V službách ľudstva

1.6.2008,

 IIR v službách ľudstva je slogan, ktorý doplní logo IIR. Ľudstvo potrebuje chladenie!

Zameranie na vedu nestačí!

Aj takýto ohlas bol na strategický plán IIR, ktorý je zameraný na zvýšenú propagáciu IIR v odbornej verejnosti i laickej verejnosti vo všetkých oblastiach užitia chladiacej techniky, agresívnejšiu politiku podľa záujmov členov IIR vo vzťahu k využívaniu databázy Fridoc, účasti na konferenciách a v publikačnej činnosti. Zvýšená pozornosť bude venovaná účasti mladých ľudí na aktivitách IIR a vzájomnej výmene študentov na vysokých školách.

Viacerým sa zdala takáto stratégia nedostatočná. Keďže hlavnými zainteresovanými na činnosti IIR sú vlády, malo by sa vychádzať z ich potrieb, reagovať na otázky, ktoré musia aktuálne riešiť a to predovšetkým vo vzťahu k úsporám energie a problém ochrany životného prostredia. Ak na to vlády odpovede nedostanú, pýtajú sa prečo majú byť v IIR. Hovorilo sa o reintegrácii vedy a techniky s dôrazom na ekonomiku. Pripomenuli sa aj začiatky z roku 1908, keď IIR vznikala na základoch daných priemyslom. Vtedy už vlastne 40 rokoch existovalo umelé chladenie. Podniky sa však bránili zverejňovať informácie, no na druhej strane IIR podporovali.

Je dôležité zachovať neutrálnu pozíciu vedy

 Pripomenuli to viacerí účastníci. Technológie a technika sú založené na vede. Treba zabezpečiť pokrok vo vede, vo vzdelávaní, transfer do realizácie, integráciu v praxi. Nastolené námety prezident IIR pán Paul, zhrnul do dvoch otázok a to či IIR rieši tie správne problémy a či ich rieši správnym spôsobom. Navrhol ustanoviť komisiu na spracovanie stratégie, do ktorej sa prihlásili viacerí záujemcovia. Jej predsedom sa stal David Tanner z Austrálie.

Zľava Joachim Paul (prezident IIR), Radim Čermák (predseda ČK IIR) a Pavel Merička pri príprave prezentácie 23. Kongresu IIR v dňoch 11-15. Augusta 2011 v Prahe. Napravo z prijatia na francúzskom ministerstve zahraničných vecí Joachim Paul a Didier Coulomb

Prezentácia kongresu v Prahe

V poradí 23. Kongres IIR sa bude konať v 11-15. Augusta 2011 v kongresovom centra na Pankráci v Prahe. Pripravenosť českej republiky prezentoval predseda Českého komitétu pre spoluprácu s IIR a zároveň predseda prípravného výboru kongresu Ing. Radim Čermák, PhD. Česká republika je v rámci IIR veľmi aktívna. Organizuje viacero konferencií a mnohí odborníci zastávajú významné pozície. Praha tak môže očakávať vysokú účasť.

Kategórie dokumentu