AREA zasadala

1.10.2005, Peter Tomlein

Stretnutie zástupcov asociácií v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky sa konalo v dňoch 21 a 22. novembra v Bruseli. Hlavnou témou bola samozrejme smernica o F plynoch, ktorá sa našej branže existenčne dotýka.

Ako hlasovali naši poslanci

Predsedníctvo AREA zľava Joop Hoogkamer (NL), Christian Scholz (SRN), Jean Jacquin - prezident (F), Robert Brckmans - tajomník (B), Norman Mitchell (UK)

Norman Mitchel zhodnotil hlasovanie v parlamente EÚ o navrhovaných termínoch zákazu používania HFC chladív vo vybraných aplikáciách a vylúčenia článku 95 (vnútorný trh) a nariadenie o F plynoch postaviť len na článku 175 o životnom prostredí. To by znamenalo, že jednotlivé krajiny by mohli robiť ochranu svojho trhu pred výrobkami s HFCs látkami. Na hlasovaní sa za Slovensko prezentovalo 13 poslancov, pričom i 5 nich zákazy podporilo. Možno by bolo zaujímavé vedieť, kde pre takéto hlasovanie berú podporu.

Prenášanie zodpovednosti

Z pohľadu uplatnenia smernice o F plynoch sa očakáva snaha supermarketov preniesť zodpovednosť za úniky na servisné firmy. Smernica však jasne hovorí, že sa prevádzku je zodpovedný užívateľ, a za odstránenie úniku servisná organizácia. Základnou ideou je nulový únik, ktorý je síce nereálny ale predpokladaný. Ako náhle majiteľ únik zistí má povinnosť okamžite zabezpečiť odstránenie úniku a to aj v pre neho nie najvhodnejšom čase, napríklad v čase najväčšieho predaja.

Stratégie certifikácie

Jedným z očakávaných účinkov smernice je vylúčenie tzv. „cowboys“ z branže. Jednoducho povedané tých, ktorí nemajú potrebné kompetencie. EK už poverila vypracovaním systému certifikácie konzultačnú firmu ICF z UK. Svoju stratégiu predstavila i Česká republika. Jirko Brož uviedol vytvorenie akreditovaného certifikačného orgánu Zväzu a 9 modulového školenia. Certifikát je s vodotlačou a s logom AREA, Zväzu a Hospodárskej komory ako akreditačného orgánu. Riaditeľ maďarského Zväzu predstavil projekt, ktorého cieľom je vytvoriť certifikačný orgán na európskej úrovni.

Ako nová potencionálna členská organizácia sa predstavila ISEDA y Turecka. Sympaticky vyznelo ich zameranie na vzdelávaciu činnosť v účinnosti i s vysokými školami a praxou.

Členské príspevky

Veľká pozornosť bola venovaná i členským príspevkom, ktorého základom sú rovnaké poplatky všetkých krajín zaručujúce rovnaké služby a práva, pre všetkých členov vo výške 4500 Euro. Pridaná je zložka odvodená od počtu obyvateľov danej krajine. Rozdiel však medzi jednotlivými krajinami nie je v porovnaní so základným poplatkom až taký významný. Pohybuje sa v rozsahu 1500 až 3000 Euro. Slovensko je zatiaľ pridruženým členom, takže platí zatiaľ 1650 Euro. Táto výhoda však môže trvať maximálne dva roky.

ATEX 94/24/EC a smernica 1999/92/EC

Lars Nordell zo Švédska upozornil na Smernicu ATEX 94/24/EC zameranú na výrobu s explozívnymi chladivami, a smernicu 1999/92/EC zameranú na používanie výrobkov s explozívnymi chladivami, ktorá má začať platiť od 1. júla 2006. Smernica je u nás transponovaná a implementovaná od roku 2003 VN č. 493/2002, ktoré zadefinovalo požiadavky na ochranu pracovníkov pred explozívnou atmosférou (amoniak, propán, ...).

EHPA, ECLSA a EURAMMON

Na druhý deň sa konalo valné zhromaždenie AREA, na ktorom sa predstavili partnerské organizácie ECLSA (European Cold Storage and Logistic Association), EHPA (European Heat Pump Association) a EURAMMON.

ECLSA

Asociáciu ECLSA, v ktorej je zastúpené i Slovensko predstavila generálna sekretárka Carole Prier. Zameriavajú sa na chladiaci reťazec s dôrazom na chladiarne a mraziarne, v ktorých dominujú chladivá amoniak, R404A, R22, a amoniak a CO2. Boli aktívni i pri pripomienkovaní nariadenia EK na F plynoch, v ktorom navrhli vylúčiť slovo údržba z článku 5. To znamená snahu vylúčiť obslužný personál chladiacej techniky y certifikácie. Vytvorili projekt, ktorého cieľom znížiť spotrebu elektrickej energie do roku 2020 o 20 %. To by radi dosiahli využívaním prírodných chladív, čo v rámci súčasných znalostí vedy a možností techniky sa javí ako nereálne.

EURAMMON

Presadzovanie prírodných chladív si za svoj základný cieľ kladie spoločnosť Eurammon, ktorá vznikla v roku 1996. Predstavil ju jej riaditeľ pán Georges Hoetericks. Medzi prírodné chladivá zaradil aj amoniak, hoci sa vyrába priemyselne. Existuje však aj voľne v prírode a neškodí životnému prostrediu. Amoniak spolu s propánom síce majú dobré termodynamické vlastnosti, na ako náhle sa použijú v nepriamom chladení energetická efektívnosť sa zhoršuje a to aj v kombinácii s CO2.

EHPA

Dr. Brigitte Bach viceprezidentka EHPA predstavila zameranie asociácie na presadzovanie tepelných čerpadiel na trhu, ich vývoj, skúšanie, normotvorbu a vzdelávanie. V oblasti vzdelávania práve prebieha projekt, ktorý vyústi do certifikácie odborníkov. K tomuto projektu sa pridružil aj náš Zväz. Brigitte Bach pracuje vo výskumnom a skúšobnom centre Arsenal Viedeň, v ktorom pracuje 180 zamestnancov s obratom 16 mil. Eur. Sú kýmsi prepojením medzi základným výskumom a univerzitným výskumom a praxou. Arsenal je známy svojou skúšobňou na tepelné čerpadlá.

Kategórie dokumentu