Spätný odber najlepšie podporuje recykláciu

1.10.2007, Peter Tomlein

Ostatné systémy založené na Ekodani, Emisných povolenkách, zálohovaní a podobne vykázali horšie výsledky, čo sa týka množstva recyklovaného odpadu na európskej úrovni hovorí sa v správe PRO-E. Recykláciu by mala vyvolať rastúca cena primárnych materiálov, ktorá ak prevýši cenu recyklovaných, ekonomika recyklácie bude jasná. To sa však zatiaľ nedeje a tak recyklácii musia pomôcť právne normy a ekologické cítenie občanov tejto zemegule. Poplatky pre občanov pôsobia proti recyklácii, pretože vzniká tendencia hádzať odpady do lesa. Skúsenosti z Nemecka však hovoria, že ak občan vie presne za čo platí, tak s platbami problémy nie sú.

Jednoznačne však treba odpad separovať. Inak recyklácia zanikne respektíve jej kapacity ostanú nenaplnené. Tak je tomu aj v súčasnosti z hľadiska recyklácie chladničiek. Vybudované kapacity už prevyšujú zber. A tak sa začínajú ozývať hlasy, že treba presmerovať tok peňazí z podporných fondov z budovania recyklačných kapacít na podporu zberných systémov s cieľom splniť limit EÚ vyzbierať 4 kg elektroodpadu na jedného obyvateľa. Tento limit sa nám plní ťažšie ako vo vyspelých krajinách, kde elektro výrobkov viac nakupuje. U nás chladnička vydrží v domácností priemerne 17 rokov v Nemecku 12 a menej. Zatiaľ sa SR darí zvyšovať vyzbierané množstvá v roku 2005 to bolo 0.6 kg/obyv a v roku 2006 už 1.6 kg/obyv. V roku 2007 to bude asi 2.3-3 kg/obyv, plán je však až 3.3 kg. Napriek tomu Ing. Martin Ciran (Envidom) 6.11.2007 na konferencii v Ružomberku podporil zberný systém bez umelých dotácií. Envidom (združenie výrobcov) podporuje zberný systém v spolupráci s obcami tzv.:

  • Fixnými podľa počtu obyvateľov v obci (1.5 Sk/obyv) a
  • Motivačnými peniazmi podľa množstva a kvality vyzbieraného odpadu (1-4 Sk/kg.obyv).

Envidom berie na seba teda zodpovednosť za zber a financuje ho. Obce totiž za elektrodpad nezodpovedajú. Obec len vytvára podmienky na zber a nechá si za to zaplatiť. Zorganizovať ekonomicky zber a logistiku, keď 60 % ľudí SR žije na dedinách do 1000 obyvateľov nie je jednoduché.

Recyklačný fond

Jedni chvália a druhí zatracujú

Chvália ho obce, ktoré v ňom vidia peniaze riešiace historickú inú záťaž. Totiž nie všetko sú výrobcovia ochotní riešiť. Napríklad zriaďovanie zberných dvorov, skládok, separovaného zberu a pod. Naopak výrobcovia v recyklačnom fonde vidia svoje peniaze, ktoré musia odviesť odpovedajúco množstvu dovezených výrobkov, ktoré niekto bez ich kontroly rozdeľuje. Sú to podnikateľské firmy, ktoré ak by videli garantovaný zber a platby zainvestovali by aj bez recyklačného fondu, do ktorého teraz musia vkladať recyklačné poplatky. V každom prípade, nikto nenavrhol lepšie riešenie a zrejme je treba v RF vidieť prechodné riešenie na problémy doposiaľ neriešené. Výrobcovia elektrozariadení sú od roku 2005 s RF vyňatí.

Zberný systém náhradných súčiastok

Túto tému otvoril na konferencii Zväzu v 4.10.2007 Ing. Miroslav Zumrik v rámci svojej prednášky k zárukám a k náhradným súčiastkam navrhol organizovať ich zber v rámci spoločnosti Envindom. Zdvihla sa emotívna diskusia napríklad aj v tom zmysle, že vymenené súčiastky sa nechávajú zákazníkovi a ten ich má možnosť odovzdať bezplatne v zberných dvoroch obce vo vyhlásených dňoch zberu elektrodpadu. V každom prípade táto otázka nie je uzavretá a budeme sa k nej vracať.

Kategórie dokumentu