SV IIR v Ľubovni

1/9/2008, Peter Tomlein

Zasadnutie slovenského výboru pre spoluprácu s IIR 2.10. 2008 viedol jeho predseda Prof. Havelský. V úvode odzneli informácie z výkonného výboru IIR z 13.6. v Paríži a informácia z osláv 100. výročia 1. konferencie o chladení, ktorá sa konala z popudu francúzkeho inžiniera Loverda na univerzite Sorbonna v Paríži. K tomuto výročiu IIR vyrobila film, ktorý bol výboru tiež premietnutý.

Potom už Prof. Havelský sa zaoberal aktuálnymi problémami práce výboru. Riešili sa personálne otázky tak, aby bola umožnená účinná práca v sekciách IIR a v rámci spolupráce predovšetkým s českým komitétom pre spoluprácu s IIR. Ako predniesol tajomník ČK IIR Ing. Zdeněk Čejka, CSc. spolupráca by sa mala realizovať najmä v rámci organizácie konferencie Kryogenika, ktorá by mala byť v roku 2009 v Bratislave a kongresu IIR, ktorý bude v 11-15. augusta 2011 v kongresovom centra na Pankráci v Prahe.

Sprava Ing. Bélo Füri PhD. (STU Bratislava), Prof. Čellárová a Prof. Fehér (TU Košice), Prof. Havelský (STU Bratislava). Zľava Ladislav Nagy, Ing. Zdeněk Čejka, CSc., Ing. Klement Horák, Ing. Juraj Forgács a Ing. Jozef Löffler

Konferencia Kompresory 29.9. – 2.10.2009

SV IIR sa zoznámil a odsúhlasil program, ktorý voči roku 2006 je rozšírený o požiadavku viacerých účastníkov a tou je možnosť navštíviť obe fabriky Danfoss i Embraco na výrobu kompresorov. V tabuľke nižšie je už táto požiadavka zakomponovaná do programu konferencie. Výzva na prednášky s uvedeným programom už bude distribuovaná počas výstavy Chillventa v Norimbergu, ako aj potencionálnym autorom podľa adresárov IIR.

Návštevy

29.9. - 16.00 Registrácia hotel Metropol Spišská Nová Ves

29.9. - 16.30 Návšteva výroby Embraco compressors

30.9. - 07.00 Grand (autobus) tour - z Spišskej Novej Vsi do Zlatých Moraviec

30.9. - 11.00 Návšteva výroby Danfoss compressors

30.9. - 13.00 Autobusy do Papierničky a Smoleníc - ubytovanie

Konferencia

30.9. - 16.00 Otvorenie konferencie, plenárne zasadanie Papiernička

30.9. - 20.00 Uvítací pohár vína, stretnutie s melódiami na hrade Červený Kameň

1.10. - 07.00 Raňajky (bazén, sauna a fitnes)

1.10. - 08.20 Plenárne zasadanie a rozdelenie do sekcií

1.10. - 12.00 Obed a zasadanie sekcií IIR B a E, odchod do Smoleníc

1.10. - 15.00 Kompresory, chladiace technológie, inšpekcie a diagnostika

1.10. - 18.00 Záhradná party, ochutnávka vína, typický program

2.10. - 07.00 Raňajky (bazén, sauna a fitnes)

2.10. - 08.20 Technické sekcie – Kompresory, chladivá a oleje

2.10. - 13.00 Ukončenie konferencie

2.10. - 11.30 Relax – bazén, sauna a fitnes, kolky, squash, obed, cesta domov

Kategórie dokumentu