AREA zasadala v Prahe

1.5.2009, Peter Tomlein

Svaz CHKT zorganizoval stretnutie európskych zväzov hneď oproti svojmu sídlu v budove Hospodárskej komory na Vysočanoch v hoteli Clarion 15-16. mája 2009

Zasadnutie komisií

Prvý deň prebehlo zasadnutie komisií pre stratégiu, techniku a vzdelávanie.

Komisia pre stratégiu

HFCs verzus HFOs verzus prírodné chladivá

Viedol ju jej predseda Graeme Fox (UK). Zameral sa na vzťah HFC chladív verzus prírodné chladivá, ku ktorému sa však môže v blízkej budúcnosti môže pričleniť tiež vzťah tzv. nových chladív HFO (HydroFluoroOlefins) verzus prírodné a HFC chladivá. AREA poslala list na európsku komisiu so žiadosťou o posun hodnotenia implementácie Nariadenia o F plynoch, aby neprišlo ku skresleniu jeho účinkov v praxi, vzhľadom na meškanie implementácie vo väčšine členských štátov. Žiadosť bola vzatá na vedomie, ale hodnotenie sa vykoná, pretože je definované priamo v Nariadení.

Politika EÚ a tiež politika v rámci Kjótskeho protokolu 

Nasmerovaná je na vylúčenie HFC chladív, hneď ako sa nájdu adekvátne náhrady. Potencionálne náhrady sú však zväčšia horľavé, jedovaté, výbušné, alebo sú menej energeticky efektívne. Ak nemajú ani jednu z uvedených vlastností, tak potom technické riešenia sú príliš drahé. UNEP k problematike pristupuje rozumne a snaží sa náhrady posúdiť komplexne vrátane energetickej efektívnosti cez parametre ako TEWI, LCCP a cez EEE energeticko-ekologicko-ekonomické posúdenie. 

Implementácia Nariadenia (EC) č. 842/2006 o F plynoch

Dosť výrazne sa odlišuje v jednotlivých krajinách. Napríklad Francia, Dánsko znížili dolnú hranicu náplne z 3 kg chladiva na 2 a 1 kg. V Nemecku zaviedli limity na únik. V Maďarsku evidenciu cez internetovú podporu a RFID čipy, cez ktoré je každé zariadenie kedykoľvek kontrolovateľné. Nielen severské štáty, ale aj Luxembursko, Švajčiarsko, Rakúsko zaviedli buď horné hranice maximálnych náplní HFC chladiva, alebo zaviedli tzv ekologický poplatok a to až do výšky 60 Euro/kg. 

Vo vzťahu k tepelným čerpadlám

AREA spolupracuje najmä s EHPA a EPEE. Spoločne podporili presadenie TČ v Nariadení (EC) o OZE a tiež výraznejšie postavenie TČ v rámci EPBD (energetická hospodárnosť budov) tak, aby bol zohľadnený aj ich prínos pre chladenie. Zaujímavé hodnotenie predniesol Richard Biffin z UK, ktorý poukázal na problematickosť i neochotu majiteľov ísť do vyšších investícií kvôli energetickej efektívnosti budov v UK, kde teplota v zime len málokedy klesne pod 0°C. V Holandsku sa pokúsili spojiť kategóriu I podľa Nariadenia o F plynoch s inšpektorom klimatizačných zariadení podľa EPBD.

Komisia pre vzdelávanie

Viedol ju jej predseda Jan Reijmers (Nl), ktorý zároveň vedie pracovnú skupinu pri CEN TC182WG4 pre revíziu normy na odbornú spôsobilosť STN EN 13313. Norma je v súčasnosti v pripomienkovaní členskými krajinami a v septembri sa budú pripomienky hodnotiť. Ak nebudú závažné pripomienky, potom norma môže vstúpiť do platnosti v roku 2010. Porovnal Nariadenie s normou v tabuľke nižšie, z ktorej vyplýva, že obe kategórie I i II musia zvládnuť všetky činnosti až na projektovanie.

Implementácia certifikácie podľa Nariadenia

 Súčasný stav prezentovali len Nemecko, Holandsko, Maďarsko a Slovensko. Vyjadrili sa tiež Poľsko, Veľká Británia, Česko. Stav i spôsob implementácie je značne rozdielny. Vo vyspelých západných štátoch jednoznačne nadväzujú na doterajší kvalifikačný systém. Ak záujemca nie je chladiar, požadujú rekvalifikáciu. Ak nebol doteraz certifikovaný, skúška trvá cca 6 hodín v Holandsku i Nemecku. V podstate v oboch štátoch ide o formálnu výmenu existujúcich certifikátov (cca 10000 ks v SRN a cca 6500 v Nl). Dokumentácia sa vedie buď papierovo alebo elektronicky. Zber údajov o chladivách je v Nemecku centralizovaný cez VDKF.

V Maďarsku vytvorili až 7 kategórií podľa náročnosti vykonávaných prác. Tento systém vrátane dokumentácie cez RFID čipy s internetovou podporou je zo všetkých spomenutých najsofistikovanejší. Platnosť certifikátov firiem je tri roky. Klasicky na doterajší kvalifikačný systém nadväzujú v Českej republike s tým, že administratívne certifikáciu prevzala na seba agentúra MŽP. Svaz CHKT zabezpečuje celý proces vzdelávania i skúšok. Vedenie dokumentácie sa predpokladá papierovou formou.
V Poľsku sa zatiaľ certifikačný orgán nevytvoril. Vo Veľkej Británii nadväzujú na doterajší kvalifikačný systém.

Predaj chladív len certifikovaným firmám

 Zaujímavá diskusia vznikla ohľadom vzájomného uznávania certifikátov pri predaji chladív firmami respektíve firmám z iných krajín. Ide predovšetkým o možnosť rýchleho overenia, či je firma certifikovaná. To by malo byť možné na internete.

Z uvedeného je zrejmé, že napriek tomu, že ide o spoločné európske nariadenie, jeho realizácia členskými krajinami je značne rozdielna. Uvidíme po vyhodnotení európskou komisiou v roku 2011, aké zmeny v realizácii opatrení budú navrhnuté. V každom prípade očakávať výrazné zjednotenie sa dá len sotva očakávať. Niektoré zjednotenia, týkajúce sa platnosti certifikátov, minimálnej evidencia a podobne by však boli žiaduce.

Kategórie dokumentu