Žiadosť o zmiernenie dopadov v riešení novely zákona o odpadoch

1.4.2009, Peter Tomlein

sme adresovali predsedovi vlády

Vážený pán predseda vlády,

obraciame sa na Vás vo veci novely zákona o odpadoch pripravenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá je predmetom rokovania vlády.

Predkladaná novela uvaľuje na výrobcov a dovozcov dodatočné povinnosti nad rámec požiadaviek európskych smerníc. Tým zaťažuje dodatočnými nákladmi výrobcov a dovozcov chladiacich zariadení v niektorých prípadoch i o viac ako 10 %.

Zvýšenie cien chladiacich zariadení sa v tomto období krízy premietne do:

  1. Zamestnanosti u domácich výrobcov.
  2. Zvýšenia cien potravín a služieb pre občanov.

Uvedené opatrenia preto považujeme v rozpore s opatreniami vlády na zmiernenie dopadov globálnej finančnej krízy a dovoľujeme si Vás požiadať, aby vláda SR pri prerokovaní návrhu novely zákona o odpadoch zohľadnila nasledovné skutočnosti:

  1. chladiace zariadenia pre domácnosť sú už v zákone vyriešené,
  2. veľké chladiace zariadenia je užívateľ povinný v zmysle zákona zneškodniť autorizovanou spoločnosťou.

Z uvedeného vyplýva, že zavedenie ďalších poplatkov nad rámec požiadaviek relevantnej európskej legislatívy do Recyklačného fondu by bolo duplicitné.

Podobne reagoval

Zväz združujúci rozhodujúcich výrobcov a dovozcov zariadení určených na rekonštrukciu obchodov, skladov, reštaurácií

vedený Ing. Petrom Višňovským na návrh novely, ktorý ukladá organizáciám uvádzajúcich na trh elektrické zariadenia /chladiace zariadenia/ pre veľkoodberateľov duplicitný príspevok určený do Recyklačného fondu v očakávanej výške 28 Sk / kg (0,9 Є – vyhláška MŽPSR 359/2005) za každý kilogram zariadenia.

Pri analýze u chladiacich zariadení u svojich členov to znamená praktické zvýšenie ceny cca o 10%. Užívatelia týchto nových zariadení pri vyraďovaní (o cca 10 až 12 rokov) budú musieť opätovne zaplatiť za ich likvidáciu. Tieto skutočnosti budú spôsobovať zníženie uvádzania nových výrobkov na trh, čo bude mať prakticky za následok:

  • oddialenie vyraďovania starých, ekologicky nebezpečných zariadení (freónov)
  • zníženie počtu pracovných miest pracovníkov vyrábajúcich a dovážajúcich moderné,
  • ekologicky vyhovujúce zariadenia
  • vytváranie čiernych skládok
  • udržovanie energeticky náročných chladiacich zariadení v prevádzke

Novela bude mať prakticky opačný účinok, ako je jej cieľ. Navrhované príspevky sú veľmi výrazne vyššie ako náklady na samotnú likvidáciu a podľa našich zistení vo veľkej väčšine štátov Európskej únie takéto opatrenia nie sú v platnosti.

List adresovali predsedovi vlády a ministrovi životného prostredia SR.

Kategórie dokumentu