Zväz na Klimatherme v Košiciach

1.2.2005, Peter Tomlein

Počas výstavy Klimatherm v Košiciach manažérka výstavy Ing. Gabriela Orozsova (pozri obrázok) zabezpečila pre Zväz stánok, ktorý sme obsadili našou publikačnou aktivitou. Ponúknuté materiály boli všetky rýchlo rozobrané. Náš stánok navštívili okrem našich členov a laickej verejnosti aj Prof. Petráš predseda ZSVTS, SSTP a dekan SvF STU, Ing. Pavol Holkovič riaditeľ Technoklimy a hodnotiaca porota.

Sprostredkovateľom podpory na tepelné čerpadlá je Slovenská energetická agentúra

Počas výstavy Klimatherm v Košiciach prezentovala SEA (Slovenská energetická agentúra) Ing. Ivana Magočová schémy podpory úspor energie od MH SR a zo štrukturálnych fondov EÚ pre malých a stredných podnikateľov.

Oproti minulému roku prišlo k zmene v programe De Minimis. Táto podpora už nemôže byť poskytnutá bytovej a komunálnej sfére, ale len podnikateľskej sfére. Podpora na aplikácie tepelných čerpadiel doposiaľ čerpaná nebola.

Podpora zo štrukturálnych fondov EÚ

Malí a strední podnikatelia môžu dostať podporu - nenávratný finančný príspevok na úsporu energie. Intenzita pomoci však nie je jednoznačne určená. Treba ju konzultovať na SEA respektíve MH SR na adresách: www.economy.gov.sk, www.sea.gov.sk.

Stánok Zväzu na Klimatherme

Navštívila nás aj hodnotiaca komisia spolu s mažérkou výstavy Ing. Gabrielou Orozsovou v strede. Predsedom poroty bol Doc. Juraj Kalaš, vedúci katedry TZK na TU v Košiciach (prvý zprava). Členom poroty bol tiež Doc. Jozef Vígľašský z TU Zvolen (prvý zľava), Doc. Peter Horbaj (za Ing. Orozsovou). Za SAŽP bol v komisii Ing. Kaol Fehér a za VUC Košice RNDr. Milan Husár.

Ocenené exponáty

Porota ocenila najmä kotly na peletky a kompaktný solárny system. Výrobok za oblasť klimatizácie do súťaže prihlásený nebol. Najvýznamnejší vystavovatelia za oblasť klimatizácie boli Klimavex a TOP Klima Košice.

Perspektíva Klimathermu na rok 2006

Ako uviedla Ing. Orozsová chcú sa zamerať na intenzívnejšiu regionálnu spoluprácu s juhom Poľska, západom Ukrajiny a severom Maďarska. Poloha Košíc dáva pre túto predstavu veľkú šancu.

Kategórie dokumentu