik aj teória prebieha v škole, možnosť vykonávať odbornú prax vo vyšších ročníkoch vo firmách)
 • 2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium 2697 N mechanik elektrotechnik pre oblasť diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení - denné štúdium pre absolventov minimálne úplného stredného vzdelania, podmienkou prijatia bez prijímacej skúšky je maturita získaná v skupine odborov 26 – elektrotechnika. V prípade maturity v inej skupine odborov ako elektrotechnika musí uchádzač úspešne absolvovať prijímaciu skúšku z elektrotechniky. Tento odbor je v systéme duálneho vzdelávania 18+ (1 deň teória v škole, 4 dni prax vo firmách). (ďalšia kvalifikácia)

 

Pri všetkých týchto odboroch a formách štúdia ponúkame absolventom možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. (paragraf 21).

Odborné vzdelávanie a príprava

Iné formy vzdelávania:

 

Jedno - ročné skrátené štúdium 

v odbore 2683 H 17 elektromechanik chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá (rekvalifikácia)

 • Odbor určený pre absolventov minimálne stredného odborného vzdelania
 • Učebný program je možné absolvovať v jednom školskom roku (september až jún) ak uchádzač spĺňa stanovené kritériá
 • Po ukončení vzdelávania záverečnou skúškou absolvent získava výučný list
 • Absolvent má možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. (paragraf 21)
 • Vyučovanie prebieha v popoludňajších hodinách podľa stanoveného rozvrhu teoretických odborných predmetov a odborného výcviku (žiak neabsolvuje všeobecnovzdelávacie predmety)
 • Možnosť študovať popri zamestnaní

 

Duálne vzdelávanie „Duál 18+“

 • Duálne vzdelávanie 18+ poskytuje zamestnávateľovi zrýchlenú cestu k získaniu kvalifikovanejpracovnej sily v porovnaní s klasickým systémom duálneho vzdelávania, do ktorého vstupujú  absolventi 9. ročníka základných škôl vo veku 15+. 
 • Duálne vzdelávanie 18+ sa uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu, ktorý obsahuje iba odborné  vyučovacie predmety teoretického vyučovania a praktické vyučovanie u zamestnávateľa.
 • Pomaturitné kvalifikačné štúdium s odborným výcvikom:
 • dĺžka štúdia 2 roky, ukončenie štúdia je odbornou zložkou  maturitnej skúšky absolvent získáva druhé maturitné vysvedčenie.

 

Dve školy vyučujúce chladiarenské odbory na Slovensku

 

1. SOŠ technológií  a remesiel Ivanská cesta 21, Bratislava

Od školského roka 2017/2018 ponúka štúdium v chladiarenských odboroch ako druhá škola na Slovensku

 • 4 – ročný študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik pre oblasť diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení 
 • 3- ročný učebný odbor 2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

Oba odbory má škola zaradené systéme duálneho vzdelávania

 

2. SOŠ technickej Zlaté Moravce 

Počty žiakov v chladiarenských odboroch v školskom roku 2020/21

 • 4 – ročný študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik pre oblasť diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení 29 žiakov (5 žiakov končí štúdium v tomto školskom roku)
 • 3 – ročný učebný odbor 2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá predbežne prihlásených 7 žiakov
 • 1 - ročné skrátené štúdium v odbore 2683 H 17 elektromechanik chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá (rekvalifikácia) 23 žiakov

 

Benefity pre zamestnávateľa v SDV (duálnom vzdelávaní)

Základ dane daňovníka, ktorý poskytuje praktické vyučovanie žiakovi na základe učebnej zmluvy podľa osobitného predpisu, sa zníži o:

 1. 3 200 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického vyučovania,
 2. 1 600 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického vyučovania

 

Priama platba pre zamestnávateľa

Zamestnávateľovi, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa poskytuje príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania...“

 

Nárok na príspevok má:

 • malý podnik alebo stredný podnik v sume 1000 eur,
 • veľký zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu nad 400 hodín v sume 700 eur alebo

 

Nárok na príspevok vzniká zamestnávateľovi 

 1. za každého žiaka s učebnou zmluvou v roku, kedy prvýkrát začal poskytovať tomuto žiakovi praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
 2. Ministerstvo poskytuje príspevok zamestnávateľovi za každého žiaka raz ročne do 30. júnu príslušného školského roka, v ktorom zamestnávateľ poskytoval žiakovi praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

 

Uplatnenie absolventov duálneho vzdelávania v roku 2019

 

Zdroje:

www.sostzm.sk

www.dualnysystem.sk

www.potrebyovp.sk

www.facebook.com/dualnevzdelavanie

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 4/2021